Sự kiện đầu năm Tân Sửu : Đoán Hạn Nhận Quà. Chào mừng thành viên thứ 100.000 của group #tuvivietnam. BQT group tổ chức cuộc thi “Đoán hạn nhận quà” với thể lệ như sau : Mỗi ngày ban tổ chức sẽ đưa ra 01 lá số và yêu cầu đoán hạn vào năm được chỉ định. Người chơi chỉ được đoán một lần trong 1 topic làm kết quả dự đoán. Mỗi lần đoán đúng là được 5 điểm. Tối đa 50 điểm ( 10 lá số sẽ được đưa ra, 1-2 ngày sẽ ra một đề ) Sau…

Chia sẻ.

TỬ VI ĐẨU SỐ TOÀN THƯ HÁN VIỆT (toàn tập – quyển 2 phần 3)

四 子女 Tứ tử nữ 凡看子女先看本宫星宿主有几子. 若加羊陀火玲空劫杀忌主生子女有刑克, 次看对宫有冲刑否. 如本宫无星曜专看对宫有何星宿主有几子. 若善星贵星守子女宫必主其人生子昌盛贵显. 若恶星又同刑杀守子女宫, 不是刑克, 主生强横破荡之子. 又看三方四正得南斗星多主生男, 北斗星多主生女.…

Tứ Hóa – Hóa Kỵ

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Hóa kỵ (Thủy)   Ý nghĩa cơ thể: Hóa Kỵ chỉ cái lưỡi.…

Định tạp cục

Định tạp cục Phong vân tế hội thân mệnh tuy nhược nhị hạn phùng lộc…