28 C
Hanoi
Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2024
spot_img
HomeTử ViKHÂM THIÊN GIÁM TỬ VI ĐẨU SỐ - Tử Vi

KHÂM THIÊN GIÁM TỬ VI ĐẨU SỐ – Tử Vi

- Advertisement -

Tử vi tinh

Nguyên văn: Tử vi tinh, ở ngũ hành thuần âm đất, là bắc đẩu chủ tinh, ở trên trời là một người cao quý tinh diệu, chủ chưởng vũ trụ đang lúc cập mỗi người cả đời tạo hóa. Sở dĩ ở ngô môn Trung quốc truyền thống tư tưởng thượng, tử tinh dù cho đại diện đế hoàng đế tinh, bởi vì vua của một nước, không thể nghi ngờ nắm giữ đại quyền sanh sát, địa vị và quyền hạn đều là chí cao vô thượng. Vô luận hắn là vì dân vì nước hiền đức của quân có lẽ ngu ngốc bạo ngược quân chủ, nhân dân đều là bị ép phải kính mà úy của, cố vô luận nội tâm làm sao, ở ngoài mặt là bị vội vả phải ca công tụng đức, sở dĩ tử vi tinh đều có tốt đẹp tự đại tính cách, đồng thời có ái của dục kỳ sinh, ác của dục kỳ chết ích kỷ tâm.
Ở ngô môn trong tưởng tượng, đế hoàng hoàn cảnh ký như trên mặt nói, đương nhiên chỉ có tốt một mặt, mà vĩnh viễn không có phôi một mặt, thế nhưng ở trong lịch sử lại kể lại nói cho chúng ta biết, đế hoàng tao ngộ có thể phân tung và hoành lai nghiên cứu. Ở tung phương diện, có thể phân khai thiên tích địa sáng lập cơ nghiệp quân vương; có toàn thịnh thời đại nước thái dân thuận quân vương; cũng có đông tranh tây Chiến quốc bần đa tai quân vương; rất có chịu khổ phá vỡ vong quốc của quân. Ở hoành phương diện, có thể phân văn võ bá quan ôm vào triều đình quân vương, và thoát ly quần thần rời xa triều đình quân vương. Một vị quân vương sở dĩ năng lực uy quyền khiến cho đi, vốn nhờ là có đủ loại quan lại ủng hộ, ngồi cao ở đường trên, nhất hô bách nặc, hết thảy trắc trở hoặc nguy hiểm, đều do văn võ bá quan hiệp trợ xử lý và toàn lực bảo hộ. Nếu là một ngày rời xa quần thần, không cần phải nói hành sử quyền uy, dù cho một tiểu bách tính cũng có thể gia dĩ phản kháng, có lẽ còn có thể gia dĩ ô nhục. Ở cũ trong tiểu thuyết, thường có nào đó nào đó hoàng đế hạ lưu Trường Giang nam, bị phỉ nhân tróc nước vào tù trung chịu tội cố sự, cố không đi nghiên cứu chuyện xưa chân thực tính, nhưng đây là rất rõ ràng, đế hoàng mà thoát khỏi bảo hộ hắn đại thần võ sĩ, rời xa triều đình là sẽ gặp gặp trắc trở. Ở tử vi đẩu sổ trung, giá tử vi tinh là đại biểu đế hoàng, sở dĩ hắn tất cả và phản ứng cũng có thể tác như thế luận.
Tử vi tinh ngoại trừ nghiên cứu nó miếu vượng lạc hãm ngoại, càng cần nữa thôi tra nó văn võ bá quan, như tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, ba máy, bát tọa, lộc tồn, thiên mã chờ có phủ cùng độ có thể chiếu. Bởi vì hội đến nơi này ta ngôi sao may mắn phụ diệu, thì tử vi tinh liền có thể tác uy tác phúc, mọi việc đều thuận lợi; nếu là không có ngôi sao may mắn, trái lại và ác tinh hung diệu tụ hội, còn lại là trung hiền rời xa, tiểu nhân lộng quyền cục diện; hoặc là tiểu nhân ở triêu, quân chủ không cầm quyền đích tình hình, như vậy tai hoạ liên tục, chủ thái độ làm người giả tâm giả ý, gian trá gian xảo liễu.
Chú: Tử vi ưa [bách quan triều củng], sở hỉ người trừ Lục tiên sinh sở cử ở ngoài, còn có Thiên phủ, thiên tướng; ân quang, thiên quý; thai phụ, phong cáo; long trì, phượng các. Trong đó văn xương, văn khúc; ba máy, bát tọa còn gọi là [liễn dư], tức giống như đế hoàng người đi theo hầu xa giá.
Tử vi ưa hóa quyền, cho dù không có [bách quan triều củng], cũng chủ một thân có thể thao quyền bính, nhưng vũ khúc đồng thời Hóa kị, cần phải chú ý kỳ khuyết điểm; mừng nhất hóa khoa, chủ một thân có tiếng dự. Hóa quyền hóa khoa cũng không tác [không cầm quyền cô quân] phán đoán.
< tử vi đẩu sổ toàn bộ thư >(dưới tên gọi tắt < toàn bộ thư >) vân: [không vào miếu, vô tả hữu, là cô quân, cũng thanh nhàn tăng nói.] vẫn chưa tương [cô quân] tinh hệ kết cấu nói thẳng ra. Ứng với độc như: [không vào miếu, vô 『 bách quan triều củng 』, là cô quân.] về phần tăng nói mệnh, thì sai ai ra trình diện hạ thuyết.
[vô nói của quân] thì không giống với [không cầm quyền cô quân]. [vô nói] là chỉ cát diệu bất đồng độ hội chiếu, mà tam phương tứ chính cho đã mắt ác sát mà nói. Chủ thái độ làm người hoành bội điêu gạt. [cô quân] thì cận chủ lưu lạc thất quyền, mưu là cố sức, và [vô nói] bất đồng. Điểm này tối nên tỉ mỉ phân biệt.
Bình chú:
Đoạn này là kể rõ tử vi tinh cơ bản tính chất, hệ thống mà đem đoạn này quy nạp, có thể phân biệt ra tam loại tử vi tinh, nhất là tài đức sáng suốt của quân, được bách quan triều củng; nhất là thoát ly quần thần, rời xa triều đình cô quân; nhất là ngu ngốc bạo ngược bạo quân. Làm sao nhận tử vi là thuộc về một loại kia quân chủ, yếu thị nó và ngôi sao gì diệu hội hợp mà định.
(nhất), bách quan triều củng tử vi
Tử vi là đế diệu, đế vương phải đủ loại quan lại, tài năng phát huy tài chí, bởi vậy, được đủ loại quan lại tử vi tối năng lực biểu hiện tử vi đế diệu uy thế và quyết đoán.
Có thể trở thành là tử vi đủ loại quan lại tinh diệu, cùng sở hữu mười tám khỏa, giáo trình nguyên văn cũng không có toàn bộ chú ra, giá mười tám sao diệu theo thứ tự là: Tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, ba máy, bát tọa, long trì, phượng các, ân quang, thiên quý, thai phụ, phong cáo, thiên quan, thiên phúc.
Tả phụ và hữu bật, tăng tử vi trợ lực, đây là tử vi mừng nhất được phụ diệu, tình huống cụ thể, là mệnh tạo có cường đại năng lực lãnh đạo, sự nghiệp có kiệt xuất biểu hiện.
Thiên khôi và thiên việt, tăng tử vi kỳ ngộ, sự nghiệp thuận thuận lợi lợi, mà lại cơ hội từ trên trời giáng xuống, hơn nữa tự thân nỗ lực, sẽ có rất lớn cục diện.
Văn xương chữ Nhật khúc, tăng tử vi tài trí, bởi vậy năng lực làm ra sáng suốt quyết định, là anh minh quân chủ, bất quá, nếu như chỉ có xương khúc phụ trợ tử vi, nhưng không có tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt, tựu dễ lưu vu phong lưu đa tình.
Lộc tồn và thiên mã, tăng tử vi tài vận, chủ tử vi có tiến tài năng lực, cung mệnh thấy vậy, thích hợp kinh thương. Chỉ thấy lộc tồn không gặp thiên mã, thì cận lợi cho trữ tài, phát tài lực hơi ngại bất túc, duy nhưng có thể có người trong của sinh.
Thai phụ và phong cáo, tăng tử vi danh khí, canh phối hợp tả phụ, hữu bật, thì tử vi trợ lực và lĩnh đạo lực, thật to tăng mạnh.
Ba máy và bát tọa, tính chất và thai phụ phong cáo không sai biệt lắm, nhưng lực lượng có chỗ không bằng. Cũng ưa hội hợp tả phụ và hữu bật, thì lực lượng
Có chỗ không bằng. Cũng ưa hội hợp tả phụ và hữu bật, thì lực lượng rất mạnh.
Ân quang và thiên quý, tăng tử vi danh dự, bị người hoan nghênh, nhưng nếu như chỉ có đến đây nhị diệu, nhưng không thấy cái khác ngôi sao may mắn, mỗi khi cận được hư danh mà khiếm thực lợi.
Long trì và phượng các, tăng tử vi tài nghệ, nhất là công nghệ tay nghề phương diện.
Thiên quan và thiên phúc, thiên quan tăng chuyện lạ nghiệp của ổn định, thiên phúc đề cao hưởng phúc năng lực.
(nhị), quần thần rời xa tử vi
Quần thần rời xa tử vi, hay không gặp ngôi sao may mắn, chỉ là đầu bóng lưởng một tử vi. Như vậy, tử vi tựu trở nên mệt nhọc, không ai bang trợ, mọi việc giai thân lực thân vi, duy thành tựu vừa không lớn, làm nhiều công ít, hơn nữa nhân duyên cũng tương đối kém, bởi vì thành như giáo trình nói, tử vi có tốt đẹp tự đại tính cách, không có quần thần, thì không thể được người tôn kính, nhưng đồng dạng tốt đẹp tự đại, cho nên mỗi khi bị người xa lánh.
(tam), ngu ngốc bạo ngược tử vi
Tử vi và cát diệu gặp gỡ thì cát, nhưng cùng hung tinh sát diệu gặp gỡ, thì phát huy tử vi bạo ngược tính cách. Yếu cấu thành ngu ngốc bạo ngược tử vi, dĩ sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp là xác thực.
Hỏa Tinh linh tinh hội tử vi, chủ nhân sinh sự thường gian khổ vất vả cực nhọc, không được an nhàn.
Kình dương đà la hội tử vi, chủ tính cách dữ dằn ích kỷ, thủ đoạn kịch liệt.
Địa không Địa kiếp hội tử vi, chủ tìm cách không theo tục, không phải người nhân dễ hiểu, sở dĩ tinh thần thượng tương đối cô độc.
Bất quá, gặp sát tử vi, tịnh không ảnh hưởng lãnh đạo của bọn họ khí phách, tính cách của bọn họ vẫn như cũ cường liệt, chỉ là mỗi khi dễ lưu vu bàng môn tả đạo.
(tứ), tử vi miếu vượng lạc hãm
Miếu vượng lạc hãm là nghiên cứu tử vi đẩu sổ mỗi một tinh diệu thì đều phải chú trọng, giáo trình nguyên văn nhắc tới nghiên cứu tử vi tinh, cần nghiên cứu nó miếu vượng lạc hãm, kỳ thực chỉ là cử đồng loạt mà thôi.
Cư giáo trình nói, tử vi ở xấu cung, dần cung, ngọ cung, vị cung nhập miếu. Dựa vào người viết luôn mãi nghiên cứu, tử vi lực lượng mạnh nhất, cận vi xấu ngọ vị tam cung, dần cung không vào, bởi vì dần cung là tử vi Thiên phủ cùng độ, giá một sao tượng kết quyền, có nặng thật to khuyết điểm, ảnh hưởng tử vi chất làm.
Ngoài ra, tử vi ở mão cung, đã cung, hợi cung, thân cung cư vượng, ở dần cung cũng – nên rốt cuộc cư vượng.
Giáo trình nguyên văn dĩ tử huy ở thìn cung lạc hãm, ở tuất cung cư rảnh rang địa. Dựa vào người viết nghiên cứu sở được, thì nhị viên đều ứng với rốt cuộc lạc hãm, kỳ tính chất xấp xỉ phật.
Tử vi ở tử cung và dậu cung quyền sở hửu, nhưng nếu như tinh tượng đa cát mà vô sát kị, cũng sẽ thành là giai cấu.
Nguyên văn: Thất sát tinh nếu là và tử vi tinh cùng độ, có ngôi sao may mắn hội chiếu, thì thất sát tinh của cương dũng là được là anh hùng có đất dụng võ, hóa sát vì quyền chủ nhân có quyền thế; nếu không có ngôi sao may mắn hội chiếu, thì giặc cỏ bá đạo, chủ nhân hoành được hoành phá.
Bình chú:
(nhất) đoạn này là tự thuật tử vi và thất sát cùng độ tình huống. Tử vi thất sát chỉ có ở đã cung và hợi cung cùng độ. Nói chung, thất sát do vì đại tướng ngôi sao, sinh mệnh cận trong nháy mắt sát ra hỏa hoa, cho nên không sợ chết, cũng bởi vậy thật khó điều khiển, chỉ có tử vi đế diệu, có thể điều khiển của.
Bất quá, tử vi phải cùng sát cùng độ, mới có thể có đến đây lực lượng, giá gọi [hóa sát vì quyền], bả thất sát đấu tranh anh dũng lực lượng, nạp vu quỹ đạo, trở thành cường đại khai sáng lực, khí phách quá nhiều. Cường hãn như vậy cá tính, thực sự có thể cát có thể hung, cát thì thành tựu sự nghiệp, anh hùng có đất dụng võ, hung thì tính cách như cỏ khấu bá đạo, hoành được hoành phá. Cát người dĩ sai ai ra trình diện đủ loại quan lại là hợp, hung người thì dĩ sai ai ra trình diện lục sát thủy là.
(nhị) bởi thất sát là võ tướng chữ Nhật xương văn khúc chờ văn tinh tính chất bất tương đầu bởi vậy tử vi thất sát ưa sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lớn xa hơn ưa sai ai ra trình diện văn xương văn khúc.
Nguyên văn: Thiên tướng, lộc tồn, thiên mã tam tinh hội chiếu tử vi tinh, mà không có thiên không động ác sát cùng cung người, chủ suốt đời phú quý song toàn.
Bình chú:
(nhất), tử vi ở tam phương tứ ở giữa, và thiên tướng quan hệ quá nhiều. Ở tử vi đẩu sổ chư tinh tính chất tỉ như trung, tử vi là đế vương, thiên tướng còn lại là đại biểu đế quyền lực rõ ràng tỉ bảo lưu dấu gốc của ấn triện. Tử vi tinh cũng không phải ở sở hữu cung độ trung, đều có thể nhìn thấy thiên tướng.
Có tứ loại dưới tình huống, tử vi lại sẽ thiên tướng:
Tử vi thiên tướng ở thìn cung cập tuất cung cùng độ.
Tử vi ở xấu cung vị cung thụ thiên tướng củng chiếu.
Tử vi ở dần cung thân cung, tam hợp cung lại sẽ trời giúp.
Tử vi ở tử cung ngọ cung, tam hợp cung cũng lại sẽ thiên tướng.
Tử vi được thiên tướng, chủ có quyền lực, nổi danh dự địa vị, nhưng không nhất định có thể làm giàu, duy rất có lộc tồn thiên mã, thì không chỉ … mà còn nổi danh có quyền, mà lại tài vận sự dư thừa, năng lực danh lợi song thu vào. Nhưng nếu như rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, bầu trời chờ tinh, thì không phải vậy lao trung phát tài, hay tài lai tài khứ, bất năng dành dụm.
(nhị) nhưng cần lưu ý chính là, tử vi thiên tướng cùng độ, mỗi khi lưu vu vô tình mỏng nghĩa, nhất tâm chỉ vì đạt mục đích, thà rằng hi sinh người khác, cho nên sai ai ra trình diện lộc tồn thiên mã, cũng mỗi là một phú mà không nhân thương gia, sai ai ra trình diện sát diệu nhất là như vậy.
Nguyên văn: Tử vi tinh nhược ở thiên la địa võng cung (thìn cung là trời la, tuất cung là địa võng), đối cung là phá quân, vô ngôi sao may mắn phụ diệu hội chiếu người, xưng là vô nghĩa, bởi vì phá quân có đấu tranh anh dũng phá địch tiên phong ý nghĩa, thụ đối cung đế hoàng của mệnh hậu, liền duy quân mệnh là thụ, liều lĩnh, rời xa vợ, giết địch vô đoán, sở dĩ xưng là vô tình vô nghĩa; đối với nhân, hoặc tinh thần thụ kích thích, hoặc trái tim không được kiện toàn. Như có ngôi sao may mắn hội chiếu, tuy rằng năng lực hóa vô tình là hữu tình, nhưng cai con người khi còn sống, tất nhiên biến đổi bất ngờ, quá trình quyết không thể bình thường vậy, đồng thời vô tình hay cố ý đang lúc, hoàn tình hình đặc biệt lúc ấy biểu hiện một chút phương diện mỏng.
Bình chú:
(nhất) đây là tiến thêm một bước giải thích tử vi thiên tướng cùng độ tính chất. Tử vi thiên tướng ở thìn cung và tuất cung cùng độ, thìn cung là trời la, tuất cung là địa võng, giá thiên la địa võng, đối bất luận cái gì sở hữu chính diệu, đều có ảnh hưởng, không riêng tử vi.
Tử vi thiên tướng cùng độ, đối cung là phá quân, phá quân đấu tranh anh dũng, bỉ thất sát càng mạnh, ở tử vi đối cung, kỳ lực lượng quá nhiều, bởi vậy, loại này mệnh tạo có hai đại đặc thù, như giáo trình nguyên văn nói, nhất là tuyệt tình mỏng nghĩa, nhất là ở tinh thần phương diện dễ thụ đả kích.
(nhị) bất quá, nếu như tử vi thiên tướng canh gặp ngôi sao may mắn, thì bạc tình ngược lại là hắn trí thắng điều kiện, chính như thương trường cách ngôn: [có thể lục thân không nhận người đó, thành tựu lớn nhất.]

Tử vi tinh triền ở cung mệnh

Mặt chủ nhân sắc tử hồng hoặc hoàng bạch sắc, tuổi già thì hồng hoàng sắc hoặc là tử sắc; yêu bối mập mãn, trung cao thể tài; cao gầy mặt, hơi hình tròn; tính tình trung hậu hào sảng nhưng đa dao động bất định; chí khí cao ngạo, tính tình quật cường; năng lực hóa thất sát sát sở mà thành quyền uy, năng lực hóa linh tinh cập Hỏa Tinh bất tường khí, mà thành trung hoà. Hội chiếu liễu Thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, mà ở nhập miếu cung vị, nhất định phú quý song toàn. Nếu như có lộc mã cùng bôn ba mà không có thiên không cướp gặp phải, canh chủ đại phú đại quý. Nếu là không có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt chờ tinh củng chiếu, đồng thời vừa không có miếu, đó chính là quân vương không cầm quyền, thành cô quân. Chủ nhân tính tình cô độc, tư tưởng siêu thoát, có thể xuất thế là tăng, hoặc là một vị yêu cầu thực sự đạo sĩ.
Bình chú:
Đoạn này đại chí thượng có thể phân năm bộ phận, tự thuật tử vi nhập cung mệnh tính chất. Nhất là về tử vi tọa mệnh ngoại hình; hai là tử vi đối thất sát, Hỏa Tinh hoặc linh số tử vi sẽ tác dụng; tam là tử vi thành bách quan triều củng; tứ là tử vi được lộc mã cùng bôn ba; ngũ là tử vi thành cô quân. Nội dung và câu trên hơi có nặng phúc.
Phân tích như sau:
(nhất) tử vi ở cung mệnh, nguyên văn vạch mệnh tạo sắc mặt đái tử hồng hoặc hoàng bạch. Trên thực tế, đương tử vi và phá quân hoặc thất sát cùng độ, mới là sắc mặt vàng bạch, cái khác thì không phải vậy.
(nhị) thất sát vốn có rất nặng sát khí, thất sát ngồi một mình cung mệnh người đó sinh, rất là cô độc, mà lại nhiều tai nạn, tử vi và thất sát cùng độ thì hóa sát vì quyền, biến thành quyền uy, cái này không làm cô độc Hoà Đa tai bàn về.
Nguyên văn thuyết tử vi có thể hóa Hỏa Tinh linh tinh bất tường khí, kỳ thực đây chỉ là mặt khác thật là tốt nói mà thôi, thẩm tra xác nhận Hỏa Tinh và linh tinh gia tăng rồi tử vi bất tường khí, gia tăng rồi mệnh tạo nhân sinh của nhấp nhô.
(tam) nguyên văn trung nhắc tới Thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa. Giá có thể phân tam loại.
Đệ nhất, tử vi được Thiên phủ và thiên tướng hội chiếu, giá xưng là [phủ tướng triêu viên] cách, giá dĩ tử vi ở tử cung ngọ cung chánh tông nhất, Thiên phủ thiên tướng bố vu tam phương, cái khác tử vi sai ai ra trình diện phủ tướng đích tình huống, thì thứ hai. Phàm là được phủ tướng triêu viên tử vi, vô luận như thế nào cũng không thành hạ cách.
Đệ nhị, phụ bật xương khúc lộc mã chỉ là giáo trình giản hóa phương pháp sáng tác, thực tế vẫn là chỉ đủ loại quan lại triêu cung, được đủ loại quan lại, thì sự nghiệp thành tựu kiệt xuất, được gọi là được lợi, như Lục thị nói, phú quý song toàn, hay không vào miếu, cũng đại cát.
Đệ tam, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ tam cát hóa, nghiêm ngặt mà nói, cũng không phải đủ loại quan lại, nhưng có thể cải thiện tử vi chỉ có hóa quyền vận thế. Hóa lộc dĩ tài cải thiện vận thế, hóa quyền dĩ quyền bính và địa vị cải thiện vận thế, hóa khoa thì dĩ tài học và danh khí cải thiện. Bất quá, tử vi chỉ có hóa quyền và hóa khoa, cũng không hóa lộc.
(tứ) lộc mã cùng bôn ba cũng không phải vậy sai ai ra trình diện lộc mã, mà là lộc tồn thiên mã cùng độ bản cung, hoặc là cùng độ vu đối cung, hoặc là nhất cư bản cung nhất cư đối cung, giá bỉ tam phương tứ chính được lộc mã, tác dụng lớn hơn nữa. Bởi thiên mã chích ở dần thân đã hợi tứ cung, sở dĩ, giá lộc mã cùng bôn ba, chích gặp phải vu dần thân cung tử vi Thiên phủ cùng độ, hoặc đã hợi cung tử vi thất sát cùng độ.
Bất quá, tử vi Thiên phủ cũng không phải phú quý song toàn của cách, mà tử vi thất sát khí thế của quá nhiều, bởi vậy, lộc mã cùng bôn ba, dĩ tác dụng vu tử vi thất sát cùng độ là đại cách. Nhưng như sai ai ra trình diện thiên không cướp, thì đa tài lai tài khứ của tượng, giá trái lại không bằng không gặp lộc mã, chỉ thấy thiên không cướp, một thân trái lại đa đặc biệt kiến giải.
(ngũ) tử vi không gặp chư cát diệu, nếu như cũng bất quá độ thụ sát diệu ảnh hưởng, hoặc không gặp sát diệu, đây là không cầm quyền cô quân, như giáo trình nói, [tính tình cô độc, tư tưởng siêu thoát]. Bất quá, giá cũng không nhất định là [xuất thế là tăng], hoặc thành [yêu cầu chân đạo sĩ].
Nói chung, tử vi canh kiến giải thiên không, Địa kiếp, bầu trời, hoa cớ sao, mới là xuất thế của sĩ, nhưng cận chỉ tinh thần phương diện, cũng không nhất định xuất gia là tăng. Ở xã hội hiện đại, cũng có thể là một nghiên cứu sâu tôn giáo và triết học bác sĩ, hoặc là một vị tinh thông ngũ hành đạo sư.
Nguyên văn: Và phá quân cùng cung có thể chiếu, vô sát tinh, nên chính giới mưu phát triển. Như hội chiếu lộc tồn, thiên mã, thì kinh thương năng lực phát, thế nhưng sở kinh doanh sự nghiệp, nên công cộng sự nghiệp hoặc và chính phủ có liên quan sự nghiệp.
Bình chú:
(nhất) đoạn này là tự thuật tử vi và phá quân cùng sống qua ngày cung đích tình huống. Giáo trình cho rằng mạng này tạo chỉ cần không gặp sát, tiện lợi vu ở chính giới phát triển, trên thực tế, làm hành chính quản lý canh nên, cũng không nhất định chích lợi cho chính phủ hoặc công cộng sự nghiệp, thương nghiệp hành chính cũng nên. Giáo trình chỉ là bả cổ văn tác hiện đại hoá dẫn thân, trên thực tế, tử vi phá quân là sự nghiệp thích hợp phạm vi rất rộng. Mà sai ai ra trình diện lộc tồn thiên mã, thì tất lợi cho thương nghiệp, duy bất định nhu và chính phủ cập công cộng sự nghiệp hữu quan.
(nhị) nguyên văn nhắc tới tử vi và phá quân hội chiếu, cũng cùng tử vi phá quân cùng độ cùng luận, người viết không cho là đúng, tử vi và phá quân gặp gỡ đích tình huống có dưới nhiều loại: Nhất, tử vi phá quân xấu vị cung cùng độ, nhị, tử vi thiên tướng cùng độ, phá quân củng chiếu, tam, tử vi thất sát cùng độ, tam hợp cung sai ai ra trình diện phá quân, tứ, tử vi tham lang cùng độ, tam hợp cung sai ai ra trình diện phá quân.
(tam) trên thực tế, tử vi chỉ có lục loại tổ hợp, nhược trong đó bốn loại có đến đây tính chất, vị miễn phạm vi quá rộng rãi, không có nhận tri ý nghĩa. Bởi vậy, chỉ có tử vi phá quân cùng độ, tài phù hợp giáo trình nói.
Nguyên văn: Nếu là triền độ đáo thìn tuất nhị cung, thì suốt đời đa khúc chiết, có thể phú mà không năng lực đại quý; có lẽ quý mà không năng lực đại phú. Sự không hai toàn bộ, một nửa là hư không.
Bình chú:
Đoạn này nói, là tử vi thiên tướng ở thìn tuất nhị cung cùng độ, thụ đối cung phá quân khúc chiết tính chất ảnh hưởng, bởi vậy, giáo trình trung cho rằng đến đây mệnh tạo đa khúc chiết, vô luận ở nhân sinh và ở sự nghiệp, đều là như vậy. Văn trung theo như lời, hoặc phú mà không quý, hoặc quý mà không phú, đều phải sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa mới là. Được phụ bật khôi việt xương khúc người, quý mà không phú, được hóa quyền hóa khoa, quý mà không phú; được lộc tồn thiên mã, phú mà không quý, được hóa lộc, phú mà không quý.
Nguyên văn: Phổ thông buôn bán mệnh, dù cho kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh giá bốn người sát tinh sẽ tới, chỉ cần nhập miếu hoặc có những thứ khác ngôi sao may mắn cùng triền hội chiếu, cũng có thể phát tài, thế nhưng phiền phức tranh cãi, sự phi khẩu thiệt rất nhiều, hội chiếu kình dương lạc hãm, chủ có tụng từ khẩu thiệt chờ tao ngộ.
Bình chú:
(nhất) đây là vạch tử vi và Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ Tứ Sát gặp gỡ mệnh cách. Tử vi là đế diệu, bởi vậy cũng không rất úy sát tinh, sở dĩ, sai ai ra trình diện Tứ Sát thì, cận chủ nhân sinh gian khổ, hoặc là nhân duyên không tốt, làm một chuyện gì đều là dễ sinh khẩu thiệt thị phi, dục giải quyết vấn đề, thường thường cực làm ơn thần.
(nhị) bất quá, nếu như tử vi sai ai ra trình diện Tứ Sát thì, rất có chư ngôi sao may mắn cát hóa, nhưng chủ ở phân tranh phiền phức trung, xước nhiên thành công. Nếu vì cát đa sát ít, nhưng có thể làm công chức hoặc tham chánh, nhưng nếu như sát đa cát ít, thì dĩ kinh thương là giai, nhất là tự tư kinh doanh, bởi vì doanh nghiệp bản thân liền dẫn có mãnh liệt phân tranh cạnh tranh ý tứ hàm xúc.
(tam) nhưng cũng không phải sở hữu tử vi tinh hệ, đều thích hợp kinh thương, duy nhất không nên buôn bán là dần thân cung tử vi Thiên phủ tinh hệ.
Nếu như từ thương, chính định vị sách lược, khả năng do dự bất quyết, cố tiền thất hậu, chính đả đảo chính, vô luận sai ai ra trình diện sát hay không, đều dĩ công chức là nên, hoặc ít nhất là thụ lương công tác, nếu như được văn xương văn khúc, nên làm giáo dục giới hoặc truyền bá giới.
Nguyên văn: Tử vi tinh ở cung mệnh tối phổ biến hiện tượng dù cho nhẹ dạ, không chỗ nào không tốt tập tính.
Bình chú:
(nhất) đây là vạch tử vi tinh ở cung mệnh cơ bản nhất khuyết điểm. Tử vi là đế tinh, bởi vậy ở trong tính cách chính mình đế vương khí phái, bất quá, đế vương cũng không phải con người toàn vẹn, tương phản, khuyết điểm cũng quá nhiều. Một người trong đó, hay [nhĩ sống nhẹ dạ], thích thính này lấy lòng nói như vậy, ưa thụ nịnh bợ giao hữu sát giày nịnh hót. Cũng thích đợi tin tiểu nhân nói như vậy. Cụ thể khắc ứng với năm, đa số ở cự môn thủ mệnh cung hạn.
(nhị) về phần không chỗ nào không tốt tập tính, cũng có thể thị và cái gì tạp diệu cùng độ, nhìn ra mệnh tạo có cái gì mê. Ví dụ như, tử vi và hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa tạp diệu gặp gỡ, hội chủ mệnh tạo háo sắc. Tử vi và tham lang cùng độ, không chỗ nào không tốt tính cách cường liệt.
Nguyên văn: Nữ mệnh có Thiên phủ cập cát phụ tinh hội chiếu người, là một vị phong cáo lệnh của phu nhân. Nếu là kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp gửi thông điệp, có nữa phá quân chiếu củng, thì suốt đời tự chủ trương, tuy có tài phát, nhưng cái khó miễn dâm ô Đa Phu. Ở phu cung có tử vi tinh triền độ, gia Thiên phủ cập cát phụ tinh diệu người, cũng chủ phu quang vinh tí quý của mệnh.
Bình chú:
(nhất) đoạn này là tự thuật về tử vi nữ mệnh tư liệu. Đoạn này cộng phân ba bộ phận: Nhất, tử vi Thiên phủ là cùng độ sai ai ra trình diện cát diệu, phong cáo lệnh của phu nhân, tức trượng phu có quan tước; nhị, tử vi thiên tướng cùng độ, phá quân đối củng, canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, Địa kiếp chờ sát, chủ dâm xảo Đa Phu, có tài mà đa chủ trương (ở cổ đại, nữ nhân có chủ trương, điều không phải may mắn của mệnh); tam, tử huy Thiên phủ cùng độ, rất có phụ bật khôi việt, chủ phu quang vinh tí quý.
(nhị) dựa vào giáo trình truyền lại, bân triệu công tiền bối tựa hồ đối với tử vi Thiên phủ cùng độ dần thân cung cách cục, có chút tán thưởng, đây có lẽ là hắn đã tham khảo cổ đại Trung quốc văn hóa bối cảnh, mới có đến đây chủ trương. Bởi vì làm nghiệp thành tựu độ lớn của góc khán, tử vi Thiên phủ cùng độ trái lại độ chênh lệch, nhưng Thiên phủ nhưng có thể khống chế tử vi sinh động, cho nên mệnh tạo khuynh hướng bảo thủ. Ở cổ đại bảo thủ xã hội, nữ nhân nhất là cần bảo thủ, bởi vậy, tử vi Thiên phủ đối với nữ mệnh thì càng gia may mắn, có thể giảm thiểu xã hội thượng áp lực. Là trọng yếu hơn là, loại này nữ tính dễ dàng hơn thụ nam tính thanh lai, nam nhân có thể vào đầu, nữ mệnh cận hiệp trợ đương gia, cho nên so sánh những thứ khác tử vi kết cấu là giai.
(tam) ở xã hội hiện đại, giá một loại suy đoán kết luận, lại quá mức có thương thảo dư địa, bởi vì nữ người đã có thể sự nghiệp của mình, có thể đau khổ độc đau khổ học, mà không nhất định phải đương phong cáo phu nhân mới có thể được phú quý. Bất quá, bởi Thiên phủ tính chất tương đối bảo thủ, sở dĩ, các nàng so sánh vậy tử vi, coi trọng gia đình sinh hoạt, coi trọng an ổn, sở dĩ tất bỉ cái khác tử vi tinh tượng tổ hợp nữ mệnh, canh năng lực giúp chồng dạy con, cũng bởi vậy bị coi là có phu quang vinh tí đắt tiền mệnh. Từ hôn nhân an ổn độ lớn của góc khán, thì giáo trình nói chính xác. Tử vi Thiên phủ sai ai ra trình diện cát diệu kết cấu, hôn nhân xác thực tương đối yên ổn, không bằng cái khác, không bằng cái khác tử vi tổ hợp như vậy hay thay đổi.
(tứ) nguyên văn thượng nhắc tới tử vi thiên tướng cùng độ, thụ phá quân củng chiếu, tịnh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp lục sát, thì hôn nhân bất hạnh, và trượng phu quan hệ thiếu nứt ra, đến đây bởi cường hãn cương liệt cập tư thay đổi cá tính cho phép, điều không phải an phận thủ thường nữ nhân. Hay sai ai ra trình diện cát diệu, cũng nên chú ý đời sống tình cảm. Trên thực tế, không chỉ … mà còn tử vi thiên tướng cùng độ thụ phá quân củng chiếu, có đến đây bất lợi hôn nhân tình huống, thậm chí tử vi phá quân cùng độ, thiên tướng củng chiếu, cũng có đồng dạng tính chất, bất lợi nữ mệnh, dễ tạo thành ly hôn.
Nguyên văn: Đại hạn, lưu niên, tử vi tinh đã tới, chủ phúc hưng lộc hậu, ở thương chủ phát triển, ở chính chủ lên chức, bận rộn kỳ ngộ. Thiên phủ cùng độ, canh được quý nhân bang trợ, đột nhiên danh lợi tướng thu vào. Như và phá quân cùng độ gửi thông điệp, thì có khứ cũ canh tân ý tứ hàm xúc. Phùng thiên không cướp, hao tổn tinh, có kinh tế trắc trở, rủi ro đình trệ bất lợi. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh số tử vi hội, rất có sợ bóng sợ gió tranh cãi, xuống chức ngừng kinh doanh tao ngộ rồi.
Bình chú:
(nhất) bản đoạn nói là mệnh tạo tiến nhập tử vi cư cung mệnh đại hạn lưu niên thì, sẽ có chút gì khắc ứng với. Nguyên văn đưa ra năm giờ: Nhất, phúc hưng lộc hậu, phát triển lên chức; nhị, tử vi Thiên phủ, quý nhân giúp đỡ, danh lợi song thu vào; tam, tử vi phá quân cùng độ, hoặc tử vi thiên tướng cùng độ mà phá quân củng chiếu, khứ cũ canh tân; tứ, hội thiên không cướp và đại hao tổn, bất lợi tài bạch; ngũ, hội hỏa linh dương đà, sợ bóng sợ gió tranh cãi, tạm thời cách chức xuống chức.
(nhị) ở đây nhất định phải minh bạch, bất đồng mệnh tạo, tiến nhập giống nhau đại hạn lưu niên, cát hung là sẽ có phân biệt. Ví dụ như, nguyên cục tử vi Thiên phủ cùng độ, tiến nhập sai ai ra trình diện cát diệu tử vi Thiên phủ lưu niên, và nguyên cục thiên đồng ngồi một mình, tiến nhập đồng dạng tử vi Thiên phủ lưu niên, cụ thể khắc ứng với sẽ có phân biệt, đến đây bởi bất đồng mệnh cách, đối với giống nhau số phận gặp gỡ, hội không có cùng phản ứng, không có cùng thuyết minh, cho nên cát hung thì có dị.
Ví dụ như, đối với sự nghiệp thượng đồng dạng áp lực, nhưng có người sẽ cho rằng là khiêu chiến, là phát triển và thay đổi cơ hội tốt, nhưng cũng có người hội coi là áp lực, Tỵ của thì cát, vì vậy mà tạo thành bất đồng phản ứng, khiến cho bất đồng kết quả. Làm sao suy đoán đương sự phản ứng, đương thị nguyên cục.
(tam) sở dĩ, không thể chỉ bằng vào đại hạn lưu niên cung viên tính chất luận cát hung, phải cùng nguyên cục tình huống phối hợp, cung mệnh là như vậy, còn lại mười một cung viên cũng là như vậy, đây là tử vi đẩu sổ suy đoán vận trình tối trọng yếu một trong mấu chốt, bất minh đến đây để ý, tựu mỗi khi sai một ly mà mậu của thiên lý. Không chỉ … mà còn nhập tử vi cung hạn là như vậy, nhập sở hữu cung hạn, đều là như vậy.
Bất quá, giáo trình nguyên văn nói, nhưng có giá trị tham khảo, duy vu trên thực tế có trình độ thượng và mệnh tạo phản ứng với thượng khác biệt, đến nỗi cát hung có, điểm ấy cần phải lưu ý.
Dưới là đúng vu bản đoạn năm giờ suy đoán phân tích:
(nhất) tử vi ở đại hạn lưu niên cung mệnh, phải canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ, tài khả coi là phúc hưng lộc hậu. Không gặp cát diệu cát hóa, cũng không thấy sát diệu Hóa kị người, cận tác bình ổn luận.
Yếu ở tử vi đại hạn lưu niên, lợi cho thương nghiệp phát triển, nhất định phải nguyên cục cung mệnh tam phương tứ chính, có thích hợp từ thương bản chất, ví dụ như, nguyên cục là trời cơ sai ai ra trình diện chư cát, nhất là có lộc tồn thiên mã, thì ở cát lợi tử vi vận hạn, có thể vu về buôn bán có biểu hiện, được kỳ ngộ và quý nhân, nhưng nếu như nguyên cục là thiên lương thủ mệnh hội sát, vậy không thích hợp kinh thương, kinh thương trái lại đa phân tranh phiền nhiễu.
Đồng dạng, tử vi đại hạn lưu niên mà lợi cho ở chính lên chức và kỳ ngộ, nguyên cục cung mệnh cũng ứng với là thích hợp tham chánh của cách cục, ví dụ như, liêm trinh thiên tướng hội thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, dù cho loại này cách cục, ở cát lợi tử vi đại hạn lưu niên, lợi cho chính sự phát triển. Tương phản, nguyên cục cung mệnh là thiên đồng hội văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì chờ, thì văn nghệ tính quá nặng, cũng quá độ coi trọng tình cảm cá nhân sinh hoạt cập coi trọng tình dục, vu tử vi cung hạn, cũng không lợi tham chánh.
(nhị) tử vi Thiên phủ cùng độ đại hạn lưu niên, chủ được quý nhân hoặc kỳ ngộ, bởi vì tử vi là bắc đẩu chủ tinh, Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, đều có quý khí, thiên khôi thiên việt, vưu chủ quý nhân và kỳ ngộ. Nhất là này nguyên cục cung mệnh chính diệu yếu ỷ lại quý nhân giúp đỡ người, như thiên đồng, thiên cơ chờ, tử vi Thiên phủ cung hạn nhất là trọng yếu.
(tam) tử vi phá quân cùng độ, hoặc tử vi thiên tướng cùng độ mà phá quân củng chiếu, có khứ cũ canh tân ý tứ hàm xúc, bất quá, kỳ chuyển biến và canh tân, cũng không nhất định là xuân khoái trá kinh lịch, có thể là thất nghiệp, phá sản chờ, đến nỗi phải trọng đầu đã tới, hoặc là bị buộc kinh lịch biến hóa trọng đại, phải thay đổi. Nhưng nếu là tử vi phá quân hội cát diệu cát hóa, thì chuyển biến may mắn, sát hình kị trọng trọng thì biến hóa bất lợi, dũ thay đổi dũ phôi, trái lại dĩ gắng đạt tới giảm thiểu biến động là xu cát Tỵ hung chi đạo.
(tứ) tử vi hội địa không Địa kiếp và đại hao tổn, có kinh tế trắc trở, rủi ro đình trệ của bất lợi. Thẩm tra địa không Địa kiếp đại hao tổn tam diệu, là một tổ rủi ro tinh hệ, vô luận chính diệu vì sao, đều có đến đây khắc ứng với, tương đối mà nói, tử vi hội đến đây tam diệu, ảnh hưởng trái lại so sánh vi. Nhược chính diệu là liêm trinh Hóa kị, vũ khúc Hóa kị các loại, kỳ rủi ro tương đối nghiêm trọng.
(ngũ) tử vi hội hỏa linh dương đà Tứ Sát, có sợ bóng sợ gió tranh cãi hoặc xuống chức ngừng kinh doanh vân vân huống. Bởi tử vi bản thân bất úy sát, cận tăng kỳ áp lực, bởi vậy, vấn đề có thể giảm bớt, bởi vậy nếu như nguyên cục may mắn, vậy không cần vô cùng sầu lo, cái này lưu niên ngày, cũng không nhất định như vậy nhấp nhô.

Tử vi tinh ở huynh đệ cung

Chủ huynh đệ cận quý, rất có dựa vào của anh cả hoặc dày rộng giàu có của anh cả. Như cùng trời phủ cùng độ hoặc gửi thông điệp, huynh đệ ba người. Gặp thiên tướng tinh tam bốn người. Tả phụ, hữu bật năm người đã ngoài. Phá quân gửi thông điệp, có hình khắc hoặc tích sinh ở riêng, cũng chủ ba người, hoặc dị mẫu sở sanh. Gặp có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh (Tứ Sát), thiên không cướp, thiên hình người, thì có thương tích khắc hoặc khiếm và, hoặc huynh đệ rách nát suy sụp người. Thiên mã củng chiếu, các bôn đông tây.
Bình chú:
(nhất) tử vi tinh là đế diệu, có quý khí, bởi vậy, tử vi ngồi trên huynh đệ cung, cơ bản tính chất hay [huynh đệ cận quý], chủ huynh đệ tỷ muội ở giữa có quý nhân, có thể dựa vào, nói chung, giá đa là huynh trưởng là quý nhân, nhưng ở xã hội hiện đại, trường tỷ cũng có thể có đến đây tính chất. Bất quá, tử vi ở huynh đệ cung, mặc dù được dựa vào, nhưng cũng phải có nhất chuẩn bị tâm lý, tựu là dựa vào lại phải bị điều khiển, tự thân phải bị vây phục tòng địa vị, mới có thể duy trì tốt đẹp chính là quan hệ, huynh đệ tất bỉ tự thân cường.
Huynh đệ cung cũng có thể dùng vu quan sát và đồng sự quan hệ giữa, tử vi ở huynh đệ cung, cũng chủ đồng sự rất mạnh với mình hạng người, chính mặc dù thụ hộ ấm, nhưng ở năng lực biểu hiện phương diện, không bằng đồng sự.
Tử vi quý khí và hộ ấm lực, canh mỗi ngày khôi thiên việt vưu xác thực. Nếu như chỉ thấy tả phụ hữu bật, con kia biểu hiện huynh đệ tỷ muội con số khá nhiều, hoặc đồng sự con số đông đảo, mà trợ lực cũng chỉ là nhân nhiều người mà sản sinh, trái lại không bằng mỗi ngày khôi thiên việt như vậy, có thực chất giúp ích.
(nhị) nói chung, tử vi ở huynh đệ cung, chủ có huynh đệ ba người, nhưng không được bao quát tỷ muội. Bởi thất sát chủ cô khắc, bởi vậy, tử vi và thất sát cùng độ, huynh đệ con số ít hơn so với ba người. Tử vi hội hỏa linh dương đà Hóa kị thiên không cướp chờ, con số cũng ít hơn so với ba người.
Tử vi nhược được tả phụ hữu bật, hơn nữa phụ bật nhị diệu đủ được, thì huynh đệ con số khá nhiều, có năm người. Nhược quả chỉ thấy tả phụ mà không sai ai ra trình diện hữu bật, hoặc chỉ có hữu bật nhưng không có tả phụ, mà cung phụ mẫu đồng thời biểu hiện có đào hoa, tựu chủ có bào huynh đệ tỷ muội, tức cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẫu dị phụ huynh đệ tỷ muội.
Tử vi mỗi ngày khôi thiên việt, chủ tăng huynh đệ cận đắt tiền tính chất, không được tăng huynh đệ con số; sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, tăng tình cảm, cũng không tăng con số.
(tam) phá quân có khúc chiết tính chất, hình phạt chính khắc cô độc, bởi vậy, tử vi phá quân cùng độ, hoặc tử vi thiên tướng cùng độ mà phá quân củng chiếu, dễ không hề và tranh chấp việc, tình cảm nghèo nàn. Rất có chư sát, mới có hình khắc hoặc chiết sinh ở riêng việc. Không gặp sát hình kị hao tổn, con số nhưng chủ ba người, sai ai ra trình diện của phải kể con mắt ít.
Tử vi phá quân cùng độ hoặc thụ phá quân củng chiếu, nếu như cung phụ mẫu điềm xấu, mà lại huynh đệ cung có cát diệu kết cấu đã có khuyết điểm, vậy cũng có thể có dị bào huynh đệ tỷ muội. Bất quá, tử vi thiên tướng cùng độ, phá quân củng chiếu, như rất có thiên khôi thiên việt giáp cung, tam phương tứ chính canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, chủ song bào thai huynh đệ tỷ muội.
(tứ) tử vi và hỏa linh dương đà Tứ Sát hội, chủ quan hệ bất lương, dễ có khẩu thiệt phân tranh, nhất là phải chú ý cự môn vận hạn.
Kiến giải đất trống cướp thiên hình, chủ có hình thương, nhất là tử vi thất sát cùng độ, hoặc tử vi phá quân cùng độ, càng sâu. Loại này tinh tượng, nhược chỗ thân cung mệnh tam phương tứ chính căn cơ hậu, thì chủ huynh đệ có rách nát suy sụp, hoặc trái lại yếu dựa vào dựa vào chính mình.
(ngũ) tử vi thiên mã cùng độ, hoặc tử vi thụ thiên mã củng chiếu, chủ các bôn đông tây, bất năng đoàn kết, bất năng hợp tác, bất năng giúp đở lẫn nhau. Bất quá, con này năng lực xuất hiện ở dần thân đã hợi tứ cung, bởi vì thiên mã cận ở cái này cung độ, cho nên giá tứ cung hợp xưng là bốn ngày mã địa. Bất quá, ở dần thân nhị cung, tử vi và Thiên phủ cùng độ, mà Thiên phủ tính bảo thủ yên ổn, bởi vậy, mỗi ngày mã cũng không chủ các bôn đông tây, cho nên giá khắc ứng với cận ở tử vi thất sát cùng độ thì mới là.

Tử vi tinh lâm thê cung

Chủ thê tử tính tình cao cường, có trượng phu khí, phải trì hôn, là năng lực giai lão. Hội chiếu phá quân, trước khi kết hôn chiêu gặp phá hư, trắc trở hoặc trắc trở. Như ở thìn tuất nhị cung, chủ phu thê bạc tình. Như phá quân sẽ cùng thiên hình, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp gặp gỡ chiếu người, hình phạt chính khắc, tam thê của mệnh. Cùng trời phủ tinh cùng cung hoặc hành hội, chủ người già giai lão. Cùng trời gặp gỡ hợp, nên tiểu phối. Và tham lang tinh cùng độ, có ngôi sao may mắn trợ giúp trì, tuy có trắc trở, có thể miễn khắc.
- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY