28 C
Hanoi
Thứ Hai, 15 Tháng Tư, 2024
spot_img
HomeTứ TrụThất, luận hình xung hội hiệp giải pháp

Thất, luận hình xung hội hiệp giải pháp

- Advertisement -

Thất, luận hình xung hội hiệp giải pháp (P.1)

Nguyên văn:

Hình tức là tam hình dã, Tí Mão Tỵ Thân các loại. Xung tức là lục xung, Tí Ngọ Mão Dậu các loại, hội tức là tam hội như Thân Tí Thìn các loại. Hợp tức là lục hợp, Tí với Sửu hợp các loại. Tuy tất thảy đều lấy phân chia ra theo địa chi mà nói, chia thành các hệ ý đối nhau. Tam phương hội là ý của bằng hữu. Đối xứng thì hợp là ý của láng giềng ta. Đến như tam hình hai dãy, như chị dâu em chồng, tuy không biết, với mệnh lý cũng không có hại.

Từ chú:

Tam hình có Tí Mão tương hình, Dần Tỵ Thân tương hình, Sửu Tuất Mùi tương hình, Thìn Ngọ Dậu Hợi tự hình. Hình tức là, số đến cực đầy thì vơi bớt. “Âm phò kinh” có câu: có tam hội sanh ra tam hình, do lục hại mà sanh ra lục hợp (xem lại quyển đầu). Thân Tí Thìn tam hợp đối chọi cùng Tỵ Ngọ Mùi, tất Tỵ hình Dần, Ngọ gặp Ngọ tự hình, Tuất hình Mùi. Tỵ Dậu Sửu tam hợp đối chọi cùng Thân Dậu Tuất, tất Tỵ hình Thân, Dậu gặp tự hình, Sửu hình Tuất. Hợi Mão Mùi tam hợp đối chọi cùng Hợi Tí Sửu, tất Hợi gặp Hợi tự hình, Mùi khinh lờn Sửu. Các nhà giải thích bất nhất, duy theo thuyết này là xác đáng nhất.

Lục xung là cung đối nghịch với mình, như Tí và Ngọ, Sửu và Mùi, Mão Thìn với Dậu Tuất, Dần Tỵ với Thân Hợi. Thiên can cách 7 ngôi tất là sát, địa chi cách 7 ngôi tất là xung. Xung là khắc vậy.
Lục hợp là Tí Sửu hợp chẳng hạn, như ngày tháng tương hợp. Mặt trời mọc từ trái sang phải, mặt trăng hiện từ phải sang trái, thuận nghịch mà gặp nhau sanh ra lục hợp.

Tam hợp lấy tứ chánh làm chủ. Tứ chánh là Tí Ngọ Mão Dậu tức là 4 cạnh khảm ly chấn đoài. 4 góc tứ sanh theo tứ chánh mà lập ra cục như Mộc sanh ở Hợi, vượng ở Mão, mộ ở Mùi, gọi là Hợi Mão Mùi hội Mộc cục. Hỏa sanh ở Dần, vượng ở Ngọ mộ ở Tuất, gọi là Dần Ngọ Tuất hội Hỏa cục. Kim sanh ở Tỵ, vượng ở Dậu, mộ ở Sửu, gọi là Tỵ Dậu Sửu hội Kim cục. Thủy sanh ở Thân, vượng ở Tí, mộ ở Thìn, gọi là Thân Tí Thìn hội Thủy cục. Xem lại phần nhập môn.

Tam hình, lục xung, lục hại, ngũ hợp, lục hợp, tam hợp, nói chung Hình và Hại kém quan trọng hơn. Còn như thiên can ngũ hợp, địa chi lục hợp, tam hợp và lục xung, rất quan trọng. Bát tự biến hóa đều từ đó mà ra, nên nhớ để ý.

Tam hợp lấy đủ 3 chi mới thành cục. Như có Dần Ngọ hoặc Ngọ Tuất là bán Hỏa cục, Thân Tí hoặc Tí Thìn là bán là Thủy cục. Còn như chỉ có Dần Tuất hoặc Thân Thìn, tất chẳng thành cục.

Tam hợp lấy tứ chánh làm chủ. Nếu như chi Dần Tuất thêm can Bính Đinh, chi Thân Thìn thêm can Nhâm Quý, thì cũng có thể thành cục, vì Bính Đinh tức là Ngọ, Nhâm Quý tức là Tí vậy.

Lại như Dần Tuất hội, không Ngọ nhưng có Tỵ, Thân Thìn hội, không Tí nhưng có Hợi, cũng có cái ý hội hợp. Vì Tỵ là lộc của hỏa, Hợi là lộc của thủy, so với Ngọ Tí cùng 1 loại.

Kim mộc cũng thế mà luận. Đó là những biến thể của hội cục vậy.

Lại như Giáp Tí, Kỷ Sửu là thiên địa hợp, tức lấy Giáp hợp Kỷ, Tí hợp Sửu vậy.

Như Bính Thân, Tân Mão, cũng có thể là thiên địa hợp, vì Thân tức là Canh, Mão tức Ất, Ất Canh hợp vậy.

Lại như Giáp Ngọ, Nhâm Ngọ, trong Ngọ tàng Kỷ, có thể hợp Giáp, trong Ngọ tàng Đinh, có thể hợp Nhâm.

Tân Tỵ, Quý Tỵ, trong Tỵ tàng Bính Mậu, có thể hợp Tân Quý, đó là những ca tương hợp trên can hay dưới chi.

Lại như tháng Tân Hợi ngày Đinh Tỵ, trong Hợi có Nhâm, khả lấy hợp Đinh, trong Tỵ có Bính, khả lấy hợp Tân. Như vậy gọi là tương hợp qua lại vậy.

Đây là những biến thể của lục hợp (Xem đính chính “tích thiên tủy chinh nghĩa ” tiết thiên hợp địa).

Nguyên văn: Trong bát tự có hình xung đều không tốt, như có tam hợp lục hợp có thể giải được. Giả như Giáp sanh tháng Dậu, gặp Mão tất xung, may có chi Tuất, tất Mão cùng Tuất tham hợp mà quên xung; có Thìn, tất Dậu Thìn hợp mà quên xung; có Hợi và Mùi, tất Mão cùng Hợi Mùi hợp mà quên xung; có Tỵ và Sửu, tất Dậu với Tỵ Sửu hội nhi bất xung. Nhờ hội hợp mà khả lấy giải được xung vậy. Lại như Bính sanh tháng Tí, gặp Mão tất hình, như may chi có Tuất, tất Mão cùng Tuất tham hợp mà quên hình; có Sửu, tất Tí và Sửu hợp mà quên hình; có Hợi với Mùi, tất Mão với Hợi vị hội mà quên hình; có Thân và Thìn, tất Tí và Thân Thìn hội mà quên hình. Nhờ hội hợp mà khả lấy giải được hình vậy.

Từ chú: Hội hợp khả lấy giải được hình xung, hình xung cũng khả lấy giải tan hội hợp. Vậy nên xét kỹ địa vị cùng tính chất của chi xem thế nào, xung mà không có lực, kể như không xung, pháp dùng nên linh hoạt, không nhất định theo 1 phương thức. Lại như xung hay khắc, kề bên là khắc, ở xa đến là xung, như chi năm và chi giờ là xung. Ví dụ như:

Thí dụ 1)

 

Thực Thực nhật chủ t.Tài
Nhâm Nhâm Canh Giáp
Ngọ Thìn Thân

Trụ của con trai Chủ tịch Thiểm tây Thiệu Lực. Nhờ Thân Tí Thìn hội mà giải được Tí Ngọ xung.

- Advertisement -

Thí dụ 2)

t.Tài Sát nhật chủ t.Tài
Đinh Kỷ Quý Đinh
Tỵ Dậu Mão Tỵ

Trụ của Chiết giang đốc quân Dương Thiện Đức chi tạo. Nhân Mão Dậu chi xung mà giải Tỵ Dậu hội.

Thí dụ 3)

 

c.Tài Sát nhật chủ Thương
Mậu Tân Ất Bính
Ngọ Dậu Mão Tuất

Trụ của Lục Vinh đình chi tạo. Nhờ Mão Tuất hợp mà giải Mão Dậu xung.

Thí dụ 4)

 

Kiêu Tỉ nhật chủ Tỉ
Giáp Bính Bính Bính
Dần Thân

Trụ của nhà buôn muối Chiết giang Chu Tương Linh. Dần Thân xung mà giải Tí Thân hội.

Nguyên văn: Lại có khi nhờ giải mà phản cách trở thành hình xung là sao? Giả như Giáp sanh tháng Tí, chi gặp 2 Mão tương tịnh, 2 Mão không hình 1 Tí, như chi lại có thêm Tuất, tất tuất và mão, vốn là giải hình, nhưng hợp mất 1 Mão, tất 1 hợp mà 1 hình vậy, vậy là giải mà phản cách thành hình xung.

Từ chú: Nhân giải mà phản cách thành hình xung, tứ trụ vốn có thể không bị xung, nhân hội hợp mà phản cách thành hình xung. Không có lệ nhất định:

Thí dụ 5)

Tỉ Kiêu nhật chủ t.Tài
Bính Giáp Bính Canh
Ngọ Ngọ Dần

Trụ của Trương Quốc Cam. 1 Tí không xung 2 Ngọ, nhân vì Dần Ngọ hội, lại khiến cho Tí Ngọ xung.

Thí dụ 6)

Tỉ Sát nhật chủ Tỉ
Nhâm Mậu Nhâm Nhâm
Ngọ Thân Dần Dần

Trụ của Trương Kế. Nhân giờ năm Dần Ngọ hội khiến cho tháng ngày Dần Thân xung. Dần Ngọ xa cách, vốn lý là không thể hội hợp, nhưng gặp xung khiến có thể hợp được.

Thí dụ 7)

 

Thương Thực nhật chủ Thực
Quý Nhâm Canh Canh
Mùi Tuất Tuất Thìn

Trụ của Mao Tổ Quyền. 1 Mùi không hình 2 Tuất, vốn là không luận là hình, nhân vì Thìn Tuất xung khiến cho dẫn Tuất Mùi trở thành hình.

Thí dụ 8)

 

Quan Sát nhật chủ Thực
Nhâm Quý Đinh Kỷ
Thìn Mão Dậu Dậu

Trụ của Triệu Quan Đào. 1 Mão không xung 2 Dậu, vì gặp Thìn Dậu hợp, khiến cho Mão Dậu trở thành xung, giống như trụ của Trương Kế ở trên.

- Advertisement -

 

Nguyên văn: Lại có khi hình xung mà hội hợp không thể giải nổi là sao? Giả như năm Tí tháng Ngọ, ngày đóng ở Sửu, Sửu với Tí hợp, vốn có khả năng giải được xung, nhưng giờ gặp Tỵ Dậu, tất Sửu cùng Tỵ Dậu hội khiến Tí lại xung Ngọ; năm Tí tháng Mão, ngày đóng ở Tuất, Tuất Mão hợp, vốn khả lấy giải được hình, nhưng giờ gặp Dần hoặc Ngọ, tất Tuất cùng Dần Ngọ hội, khiến Mão lại hình Tí. Như thế là hội hợp không thể giải nổi hình xung vậy.

Từ chú: Hình xung mà hội hợp không giải nổi, vốn là có hội hợp khả lấy giải được hình xung nhưng vì hội hợp bị xé lẻ, khiến bị hình xung lại, hoặc nhân 1 hình xung khác mà dẫn khởi hình xung ban đầu, cũng không có lệ nhất định.

Thí dụ 9)

 

Tỉ Kiêu nhật chủ Ấn
Đinh Ất Đinh Giáp
Hợi Tỵ Dậu Thìn

Trụ của đốc biện chiêu thương Triệu Thiết Kiều. Thìn Dậu hợp, khiến cho Tỵ Hợi xung.

Thí dụ 10)

Thực Tỉ nhật chủ t.Tài
Bính Giáp Giáp Mậu
Ngọ Tuất Thìn

Trụ của Lục Tông Dư. Ngọ Tuất hội vốn có thể giải Tí Ngọ xung, nhân vì Thìn Tuất xung nhau, khiến cho Tí Ngọ xung trở lại.

Thí dụ 11)

Kiếp Ấn nhật chủ Tỉ
Ất Quý Giáp Giáp
Sửu Mùi Ngọ

Trụ của Diệu Lâm. Ngọ Mùi hợp vốn là có thể giải Sửu Mùi xung, nhân vì Tí Ngọ xung nhau, khiến cho Sửu Mùi xung trở lại.

Nguyên văn: Lại cũng có khi lấy hình xung giải được hình xung là sao? Tứ trụ gặp hình xung vốn chẳng tốt, như dụng thần bị hình xung rất là phá cách, may là hình xung bị xé lẻ, giải được nguyệt lệnh bị hình xung. Giả như Bính sanh tháng Tí, Mão vốn hình Tí, như chi may lại gặp thêm Dậu, tất Mão lại cùng Dậu xung mà không hình Quan ở nguyệt lệnh nữa. Giáp sanh tháng Dậu, ngày Mão là xung, như giờ gặp Tí, tất Mão cùng Tí hình, nên nguyệt lệnh Quan tinh, tuy bị xung mà xung không có lực, tuy thoát được hình xung, nhưng chẳng khỏi hình khắc lục thân, chỉ giữ được Quan ở tháng không bị phá thôi.

Từ chú: Như thế là lấy hình xung để giải hình xung vậy. Chỉ riêng khi lấy hình xung để giải nguyệt lệnh bị hình xung, có khi lấy xung mà giải, cũng có khi lấy hội mà giải, không có lệ nhất định.

Thí dụ 12)

Tỉ Kiếp nhật chủ c.Tài
Đinh Bính Đinh Canh
Hợi Ngọ Mão

Nhân Tí Mão hình, mà giải được Tí Ngọ xung vậy. Là trụ của ông bạn họ Trần.

Thí dụ 13)

Thương c.Tài nhật chủ Kiếp
Giáp Bính Quý Nhâm
Tuất Mão Tuất

Nhân vì Mão Tuất hợp, mà giải được Tí Mão hình. Là trụ của tổng trưởng hải quân Đỗ Tích Khuê.

Nguyên văn: Đại loại như vậy, học nên biết biến hóa thêm mà dùng.

Từ chú: Mệnh lý biến hóa, không ngoài lẽ can chi hội hợp hình xung, học giả theo đó mà xét rõ, người mới học, chưa thể thoát khỏi công thức. Chừng biến hóa giỏi rồi, không có số trường hợp, ví dụ như:

Thí dụ 14)

Ấn Thực nhật chủ Ấn
Canh Ất Quý Canh
Thìn Dậu Mão Thân

Trụ của Viện phó viện hành chánh Khổng Tường Hi. Mão Dậu xung, tự giải Thìn Dậu hợp, may là trong Thân tàng Canh, cùng với Ất tàng trong Mão ám hợp, nhân ám hợp mà giải xung, toại thành quý cách.

- Advertisement -

Có khi cùng ngôi vị, nhân vì tính chất địa chi khác nhau, mà có khi giải được có khi không giải được. Như:

Thí dụ 15)

Sát Thương nhật chủ Quan
Đinh Nhâm Tân Bính
Dậu Dần Tỵ Thân

Dậu Tỵ hội, nhân vì bị Dần mộc ngăn cách nên không thành cục; Dần Thân xung, cũng nhân vì bị Tỵ hỏa ngăn cách nên không bị xung; Tỵ Thân vừa hình thêm hợp, loại bỏ Canh kim ở Thân, khiến Dần mộc không bị thương tổn, công dụng của Tài Quan không bị thương tổn, tiện cách thành quý cách. Trích từ ” Thần phong thông khảo “.

 

Thí dụ 16)

t.Tài Kiếp nhật chủ Quan
Tân Bính Đinh Nhâm
Mùi Thân Hợi Dần

Hợi Mùi cách ngôi Thân, không thể thành cục; Dần Hợi hợp, tự có thể giải Dần Thân xung, chẳng may Thân kim nắm lệnh, Nhâm Giáp trong Hợi hưu tù, không thể giải kim mộc tranh nhau; Dù Đinh Nhâm Dần Hợi thiên địa hợp chỉ là giả hóa, vượng kim thương mộc, hóa khí phá cách. Là trụ của hoàng đế Quang Tự nhà Thanh.

Lại nói tứ trụ có hình xung đều là xấu, nhiều khi chưa hẳn là thế. Hỉ dụng bị xung, tất là chẳng tốt, kị thần bị xung, tất trở thành cách, 1 lời không nói hết. Cứ như ví dụ sau:

Thí dụ 17)

 

Kiếp Quan nhật chủ Sát
Tân Đinh Canh Bính
Mão Dậu Ngọ

Sát Nhận cách. Thiên can Đinh hỏa chế Tân, sát vượng kiếp khinh, hỉ Tí xung Ngọ, khiến hỏa chẳng thương tổn kim, Dậu xung Mão, khiến mộc không trợ sát, nhờ 2 xung mà rất đắc dụng. Là trụ của hoàng đế Càn Long nhà Thanh.

Thí dụ 18)

Thương Ấn nhật chủ Thực
Mậu Giáp Đinh Kỷ
Thìn Dần Mão Dậu

Dần Mão Thìn khí tụ đông phương thêm thấu Giáp, Ấn tinh quá vượng, may giờ Dậu xung Mão, bớt chỗ dư, hết thái quá, vừa đủ thành tốt. Là trụ của Chủ tịch quốc khố Lâm Sâm. Nếu như gặp giờ Mậu Thân cũng vậy, không luận Thân hay Dậu, dụng thần đều là lấy Tài tổn Ấn, nhưng mượn riêng ví dụ này để làm rõ cái lý hình xung hội hợp vậy.

Tử Vi Việt Nam Sưu  Tầm – Theo Tử  Bình Diệu Dụng

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY