28 C
Hanoi
Thứ Bảy, 18 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 57

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 57

- Advertisement -

Chương 19

TIẾN NHÂN KHẨU

進 人 口

NHẬN THÊM NGƯỜI

(Tuvivietnam – siêu tầm)

獨 夫 處 世 休 言 無 子 即 忘 情
君 子 治 家 難 道 一 身 兼 作 僕
必 須 便 嬖 乃 足 使 令 於 前
若 不 螟 蛉 焉 繼 宗 支 於 後
Độc phu xử thế hưu ngôn vô tử tức vong tình
Quân tử trị gia nan đạo nhất thân kiêm tác bộc
Tất tu tiện bế nãi túc sử lệnh ư tiền
Nhược bất minh linh yên kế tông chi ư hậu
Cô đơn ở đời đừng nói không có tình với con cái
Quân tử lo việc nhà đâu thể một thân kiêm nô bộc
Tất phải có tình thương mới mới lệnh được người trước mặt
Nếu không có con nuôi làm sao nối tiếp tông tộc về sau
Già mà không có con gọi là Độc獨, qua làm con nuôi nha người khác gọi là Minh linh螟 蛉 , như trong Thi có câu :”Tò vò mà nuôi con nhện”.

1. 須 別 來 占
方 知 主 用
Tu biệt lai chiêm

Phương tri Chủ Dụng

Cần phân ra để xem

Mới biết được Chủ tượng, Dụng thần .

Trẻ làm con nuôi thì dung Tử Tôn làm chủ, mua tì thiếp, đầy tớ cùng thu nhận người bơ vơ lạc lỏng đều lây Thê Tài làm chủ. Nếu chứa chấp người bị nạn thì phải xem người này với ta quen biết ra sao, bạn bè thì lấy Huynh Đệ làm chủ, tôn trưởng thì lấy Phụ Mẫu làm chủ, đàn bà thì lấy Thê Tài làm chủ.

2. 用 不 宜 動 動 必 難 留
Dụng bất nghi động, động tất nan lưu
Dụng không nên động, động thì khó giữ lại.
Dụng thần phát động , người này khó bám vào ta. Nếu gặp quẻ Du hồn hoặc há thành quẻ Du hồn tất ngày sau sẽ bỏ trốn. Nếu sinh hợp với hào Thế thì không đến nỗi phải liên luỵ.

3. 主 不 可 傷 傷 須 夭 折
Chủ bất khả thương, thương tu yểu chiết
Chủ không thể bị thương , thương thì chết yểu.
Chủ tượng suy nhược mà bị Nhật thần, động hào vượng đến hình thương khắc hại không được giải cứu tất nhiên bị chết.

4. 衰 入 墓 中 擬 定 委 靡 不 振
旺 臨 世 上 決 然 幹 蠱 有 成
Suy nhập Mộ trung nghĩ định uỷ mỵ bất chấn
Vượng lâm Thế thượng quyết nhiên cán cổ hữu thành
Suy nhập Mộ tất là mệt mọi không phấn chấn
Thế vượng chắc chắn gánh vác thành tựu.
Dụng hào nhập Mộ thì người này biếng nhác. Nếu suy nhược vô khí, lâm Không Tuyệt chủ uể oẳichngr phấn chấn. Dụng thần nếu vượng tướng lâm Thân Thế , hoặc sinh hợp Thế hào là đại cát.

5. 動 化 空 亡 有 始 無 終 之 輩
蛇 合 官 鬼 多 謀 少 德 之 人
Động hoá Không vong hữu thuỷ vô chung chi bối
Xà hợp Quan Quỷ đa mưu thiểu đức chi nhân
Động hoá Không là bọn có đầu không đuôi
Xà hợp với Quan Quỷ là người nhiều mưu thiếu đức.
Dụng hào phát động biến nhập Không vong chủ người này có đầu không đuôi. Nếu lâm Đằng Xà, động hợp Quan Quỷ thì người đó tuy nhiều cơ mưu nhưng gian trá không thành thực, nếu đàn bà thì thất tiết.

6. 臨 玄 武 而 化 兄 爻 門 戶 須 防 出 入
遇 青 龍 而 連 福 德 貲 財 可 付 經 營
Lâm Huyền Vũ nhi hoá Huynh hào môn hộ tu phòng xuất nhập
Ngộ Thanh long nhi liên Phúc Đức tư tài khả phó kinh doanh
Lâm Huyền Vũ mà hoá Huynh cần cần phòng khi ra vào nhà cửa
Gặp Thanh long mà nối kết với Phúc Đức có thể giao của cải để kinh doanh.
Dụng thần lâm Huyền Vũ động hoá Huynh Đệ chủ người này hám của mê sắc chớ dùng như người nhà. Dụng hào lâm Thanh Long động hoá Tử Tôn sinh hợp Thế hào chủ người này hết sức thành thật, trung hậu , gởi của cải thì lo giữ khó mất, nếu khiên kinh doanh thì đem lợi về cho chủ.

7. 若 逢 太過及 空 亡 ,反 主 少 誠 兼 懒 惰
Nhược phùng thái quá cập Không vong phản chủ thiểu thành kiêm lại noạ

Nếu gặp quá nhiều cùng lâm Không tất phản chủ ít thành thật mà biếng nhác.
Trong quẻ Dụng thần xuất hiện đến ba bốn hào, hoặc lâm Không thì người này cơ mưu kín đáo, phản phúc thiếu thành thực.

- Advertisement -

8. 用 爻 生 合 世 爻 必 得 其 力
主 象 剋 冲 身 象 難 服 其 心
Dụng hào sinh hợp Thế hào tất đắc kỳ lực
Chủ tượng khắc xung Thân tượng nan phục kỳ tâm
Dụng hào sinh hợp Thế hào tất nhờ được sức
Chủ tượng khắc xung Thân khó thu phục lòng
Dụng hào sinh hợp Thế hào thì người này có thể dùng. Phàm có việc thì hết sức hết lòng. Sợ nhất là “hợp xứ phùng xung”

9. 財 化 子 攜 子 偕 來
世 合 身 終 身 寵 用
Tài hoá Tử, huề tử giai lai
Thế hợp Thân chung thân sủng dụng
Tài hoá Tử thì cùng dắt con đến
Thế hợp Thân thì được yêu dùng trọn đời.
Phàm xem thê thiếp mà hào Tài hoá Tử Tôn, thì mang theo đứa trẻ cùng đến. Nếu Tài động sinh hợp Thế hào mà hoá Tử Tôn ngược lại bị hình khắc thì người tì này có thể dùng mà con thì ngu muội. Xem việc thì hào Quái thân là thể của sự việc, xem người thì là thân minhg. Nếu gặp Thế hào sinh hợpchủ người này được yêu dùng.

10. 受 動 變 之 傷 向 後 終 難 稱 意
得 日 月 之 助 他 時 定 見 如 心
Thụ động biến chi thương hướng hậu chung nan xứng ý
Đắc Nhật Nguyệt chi trợ tha thời định kiến như tâm
Chịu động biến thương khắc về sau khó vừa lòng
Được Nhật Nguyệt trợ giúp về sau chắc được hợp ý.
Nhật thần, Nguyệt kiến, động hào khắc Thế thì người này không thể dùng. Thế hào suy tất sẽ bị hại. Nếu được động biến, Nhật Nguyệt sinh phò hợp trợ về sau sẽ tốt.

11.世 與 卦 身 以 和 為 貴
Thế dữ Quái thân dĩ hoà vi quí
Thế và Quái thân lấy hoà làm quí

Hai hào Thế, Thân tương hợp tương sinh, tỉ hoà là quí; tương khắc tương xung, hình hại là hung.

12. 兄 同 官 鬼 惟 靜 為 佳
Huynh đồng Quan Quỷ duy tĩnh vi giai
Huynh cùng Quan Quỷ chỉ có tĩnh mới tốt
Huynh động thì phá Tài, khẩu thiệt; Quan động là hoạ hoạn, tật bệnh. Cho nên hai hào này không nên động, tĩnh thì mới vừa ý.

13. 兄 鬼 交 重 誠 恐 將 來 成 訟
三 合 絆 住 須 知 此 去 徒 勞
Huynh Quỷ giao trùng khủng tương lai thành tụng
Tam hợp bạn trú tu tri thử khử đồ lao
Huynh Quỷ phát động sợ tương lai kiện tụng
Kết thành Tam hợp nên biết cũng là đồ bỏ
Huynh và Quan phát động hoặc Quan và Văn thư biến đổi lẫn nhau chủ ngày sau kiện cáo. Nếu gặp hợp cũng thành việc bỏ đi.

14. 若 在 間 爻 乃 是 牙 人 作 鬼
Nhược tại gian hào nãi thị nha nhân tác quỷ
Nếu ở gian hào thì môi giới quái quỷ
Mua bán giao dịch lấy gian hào làm người môi giới. Nếu gian hào lâm Huynh Đệ Quan Quỷ phát động thì môi giới quái quỷ.

15. 如 居 空 地 不 過 賣 主 爭 財
Như cư Không địa bất quá mại chủ tranh tài
Nếu ở Không vong, chẳng qua chủ bán giành tiền.
Hào Quan Quỷ Không vong, động mà hợp với ư tất chủ bán và môi giới âm mưu làm tiền.

16. 卦 象 兩 官 良 父 須 知 事 係 兩 頭
Quái tượng lưỡng Quan lưỡng Phụ tu tri sự hệ lưỡng đầu
Quái tượng có hai hào Quan hai hào Phụ thì nên biết liên quan đến hai việc
Trong quẻ có hai hào Quan, hai hào Phụ e có nhiều giao dịch.

17. 兄 鬼 一 動 一 冲 切 莫 財 交 一 手
Huynh Quỷ nhất động nhất xung thiết mạc tài giao nhất thủ

Huynh Quỷ một động một xung, nhất thiết tiền bạc đừng giao cho một người.
Quẻ có hào Ứng khắc Thế mà Huynh và quan phát động nên phòng âm mưu lừa dối.

18. 應 生 世 他 來 就 我
世 生 應 我 去 求 人
Ứng sinh Thế tha lai tựu ngã
Thế sinh Ứng ngã khứ cầu nhân
Ứng sinh Thế thì người tìm ta
Thế sinh Ứng thì ta cầu người
Xem nhờ người thuê mua nô tì, lấy Ứng hào làm Chủ. Nếu Chủ hợp Thế thì người đến với ta nên xong việc, mà dễ dàng. Nếu Thế sinh Ứng ta đi cầu người, việc khó thành.

19. 和 合 易 成 最 怕 日 辰 冲 破
Hoà hợp dị thành tối phạ Nhật thần xung phá
Hoà hợp đễ thành, sợ nhất là Nhật thần xung phá
Nếu được hào Ứng sinh hợp Thế, mọi việc dễ thành. Nếu là hợp xứ phùng xung khắc hại chủ nhân có cản trở. Để biết người nào cản trở lấy hào phá hợp mà đoán.

20. 相 冲 難 就 偏 宜 動 象 生 扶
Tương xung nan tựu, thiên nghi động tượng sinh phù
Tương xung khó thành, nên được động hào sinh phò
Thế và Ứng tương xung, tương khắc mọi việc khó thành. Nếu được động hào, Nhật thần sinh phò hợp trợ tất có quí nhân lo liệu, việc có thể thành.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY