26 C
Hanoi
Thứ Tư, 15 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeTứ TrụChương 47. Luận Tạp cách

Chương 47. Luận Tạp cách

- Advertisement -

Nguyên văn: Tạp cách là Nguyệt lệnh không có dùng, lấy ngoại cách mà dùng, cách quá nhiều cho nên mới nói là Tạp. Hạn chế lớn là yêu cầu can đầu không có Quan Sát thì phương thành cách, nếu có Quan Sát thì đương nhiên lấy Quan Sát làm dụng, xếp vào ngoại cách vậy. Nếu thấu Tài ở trên thì có thể lấy thành cách, nhưng Tài có gốc sâu, hoặc Tài thấu ra hai vị, thì cũng lấy Tài làm trọng mà không lấy ngoại cách vậy.

Từ chú: Dụng thần lấy nguyệt lệnh làm trọng, nguyệt lệnh có dụng thần thì có thể lấy, thì rất là thân thiết. “Tích Thiên Tủy” nêu: “Lệnh thượng tầm chân tụ đắc chân” vậy. Trong Nguyệt lệnh có Tài Quan Thực Ấn, hoặc không thể dùng thì ở trong trụ năm, trụ ngày, giờ có thể chọn ra mà dùng, nếu như tất cả đều không có cách thì không giới hạn là Tài, Quan, Thất Sát vậy. Thủ dụng thần là lấy Phù ức là nguyên tắc chính, nếu tứ trụ không có thể phù ức, thì khí thế nhất định thuộc về hướng vượng. Như Tài Quan Ấn Thực Thương các loại, thừa căn được thế, trong cục lại vừa có trợ giúp thế vượng, gọi là Nhị nhân đồng tâm (2 người hợp lại); Hoặc Nhật chủ được mùa nắm lệnh, tứ trụ đều có thần củng hợp, nói là quyền hành ở 1 người, chỉ có thể thuận theo khí thế, khiến cho tính tình lấy để mà dùng; nếu chế cái mạnh quá, thì trái lại là kích động mà thành hoạn nạn. Ngày xưa nói Tạp cách đều là giống nhau vậy. Tức là lấy hóa khí mà luận, cũng là lấy thuận theo thế vượng của hóa thần làm dụng, nghịch lại hành hóa khí là kị, cho nên hợp lại thành một loại chuyên vượng vậy.

Nguyên văn: Như lấy mọi cách luận, như lấy ngũ hành một phương tú khí, lấy Giáp Ất có đủ Hợi Mão Mùi, Dần Mão Thìn, lại sinh ở Xuân nguyệt, vốn là cùng loại Kiếp Tài, lấy ngũ hành đều được toàn thể cho nên thành cách, hỉ có Ấn lộ mà thể thuần. Như Quý Hợi/Ất Mão/Ất Mùi/Nhâm Ngọ, là mệnh của Ngô tướng công vậy. Vận cũng hỉ là đất của Ấn thụ, Tỉ kiếp, Tài Thực cũng tốt, duy chỉ có hành Quan Sát là tối kị.

Từ chú:
Được một phương tú khí có Khúc Trực, Viêm Thượng, Giá sắc, Tòng Cách, Nhuận Hạ là 5 loại cách cục, lấy một phương khí chuyên vượng vậy. Cũng có phương cục không đầy đủ, chỉ cần khí thế chuyên nhất, tòng theo thế vượng như Quý Mão/Ất Mão/Giáp Dần/Ất Hợi, thêm Bính Ngọ/Giáp Ngọ/Bính Ngọ/Giáp Ngọ cũng đều là quý cách. Vận lấy Thực thương tiết kỳ tú khí là tốt nhất, nguyên cục có Thực thương thì vận Tài cũng tốt. Khí thuần thế cường mạnh, nên thuận mà không nên nghịch. Ấn Tỉ vận, tòng kỳ vượng thần cho nên là thích hợp, nhưng cũng không thể không biết biến thông . Như nguyên cục lộ Thực thương tiết tú, thì Ấn vận là kị; Tỉ Kiếp thấu mà không có Thực thương, thì Tài vận cũng kị. Tùy sự sắp đặt mà có hỉ kị; nghịch Quan Sát là kỳ thế vượng, là tối kị, nếu không có Ấn hóa sinh thì là gặp họa không phải nhẹ.

Nguyên văn: Lấy cách có Tòng hóa, thì vật cần hóa xuất ra, được mùa thừa lệnh, trong cục 4 chi đều có đủ. Như Đinh Nhâm hóa mộc, địa chi đủ Hợi Mão Mùi, Dần Mão Thìn mà lại sinh ở tháng mùa Xuân, phương thành đại quý. Nếu không, tháng Hợi Mùi cũng là mộc địa, quý hiển xếp vào thứ đẳng, như Giáp Tuất/Đinh Mão/Nhâm Dần/Giáp Thìn, là mệnh nhất phẩm quý cách vậy. Vận hỉ ở chỗ biến thành vật hóa ra, cùng chỗ hóa thành Ấn thụ, Tài Thương cũng có thể, chỉ có bất lợi là Quan Sát.

Từ chú: Tòng hóa, là nói tòng và hóa, cùng khí mệnh giúp tòng là có khác. Như Giáp Kỷ hóa thổ, Ất Canh hóa kim, Bính Tân hóa thủy, Đinh Nhâm hóa mộc, Mậu Quý hóa hỏa, là có 5 cách vậy. Lại cần phải gặp Thìn, cái ngũ hành độn can gặp Thìn thì hóa thần thấu xuất. Như Giáp Kỷ hóa thổ, mà Giáp Kỷ độn can đến Thìn là Mậu Thìn; Đinh Nhâm hóa mộc, mà Đinh Nhâm độn can đến Thìn là Giáp Thìn. Xưa nói: “Phùng Long tắc hóa, dĩ thử cố dã” . Hóa khí nhất định cần được khí của địa chi, mà càng cần giúp đỡ của mùa sinh, nhưng mùa sinh không được khí, thì nhất định không thể hóa. Như Đinh Nhâm hóa mộc, nhất định cần phải sinh ở hai tháng Dần Mão; Giáp Kỷ hóa thổ nhất định cần phải sinh ở tháng Thìn Tuất Sửu Mùi; cho nên nói vật hóa xuất được mùa là thừa lệnh vậy. Mà cục cùng phương hoàn toàn đều không đủ, thì không quan trọng, chỉ có đầy đủ thì khí thuần vậy. Còn nữa, Đinh Nhâm hóa mộc sinh ở tháng Mùi, rất khó hóa, do mùi là Đinh hỏa khí dư vậy; trái lại Mậu Quý hóa hỏa sinh ở tháng Mùi, Tuất trái lại có thể tòng hóa, bởi vì Tuất Mùi đều là hỏa thổ, có thể khắc chế khí chất gốc mà thành hóa thần vậy. Nơi vật hóa như Giáp Kỷ hóa thổ hỉ Mậu Kỷ Thìn Tuất Sửu Mùi; Đinh Nhâm hóa mộc hỉ các loại Giáp Ất Dần Mão vậy. Chỗ hóa thành Ấn thụ Tài Thương, như Giáp Kỷ hóa thổ, Ấn thụ là Bính Đinh Tỵ Ngọ, Tài là Nhâm Quý Tí Hợi, Thương là Canh Tân Thân Dậu các loại. Đinh Nhâm hóa mộc, thì Ấn thụ là Nhâm Quý Hợi Tí, Tài là Mậu Kỉ Thìn Tuất Sửu Mùi, Thương là Bính Đinh Tỵ Ngọ các loại.
Không phải hợp Nhật nguyên hóa khí, bên ngoài còn lại đều lấy can chi hóa khí luận vậy. Đặc biệt hóa khí cũng có vượng nhược, vượng thì hỉ tiết, nhược thì hỉ phù. Xét kỹ hỉ kị mà nói lấy dụng thần, phương thành xác thực, rõ ràng, không thể thoải mái lấy Ấn thụ là tốt. Như một tạo Giáp Tuất, tức là lấy ở trong Dần có Bính hỏa làm dụng, tiết kỳ tú khí vậy. Quen thuộc thấy luận hóa khí, lấy Nhật nguyên hóa hợp mà theo can chi còn lại lấy hết mà luận hóa thì không khỏi hiểu lầm, tường thuật đặc biệt.
( Xem chương luận Thập can phối hợp tính tình)

Nguyên văn: Như Đảo xung thành cách, lấy tứ trụ bày ra Tài Quan, mà đối diện lấy xung, cần có nhiều chữ trong địa chi, phương xung được động. Ví như lấy chủ nhược mà yêu cầu đạt đến Quan cường, Chủ không đông thì Khách không tòng, như Mậu Ngọ /Mậu Ngọ/ Mậu Ngọ /Mậu Ngọ, vốn là xung Tí là Tài vậy; Giáp Dần/Canh Ngọ/Bính Ngọ/Giáp Ngọ, là xung Tí là Quan vậy. Vận kị điền thực, ngoài ra đều có thể thực hiện.

Từ chú: Tạo đồng nhất Mậu Ngọ, tương truyền là mệnh của Quan Thánh, thật ra là hỏa thổ thiên lệch táo khô, cả đời chỉ có kim vận là tốt đẹp, là tiết kỳ vượng khí vậy. Đất của mộc, hỏa, thổ, có cực vượng khó mà tiếp theo, là tượng gây ra đầy tổn thương. Thủy vận che lại thế vượng, cùng nhau xảy ra xung đột, làm sao mà bình ổn?
Mệnh Giáp Dần, cũng chỉ có thổ vận là tốt. Đa số, xem mệnh trước đây chuyên trọng Tài Quan, mà ở các loại cách cục này không cách nào giải thích, liền dùng từ ngữ quanh co khúc khủy, lấy Đảo Xung làm thuyết vậy.

Nguyên văn: Như Triều Dương thành cách, Mậu mất đi mà hướng về Bính, ngày Tân được Quan tinh, lấy Bính Mậu cùng có Lộc ở Tỵ, tức là ý nghĩ kéo lên. Muốn can đầu không có mộc hỏa, phương thành cách, cái có hỏa thì không đợi ở nơi hướng về, có mộc Tài thì làm cho Mậu tức giận, mà không làm hướng về Ta. Như Mậu /Tân Dậu/Mậu Tí, mệnh của Trương Tri huyện, vận hỉ thổ kim thủy, vận mộc bình thường, vận hỏa thì kị vậy.

Từ chú: Tháng Lục Tân , giờ Mậu Tí, tứ trụ không có Quan Sát là cách Lục Âm Triều Dương. Lấy Tí động Tỵ, Tỵ động Bính hỏa Quan tinh là dụng, là thuyết quanh co, ngoằn ngoèo. Sao chỉ có Lục Tân là Triều dương vậy? Mà trong lục Tân thì Tân Tỵ, Mùi cũng không triều kiến vậy. Mệnh Mậu Thìn, theo “ Thần phong thông khảo”, là mệnh Trương Tri huyện xa xưa. Lấy Bát tự mà luận, thổ kim thừa vượng, dùng Tí tiết kỳ tú khí, lý lấy Tòng vượng là giống nhau, hỉ thổ kim thủy vận, kị mộc hỏa. Xem Nhất phương tú khí vậy.

Nguyên văn: Như Hợp lộc thành cách, mệnh không có Quan tinh, mượn can chi để hợp. Ngày Mậu, Canh Thân, lấy Canh hợp Ất, mượn nhật chủ mà được thành đôi. Như Kỷ Mùi/Mậu Thìn/Mậu Thìn/Canh Thân mệnh của Thục vương. Ngày Quý, Canh Thân, lấy Thân hợp Tỵ, dựa vào nhật chủ mà được bằng hữu. Như Kỷ Dậu/Quý Mùi/Quý Mùi/Canh Thân mệnh của Triệu Thừa tướng. Vận cũng kị điền thực, Quan Sát không có lợi, lý thì không cần lấy hỏa khắc kim, khiến cho Tỉ bị chế mà không có thể hợp, còn lại thì tốt.

Từ chú: Lộc là Quan tinh vậy. Canh hợp Ất, lấy Ất là Quan của Mậu thổ; Thân hợp Tỵ, lấy trong Tỵ có Mậu thổ thành Quan tinh của Quý thủy. Lấy ngày Lục Mậu, giờ Canh Thân, tứ trụ không có Quan, Ấn là hợp cách. Bình chú: Mệnh của Thục Vương là Kỷ Mùi, thổ cường thân vượng, Canh Thân là Thực thần tiết tú làm dụng, Quan Sát là phạm kỳ vượng thần, hỏa càng tổn thương Thực thần tú khí. Sách nói: “ Canh Thân thời phùng Mậu nhật, Thực thần vượng chi phương, tuế nguyệt phạm Giáp Bính Mão Dần, thử nãi ngộ nhi bất ngộ” ( Giờ Canh Thân gặp ngày Mậu , Thực thần ở phương vượng, năm tháng phạm Giáp, Bính, mão, Dần, câu này chính là gặp mà không gặp), lý lẽ chính là phù hợp. Triệu Thừa tướng mệnh là Kỉ Dậu, Quý thủy thân nhược, gánh lấy Sát Ấn tương sinh làm dụng, có Sát thấu can rõ ràng, sao lại nói ám hợp Quan tinh? Mệnh này cùng thân thích với Trương tri phủ gần giống nhau, đều cần thuận kỳ khí thế mà dụng. (Xem tiết luận dụng thần chuyên vượng).

Nguyên văn: Như khí mệnh giữ Tài, tứ trụ đều là Tài mà thân thì không có khí, bỏ mà tòng theo, cách thành đại quý. Nếu thấu Ấn, thì thân cậy nhờ Ấn sinh mà không tòng, có Quan Sát thì cũng không tòng Tài, lý lẽ bao gồm cả Tòng Sát, là cách không thành. Như Canh Thân/Ất Dậu/Bính Thân/Ất Sửu, mệnh của Vương Thập Vạn. Vận hỉ đất Thực, Thương, Tài, không thích hợp thân vượng. Như khí mệnh Tòng sát, tứ trụ đều là Sát, mà nhật chủ vô căn, bỏ mà tòng là cách đại quý. Nếu có Thương Thực, thì Sát thụ chế mà không tòng, có Ấn thì Ấn lấy hóa Sát mà không tòng theo. Như Ất Dậu/Ất Dậu/Ất Dậu/Giáp Thân, là mệnh của Lý Thị Lang vậy. Vận hỉ gặp Tài Quan, không cần thân vượng, Thực thương thì càng kị.

Từ chú: Tòng Tài, Tòng Sát, lý lẽ cũng giống nhau vậy. Khí thế nghiêng về vượng, nhật chủ vô căn, không thể không tòng theo thế vượng vậy. Tòng Tài cách mà có Ấn, thì xem Ấn là không thông căn, như Ấn vô căn, thì không ngại không tòng. Như mệnh của Vương Thập Vạn, Bính hỏa vô căn, Ất mộc cũng vậy, tức là thường lệ vậy. Tứ trụ Tài nhiều mà gặp Sát, thì luận theo cách Tòng Sát. Tòng Tài cách hành vận tối kị Tỉ Kiếp, nhưng tứ trụ gốc có Thực thương, thì có thể hóa Tỉ Kiếp mà sinh Tài, nếu không thì không khỏi bị phá cách vậy, gặp Quan Sát thì Tài bị tiết khí mà không tốt. Tòng Sát cách, hỉ hành vận Tài sinh Sát, gặp Ấn thì tiết khí Sát mà không tốt, Tỉ Kiếp thì không cần, mà Thực thương chế Sát là tối kị.

Tóm lại, Tòng cách thì tối kị nghịch lại thế vượng vậy.

Nguyên văn: Như Tỉnh Lan thành cách, Canh kim sinh tháng 7,8, là phương dùng cách này. Lấy Thân Tí Thìn xung Dần Ngọ Tuất, Tài Quan Ấn thụ hợp mà xung, nếu thấu Bính Đinh, có Tỵ Ngọ, lấy rõ có Tài Quan mà không đợi ở xung, là không phải Tỉnh Lan cách vậy. Như Mậu Tí/Canh Thân/Canh Thân/Canh Thân, mệnh của Quách Thống chế vậy. Vận hỉ Tài, không lợi điền thực, còn lại cũng tốt vậy.

Từ chú: Tỉnh Lan Xoa cách, lấy 3 ngày Canh Thân, Canh Tí, Canh Thìn, yêu cầu phải đủ Thân Tí Thìn. “Hỉ Kị thiên” nói: “ Canh nhật toàn phùng nhuận hạ, kị Nhâm Quý Tỵ Ngọ chi phương; thời ngộ Tí Thân, kỳ phúc giảm bán”, kỳ thực tức là Kim Thủy Thương quan vậy. Can năm Mậu thổ vô căn, lấy Thương quan làm dụng, đặc biệt khí thế thuần túy vậy. Hành Đông phương Tài địa là tốt nhất, thứ đến là Bắc phương cũng tốt. Tối kị Quan Ấn, vì Quan Sát chế thân, còn Ấn khắc Thực vậy, đều là nghịch kỳ vượng thế, ở tại phương Tỵ Ngọ vậy. Thời ( giờ) gặp Tí, độn can là Bính Tí, lộ Quan tinh, gặp Thân là Quy lộc, cho nên nói là Kỳ phúc giảm bán.Nguyên văn: Như Hình hợp thành cách, ngày Quý, giờ Giáp Dần, Dần hình Tỵ mà được Tài Quan, Hợp Lộc cách cũng tương tự, nhưng Hợp Lộc thì hỉ lấy hợp, mà phép Hình Hợp thì kiên định dùng vậy. Mệnh có Canh Thân thì mộc bị xung khắc mà không có thể hình; có chữ Mậu Kỉ, thì rõ ràng thấu Quan Sát mà không đợi ở hình. Như Ất Mùi/Quý Mão/Quý Mão/Giáp Dần, mệnh của Thập Nhị Tiết Độ Sứ vậy. Vận kị điền thực, bất lợi đất của kim, còn lại thì tốt vậy.

Từ chú: Hình Hợp cách thì lấy Quý Hợi, Quý Mão, Quý Dậu 3 ngày gặp giờ Giáp Dần. “Hỉ Kị Thiên” nói: “Lục Quý nhật thời phùng Dần vị, tuế nguyệt phạ Mậu Kỉ nhị phương” ( tức là: Ngày Lục Quý gặp giờ Dần, năm tháng sợ gặp hai phương Mậu, Kỷ), tứ trụ cần phải không có Quan sát vậy. Cách này cùng Phi Thiên Lộc Mã, Hợp Lộc, Tỉnh Lan Xoa, đều là Tòng Thương Quan cách mà phân ra, mà dùng danh từ là Đảo xung Hình Hợp, mà lấy thành. Như mệnh trên ở “Tích Thiên Tủy” nói là thuận cục Tòng Nhi cách. Mệnh Tòng Nhi chính là Tòng Thực Thương vậy, thấy Tài là tốt, đại kị đất của Kim, là khắc chế Thực Thương vậy. Quan cũng kị, tức là Điền Thực, là tiết khí thì tổ hại nhật nguyên vậy. Đều dựa vào lý luận không rõ ràng, cố tình tạo ra thuyết quanh co vậy.

Nguyên văn: Như Diêu hợp thành cách, Tỵ cùng Sửu hội, vốn là cục giống nhau, Sửu nhiều thì hội Tỵ, mà Tân Sửu là xứ Quan, ý cũng là Hợp Lộc vậy. Như Tân Sửu/Tân Sửu/Tân Sửu/Canh Dần, là mệnh của Chương Thống Chế vậy. Nếu mệnh mà có chữ Tí, thì Sửu cùng Tí hợp mà không xa; có Bính Đinh Mậu Kỉ, thì Tân Quý Quan Sát lấy thấu, mà không đợi ở xa, lấy dụng có khác, là không phải cách này rồi. Còn như Giáp Tí ở xa, quay nghiến cầu mưa, giống như cảm thấy vô tình, cách này có thể bỏ đi, dựa vào mệnh La Ngự sử, tạm thời lưu lại là Giáp Thân/Giáp Tuất/Giáp Tí/Giáp Tí.

Từ chú: Diêu hợp có 2: Sửu Diêu Tỵ cách và Tí Diêu Tỵ cách vậy.
Sửu diêu Tỵ cách, lấy Tân Sửu, Quý Sửu 2 ngày, dùng Sửu nhiều làm chủ, lấy Sửu trong có Tân Quý, diêu hợp ( hợp xa) Tỵ trong có Bính hỏa. Mậu thổ là Quan tinh, trong cục hỉ có 2 chữ Thân Dậu, hợp trụ chữ Tỵ, kị có chữ Tí buộc chân trụ có chữ Sửu và chữ Tỵ là điền thực. Đúng như Tân Sửu, mệnh của Chương Thống chế, trong Dần có mộc hỏa Tài Quan là có thể dùng, sao lại đợi tại chữ “Diêu”?
Thơ cổ nói:
Tân nhật Quý nhật đa phùng Sửu,
Danh vi Diêu Tỵ hợp Quan tinh,
Mạc ngôn bất hỉ Quan tinh vượng,
Thùy tính Quan lai đại hữu thành”
Thì hỉ thấy Tài Quan rõ ràng vậy.
Tí diêu Tỵ cách, lấy ngày Giáp Tí, giờ Giáp Tí, lấy Tí trong có Quý thủy hợp xa Tỵ trong có Mậu thổ, Mậu thổ làm động Bính hỏa, Bính hỏa hợp Tân kim, là Giáp mộc Quan tinh, quay nghiêng cầu để hợp, càng không có lý do. Mệnh Giáp Thân, của La Ngự Sử, nguyệt lệnh tạp khí Thiên Tài có thể dùng, sao lại lập cái thuyết quanh co? Thật là vô lý bát nháo vậy.Nguyên văn: Như nói đến Củng lộc, Củng Quý, Xu Can, Quy Lộc, Giáp Tuất, Thử Quý, Kị Long, Nhật Quý, Nhật Đức, Phú Lộc, Khôi cương, Kim Thần, Thời Mộ, Lưỡng Can Bất tạp, Can Chi Nhất khí, Ngũ hành câu túc các loại, các cách hết thảy đều không có lý, vừa áp đặt chớ lấy. Dù là tính cách bên trong người xưa cũng có thành quy tắc, tóm lại là ý nghĩ khiên cưỡng, kiên quyết bổ sung vào Cách, trăm không có một, người đời sau gặp học mà uổng phí vậy. Nếu mà trời đất cùng bay, dù phú quý cũng có chữ, có cách, không dựa vào cách này. Mà cũng có thể thêm vào cách cơ bản, tức là dụng thần không có dụng, như ngẫu nhiên dựa vào lấy làm dụng, cũng thành cách tốt. Nhưng mà có dụng thần không tốt, tức là lấy làm hung, không thể chấp nê vậy.

Từ chú: Loại cách cục này, bất quá tứ trụ thanh thuần, dụng thần mà cát, ngoại cách càng tốt, như thế mà lấy, không có thể dựa vào mà lấy dụng vậy. Xem lại tiết luận Tạp cách.

Nguyên văn: Nói về Thương quan thương tận, bảo là thương tận thì không nên gặp Quan tinh, nhất định tận lực mà lấy tổn thương, khiến cho không có đất dung thân, đến hành Thương vận liền có thể phú quý, không biết là Quan có tội gì mà ác như vậy? Huống chi gặp Quan mà tổn thương, thì lấy Quan không phải là tốt, mà lấy chế để tổn thương, thêm Thương Quan là hung thần, mà gặp Quan thì “Vi họa bách đoan” ư? Còn lại là dùng phương pháp lấy thứ đến mà thử, nhưng mà có bần tiện, đều không có phú quý, không dễ căn cứ vậy, gần đây cũng có đại quý, không biết là sao? Song cũng thấy xấu tiện thì nhiều, không thể không xem xét nhân vật để nhận định.

Từ chú: Dụng Thương Quan kị gặp Quan tinh, cũng giống như dụng Quan mà kị Thương quan, dụng Ấn kị Tài, dụng Tài kị Kiếp vậy. Cớ sao không có hỉ kị, mà lại chỉ có một Thương quan? Huống chi có Quan tinh mà phân biệt hỉ gặp hay không hỉ gặp chăng? Đến ở tại cách cục không có thể giải thích nhiều. Chúng ta học thức chưa đủ, chưa nghiên cứu hết áo diệu, biết là biết, không biết là không biết, chính là không nên quanh co làm uổng phí công sức vậy.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY