30 C
Hanoi
Thứ Tư, 15 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 61

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 61

- Advertisement -

CHƯƠNG 20
PHẦN BỔ TÚC
Phép đoán về Gia Trạch phân biệt rõ trên sáu Hào
新 增 家 宅 搜 精 分 別 六 爻 斷 法

(Tuvivietnam – siêu tầm)


1. 初 爻 非 水 休 言 井
酉 金 干 涉 道 雞 鵝
Sơ hào phi Quỷ hưu ngôn tỉnh
Dậu kim can thiệp đạo kê nga
Hào sơ không thuộc Thuỷ đừng bảo là giếng
Dậu kim dính vào thì bảo là gà ngỗng
Hào sơ nếu là Hợi Tí thuộc Thuỷ mới có thể đoán là giếng, nếu là Tài Phúc thì luận cát, Quan Quỷ, Kị thần thì đoán hung. Nếu hào sơ với hao Dậu hình xung khắc hại, sinh hợp tức có can thiệp, mà có can thiệp thì mới đoán tốt xấu về việc nuôi gà ngỗng, không thể đoán lộn xộn được.

2. 臨土 逢 冲 基 地 破
Lâm Thổ phùng xung cơ địa phá
Ở hào Thổ mà gặp xung thì nền móng bị phá.
Hào sơ ở Thìn Tuất Sửu Mùi thuộc Thổ bị Nhật Nguyệt xung phá thì nên móng nhà bị đào phá.

3. 無 官 無 鬼 小 兒 和
Vô Quan vô Quỷ tiểu nhi hoà
Không có Quan Quỷ thì trẻ con yên ổn.
Hào sơ lâm Quan Quỷ có Bạch Hổ, Phụ Mẫu phát động thì nhà đó con trẻ bị hoạ. Nếu không có Quan Quỷ, Kị sát thì con trẻ an ổn.

4. 宅 邊 若 有 墳 和 墓
須 知 鬼 墓 值 爻 初
Trạch biên nhược hữu phần hoà mộ
Tu tri Quỷ Mộ trị sơ hào.
Bên cạnh nhà có mồ mả
Nên biết Quỷ Mộ ở hào sơ.
Quỷ Mộ là là Mộ khố là Quan Quỷ ở trong quẻ. Nếu gặp quẻ thuộc cung Chấn Tồn, Quan Quỷ thuộc Kim, Mộ khố tại Sửu, mà Sửu ở hào sơ thì bên cạnh nhà có mộ xưa.

5. 水 臨 白 虎 將 橋 斷
Thuỷ lâm Bạch Hổ tương kiều đoán
Bạch Hổ lâm hào Thuỷ sẽ đoán là cầu.
Hào sơ lâm Tí Hợi thuộc Thuỷ , lại có Bạch Hổ chủ có cầu. Nếu là Tài, Phúc tất cát, gặp xung thì câu bị hư hại.

6. 寅 木 貓 良 鼠 耗 無
Dần Mộc miêu lương thử hao vô
Dần Mộc thì mèo giỏi mà chuột hết sạch.
Nếu hào sơ lâm Dần mộccát thần thì nhà này có mèo giỏi bắt được chuột.

7. 玄 武 水 乘 溝 利 瀹
木 爻 官 鬼 樹 為 戈
Huyền Vũ thuỷ thừa câu lợi dược
Mộc hào Quan Quỷ thụ vi qua.
Huyền Vũ thì nước nhờ cống khe mà thông suốt
Mộc hào Quan Quỷ thì cây thành giáo.
Như hào sơ lâm Hợi Tí thuộc Thuỷ, kèm theo Huyền Vũ thì không thể đoán là cầu, là giếng mà phải đoán là cồng, mương thông nước. Nếu hào này là Quan Quỷ thuộc Mộc thì chủ bên trái gần nhà có rễ cây đâm phá nền nhà.

8. 二 爻 木 鬼 梁 橫
Nhị hào Mộc Quỷ lương hoành táo.
Hào nhị Quan Quỷ thuộc Mộc là có đòn tay gác ngang bếp.
Đây là nói về hào nhị, nếu là hào Mộc Quan Quỷ chủ có sà gác ngang bếp.

9. 父 母 持 之 主 堂 奧
Phụ Mẫu trì chi chủ đường áo
Phụ Mẫu trì ở đó chủ lừ nơi sâu kín của nhà.
Nếu hào nhị lâm Phụ Mẫu, không kể thuộc Kim, Môc, Thổ, Hoả, Thuỷ đều đoán là nơi kín đáo của nhà. Nếu vượng tướng, an tĩnh là tốt, hưu tù, phá khắc chủ bị dột nát.

10. 雀 火 官 持 慮 火 災
土 金 變 化 宜 興 造
Tước Hoả Quan trì lự hoả tai
Thổ Kim biến hoá nghi hưng tạo.

Chu Tước ở Quan Quỷ thuộc Hoả thì lo bị hoả tai
Thổ Kim biến hoá lẫn nhau thì nên tạo lại nhà.
Nếu Chu Tước cùng Quan thuộc Hoả ở hào nhị chủ có hoả tai. Nếu hào nhị động Thổ hoá Kim hoặc Kim hoá Thổ chủ có xâu dựng lại.

11. 木 被 金 冲 鍋 蓋 摧
金 局 摧 殘 鍋 破 壞
Mộc bị Kim xung oa cái tồi
Kim cục tồi tàn oa phá hoại
Mộc bị Kim xung là nồi vung bị hư
Kim cục suy tàn thì nồi vung bị phá.
Như hào nhị lâm Mộc bị ngày Kim, hào Kim xung biết nồi vung bị vỡ hư. Nếu hào nhị hơpợ thành Kim cục bị xung tì trên bếp có nồi vung bị vỡ.

12. 玄 武 土 乘 ? 不潔
土 乘 冲 剋 ? 崩 敗
Huyền Vũ Thổ thừa táo bất khiết,
Thổ thừa xung khắc táo băng hoại.
Huyền Vũ thuộc Thổ tất bếp không sạch sẻ
Thổ bị xung khắc thì bếp bị hư nát.
Nếu hào nhị thuộc Thổ có Huyền Vũ, chủ trước bếp không sạch sẻ. Nếu hào nhị thuộc Thổ bị Nhật Nguyệt, động hào xung khắc thì bếp tất hư sập.

13. 世 鬼 並 臨 非 祖 屋
福 財 遭 剋 苦 相 隨
Thế Quỷ tịnh lâm phi tổ ốc
Phúc Tài tao khắc khổ tương tuỳ[1]
Thế và Quỷ cùng lâm chẳng phải nhà của tổ tiên
Phúc Tài gặp khắc, cực khổ đeo đuổi mãi.
Thế lâm Quan Quỷ ở hào nhị, thì nhà này chắc chắn không phải của tổ tiên. Nếu Tài, Phúc ở hào nhị vượng tướng, hữu khí chủ nhà này an ổn sung túc, còn như hưu tù phá khắc chủ nhà cực khổ đeo đuổi mãi.

14. 戌 土干 連 以 犬 言
Tuất Thổ can liên dĩ khuyển ngôn

Liên can đến Tuất thổ thì bảo là chó.
Nếu hào nhị với hào Tuất sinh khắc xung hợp thì đoán là chó giữ nhà. Ở Tài Phúc thì tốt, ở Kị sát thì hung.

15. 應 飛 此 地 人 同 宿
Ứng phi thử địa nhân đồng trú
Ứng ở nơi này thì có người cùng ở chung.
Như hào Ứng lâm ở hào nhị chủ có người ngoài cùng ở chung.

16. 此 爻 不 獨 斷 宅 母 各 分 名 分 安 危 卜
Thử hào bất độc đoán trạch mẫu, các phân danh phận an nguy bốc.
Hào này không chỉ đoán mẹ, mỗi một người phân ra thứ bậc để bói an nguy .
Xưa dùng hào nhị để chỉ vị trí của mẹ mà đoán hung cát, ta cho là sai lầm. Phàm người nhà như bà nội, mẹ, chị em dâu, chị em gái, vợ, con gái cùng ở chung một nhà, phải định rõ danh phận, mới chọn được Dụng Thần xem sinh khắc đoán được hung cát.

17. 三 爻 亥 水 斷 豬 牲
兄 弟 臨 爻 方 論 門
Tam hào Hợi thuỷ đoán trư sinh
Huynh Đệ lâm hào phương luận môn
Hào tam thuộc Hợi thuỷ đoán là heo nuôi
Huynh Đệ lâm đấyới luận là cổng
Hào tam không lâm Hợi thuỷ không thể đoán tốt xấu của heo nuôi. Nếu Huynh Đệ lâm ở hào tam mới có thể đoán là cổng. Nếu lâm Tài, Quan, Phụ, Tử không thể suy đoán đại lược được.

18. 兄 弟 卯 爻 床 榻 論
Huynh Đệ Mão hào sàng tháp luận
Huynh Đệ là Mão thì đoán là giường.
Nếu Huynh Đệ là hào Mão không thể đoán là cổng cửa, nên luận là giường. Nói chung Huynh Đệ là Mão lâm ở hào tam tất trước nơi thờ có giường sập, hoặc trên lầu làm phòng che nơi thờ,

19. 無 官 莫 妄 斷 家 神
Vô Quan mạc vọng đoán Gia thần
Không có hào Quan chớ đoán ẩu là Thần trong nhà.
Hào tam nếu lâm Quan Quỷ mới thật đoán là Thần. Nếu không phải là hào Quan lâm trìthì khôngthể đoán là Thần.

- Advertisement -

20. 金 官 臨 主 香 爐 破
木 鬼 青 龍 牌 位 新
Kim Quan lâm chủ hương lư phá
Mộc Quỷ Thanh Long bài vị tân
Kim Quan lâm thì chủ là lư hương bị phá,
Mộc Quỷ có Thanh long đoán là bài vị mới.
Như hào tam lâm Quan thuộc Kim chủ lư hương bị phá đổ. Nếu Quỷ thuộc Mộc có Thanh long vượng tướng thì bài vị thờ mới mẽ đẹp đẽ.

21. 四 爻 若 動 來 冲 剋
門 門 相 對 似 穿 心
Tứ hào nhược động lai xung khắc
Môn môn tương đối tự xuyên tâm
Hào tứ nếu động đến khắc
Cửa đối nhau như đâm vào tim.
Nếu hào tứ động xung khắc hào tamchủ trong nhà cửa đối nhau hoặc xuyên tâm, chủ hao phá bất lợi.

22. 三 四 互 臨 兄 弟 位 門 多 屋 少 耗 傷 金
Tam tứ hỗ lâm Huynh Đệ vị – Môn đa ốc thiểu hao thương kim
Hào tam và tứ lâm Huynh Đệ – Cửa nhiều nhà ít chủ hao tài.
Nếu hào tam và tứ đều lâm Huynh Đệ chủ nhà này phòng ít cửa nhiều, chủ hao tán tiền bạc.

23. 若 被 動 爻 冲 本 位
出 入 不 在 正 門 行
Nhược bị động hào xung bản vị
Xuất nhật bất tại chính môn hành.
Nếu bị động hào xung vào vị trí
Thì ra vào không đi bằng cổng chính.
Như hào tam này bị Nhật Nguyệt, động hào xung khắc, chủ nhà này ra vào bằng cổng bên, không đi cổng chính.

24. 爻 臨 卯 木主 床 帳
木 臨 蛇 鬼 婦 虛 驚
Hào lâm Mão mộc chủ sàng trướng

Mộc lâm Xà Quỷ phụ hư kinh
Hào (tam) lâm Mão mộc chủ giường màn
Mộc ở Xà Quỷ thì phụ nữ phải hãi kinh.
Nếu hào tam Mão mộc thì là giường màn, ở Tài Phúc thì giường màn mới, ở Đằng Xà Quan Quỷ thì phụ nữ nằm ở giường bị hãi sợ ngoài ý muốn.
25. 三 爻 不 是 兄 弟 位
官 交 父 陷 始 難 寧
Tam hào bất thị Huynh Đệ vị
Quan giao Phụ hãm thuỷ nan ninh.
Hào tam không phải vị trí của anh em
Quan động, Phụ hãm khó an ổn.
Xưa lấy hào tam làm vị trí của anh em là lầm lẫn. Nếu hào Quan phát động khắc hại hào Huynh Đệ, lại gặp Phụ Mẫu Không hãm, không thể đến cứu giúp, mới luận anh em bị hoạn nạn không yên.

[1] Nguyên bản chép là 逐 Trục, dùng chữ 隨 Tuỳ có nghĩa tương tự mà hợp âm điệu của câu hơn.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY