29 C
Hanoi
Thứ Tư, 15 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 62

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 62

- Advertisement -

26. 四 爻 兄 弟 方 言 戶
四 二 相 合 主 大 門

(Tuvivietnam – siêu tầm)
Tứ hào Huynh Đệ phương ngôn hộ
Tứ Nhị tương hợp chủ đại môn.
Hào tứ Huynh Đệ mới nói là cửa,
Hào tứ và nhị tương hợp chủ cổng lớn.
Theo cổ pháp, hào tam là cổng, hào tứ là cửa, nhưng không có Huynh Đệ lâm vào đấy không thể đoán là cổng cửa. Nếu Huynh Đệ lâm hào tứ thì đoán là cửa. Hào tứ hậơc động hoặc tĩnh tương hợp với hào nhị thì quyết đoán là cổng lớn.

27. 未 變 鬼 臨 弟 四 位
畜 羊 不 利 見 災 迍
Mùi biến Quỷ lâm đệ tứ vị
Súc dương bất lợi kiến tai truân.
Mùi biến Quỷ lâm hào tứ
Dê nuôi bất lợi gặp tai hoạ.
Mùi hào ở hào tứ đoán là dê, biến thành Quan Quỷ thì nuôi dê bị hao tổn.

29. 玄 武 官 鬼 門 破 漏
青 龍 財 福 喜 更 新
Huyền Vũ Quan Quỷ môn phá lậu
Thanh Long Tài Phúc hỉ canh tân

Huyền Vũ ở Quan Quỷ thì công hư phá,
Thanh Long ở Tài Phúc mừng đổi mới.
Hào tứ nếu lâm Huyền Vũ Quan Quỷ thì cổng bị hư nát. Nếu lâm Thanh Long Tài Phúc sinh hợp với hào nhị thì nhà có đổi mới.

30. 朱 雀 臨 官 主 獄 訟
Chu Tước lâm Quan chủ ngục tụng
Chu Tước lâm Quan Quỷ chủ có kiện tụng
Hào tứ lâm Quan Quỷ có Chu Tước chủ có kiện tụng và việc quan.

31. 玄 武 乘 兄 有 水 侵
Huyền Vũ thừa Huynh hữu thuỷ xâm
Huyền Vũ ở Huynh Đệ là có nưỡcâm n hập
Nếu Huyền Vũ lâm Huynh Đệ không thể dùng Huynh Đệ để đoán là cửa, mà luận là có nước ở ao, đầm xâm nhập vào nơi ở. Nếu xung khắc với hào nhị thì có trở ngại cho chỗ ở.

32. 兄 弟 螣 蛇 臨 爻 位 鄰 人 坑 廁 礙 家 庭
Huynh Đệ Đằng Xà lâm hào vị, lân nhân khanh xí ngại gia đình.
Huynh Đệ có Đằng Xà thì hố xí hàng xóm gây trở ngại cho gia đình.
Hào tứ là Huynh Đệ có Đằng Xà không thể vì Huynh Đệ mà đoán là cửa, mà đoán hàng xóm có hố phá bỏ làm gây trở ngại.

33. 旬 空 月 破 當 爻 見
不 是 無 門 是 破 門
Tuần không, Ngưyệt phá đương hào kiến
Bất thị vô môn thị phá môn
Hào này bị Tuần không, Nguyệt phá
Thì chẳng phải là không có cổng mà cổng bị hư hại.
Nếu hào tứ lâm Không, Nguyệt phá thì nên đoán là không có cửa lớn hoặc cửa bị hư hại.

34. 冲 剋 相 乘 旁 出 入
外 族 不 應 將 此 論
Xung khắc tương thừa bàng xuất nhập
Ngoại tộc bất ưng tương thử luận.
Xung khắc thì ra vào cổng bên

Không luận là người khác họ.
Hoa tứ bị xung khắc tất chủ ra vào bằng cổng bên. Còn luận là người khác hgọ như Dịch Lâm Bổ Di là không co căn cứ.

35. 財 剋 子 臨 傷 父 母
陰 陽 兩 斷 內 中 分
Tài khắc Tử lâm thương Phụ Mẫu
Âm Dương lưỡng đoán nội trung phân.
Tài khắc Tử lâm hại Phụ Mẫu
Ám Dương phân biệt rõ bên trong mà đoán.
Tài động khắc Phụ , nếu hào Tử Tôn động mà trợ giúp Tài chủ Phụ Mẫu bị hại. Nếu Phụ Mẫu thuộc dương thì khắc cha, thuộc âm thì khắc mẹ . Sáu hào trong quẻ như vậy mà đoán. Phép xưa lấy hào tứ làm vị trí của mẹ mà đoán khắc mẹ là rất sai lầm.

36. 五 爻 剋 二 人 口 甯
官 連 蛇 鬼 長 房 迍
Ngũ hào khắc nhị, nhân khẩu ninh
Quan liên xà Quỷ, trưởng phòng truân.
Hào ngũ khắc hào nhị, mọi người an ổn
Quan kết với Xà, gia trưởng khó khăn.
Hào ngũ là hào nhân khẩu, khắc hào nhị thì nhân khẩu an ổn, nhưng động mà khắc hào trạch thì không nên. Lại cần dùng sinh khắc của Lục thân để luận. Như hào nhị động khắc hào ngũ thì chỗ ở này không an ổn. Hào ngũ lại là gia trưởng , trưởng tử. Nếu Quan Quỷ cùng Xà, Hổ trì đấy chủ trưởng phòng gặp tai ách.

37. 若 遭 白 虎 刑 冲 剋
主 有 驚 癇 不 得 生
Nhược tao Bạch Hổ hình xung khắc
Chủ hữu kinh giản bất đắc sinh.
Nếu hào ngũ bị Bạch Hổ , hào đọng hình xung khắc hại lại không đoán là gia trưởng, con trưởng, lại đoán nhà này có kẻ bị bệnh động kinh, khó chửa mà không sống lâu.

38. 世 臨 陰 位 女 為 政
財 爻 持 世 贅 為 姻
Thế lâm âm vị nữ vi chính
Tài hào trì Thế chuế vi nhân
Thế ở hào âm phụ nữ làm chủ,

Tài hào trì Thế thì gởi rể.
Nếu Thế ở hào ngũ thuộc âm chủ nhà này vợ làm chủ, quản lý công việc. Thê Tài trì Thế mà ở hào này thì người này đi gởi rể, không phải phụ nữ làm chủ.

39. 若 是 二 爻 冲 剋 破
當 家 夫 妻 少 恩 情
Nhược thị nhị hào xung khắc phá,
Đương gia phu phụ thiểu ân tình.
Nếu bị hào nhị xung khắc phá,
Thì trong nhà này vợ chồng kém yêu thương.
Nếu như hào nhị như gặp xung phá thì lại luận vợ chồng bất hoà, không đoán là gởi rể.

40. 水 臨 世 合 水 遶 屋
兄 弟 臨 時 牆 有 坑
Thuỷ lâm Thế hợp, thuỷ nhiễu ốc,
Huynh Đệ lâm thì, tường hữu khanh.
Thuỷ ở Thế mà hợp thì nước vây quanh nhà
Huynh Đệ lâm thì tường có cống .
Ngũ hào thuộc Thuỷ sinh hợp với hào nhị, hoặc sinh hợp với hào Thế chủ chung quanh nhà có nước vây quanh. Nếu lâm Huynh Đệ chủ trong tường có cống

41. 丑 土 剋 冲 牛 不 利
椿 庭 休 咎 父 爻 尋
Sửu thổ khắc xung ngưu bất lợi,
Xuân đình hưu cửu Phụ hào tầm
Sửu thổ khắc xung thì trâu chẳng lợi,
Xem tốt xấu của cha thì tìm hạo Phụ
Nếu hào Sửu phát động khắc hào ngũ hợc hình xung hào ngũ, nuôi trâu chẳng lợi. Nếu lấy hào ngũ là Phụ Mẫu tất sai lầm. Muốn xem hung cát cho cha nên luận sinh khắc ở hào Phụ.

42. 六 爻 財 位 論 奴 丁
父 母 相 臨 祖 輩 人
陽 木 棟 梁 陰 是 柱
官 庫 侵 之 乃 是 墳
Lục hào Tài vị luận nô đinh,

Phụ Mẫu tương lâm tổ bối nhân.
Dương mộc đống lương âm thị trụ
Quan khố xâm chi nãi thị phần.
Tài ở hào lục luận nô tì,
Phụ Mẫu lâm đó đoán trưởng bối .
Thuộc dương Mộc là rường kèo, thuộc âm là cột,
Quan khố ở đó là mồ mả.
Hào lục nếu là Thê Tài thì mới đoán nô tì, gặp Tuần không, Nguyệt phá thì nô bộc kém cỏi. Nếu bị Nhật xung, hào xung thì đoán nô bộc bỏ trốn. Nếu lâm Phụ Mẫu thì luận tốt xấu cho các bậc trưởng bối. Nếu Phụ Mẫu là hào dương thuộc Mộc , không đoán là trưởng bối mà đoán là kèo cột, mà âm Mộc thì luận trụ cột. Nếu Mộ của hào Quan lâm ở hào lục phải đoán là mồ mả., phân biệt sinh khắc, hợp xung mà đoán tốt xấu.

43. 父 臨 屬 土 主 牆 壁
Phụ lâm thuộc Thổ chủ tường bích
Phụ lâm mà thuộc Thổ đoán là tường vách.
Nếu Phụ Mẫu thuộc Thổ phải đoán tường vách.

- Advertisement -

44. 卯 木 藩 籬 定 吉 凶
Mão Mộc phiên li định cát hung
Mão Mộc thì đoán rào giậu.
Nếu lâm Mão Mộc không kể âm hay dương đều đoán là rào giậu, dùng sinh khắc hợp xung để định hung cát. Nếu hào Mão lâm Không thì như nói trước có hàng rào, nếu động khắc Thế đoán hung mà được sinh hợp thì đoán cát.

45. 身 世 相 臨 弟 六 爻
離 祖 成 家 斷 可 必
Thân Thế tương lâm đệ lục hào,
Li tổ thành gia đoán khả tất.
Thân Thế lâm ở hào sáu,
Đoán là rời quê lập nên nghiệp.
Nếu Quái thân ở hào lục, hoặc hào Thế ở đó, chủ người đến xem phải lìa tổ mới dựng được sự nghiệp.

46. 位 臨 于 酉 動 爻 冲
鍋 破 懸 知 在 此 中
Vị lâm vu Dậu động hào xung,
Oa phá huyền tri tại thử trung.

Nếu lâm ở Dậu bị động hào xung,
Biết có nồi vỡ treo ở đấy.
Nếu hào lục là Dậu kim, bị Nhật Nguyệt, động hào xung, chủ trong nhà có nồi vỡ không yên.

47. 雀 鬼 臨 爻 顛 女 斷
爻 爻 分 別 不 相 蒙
Tước Quỷ lâm hào điên nữ đoán,
Hào hào phân biệt bất tương mông

Chu Tước lâm hào Phụ đoán có phụ nữ điên
Phân rõ từng hào không lờ mờ
Nếu Quan Quỷ có Chu Tước lâm hào lục, chủ có phụ nữ điên cuồng. Mông là mê muội không hiểu gì.

 

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY