32 C
Hanoi
Thứ Tư, 29 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 55

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 55

- Advertisement -
15.剋 世 剋 身 誕 生 日 迫
Khắc Thế khắc Thân đản sinh nhật bách
Khắc Thế, khắc Thân ngày sinh đã gần kề.
(Tuvivietnam – siêu tầm)
Được Tử Tôn, hào Thai xung khắc Thế Thân, ngày sinh đã gấp, phải lấy ngày giờ để đoán.16. 不 冲 不 發 產 日 時 遲
Bất xung bất phát sản nhật thời trì
Không xung, không động ngày sinh thường trễ.
Thai và Phúc không động lại không bị ám xung, tất chậm trễ, nên đợi đến lúc ngày tháng xung.
.17. 胎 福 齊 興 官 父 合 臨 產 難 生
Thai Phúc tề hưng Quan Phụ hợp, lâm sản nan sinh.
Hào Thai và Phúc đều động mà hợp với Quan, Phụ, đến lúc sinh khó đẻ.
Hai hào Thai, Phúc phát động vốn chủ dễ sinh. Nếu bị Quan Quỷ, Phụ Mẫu, động hào hợp trú, hoặc Nhật thần hợp trú đều chủ khó sinh. Đợi ngày xung phá mới có thể sinh được.

18. 子 財 皆 絕 日 辰 扶 將 危 有 救
Tử Tài giai Tuyệt, Nhật thần phù tương nguy hữu cứu.
Tử và Tài đều Tuyệt mà được Nhật thần phò trợ, sắp nguy thì được cứu.
Nếu gặp hai hào Tử và Tài đều ở Mộ, Tuyệt chắc chắn là hung. Nếu được Nhật thần, động hào sinh phò thì là điềm sặp nguy mà được cứu.

19. 間 合 間 生 全 賴 收 生 之 力
Gian hợp gian sinh toàn lại thu sinh chi lực
Gian hào hợp, gian hào sinh thì hoàn toàn nhờ sức của bà đỡ.
Dùng gian hào để đoán là bà đỡ. Nếu động mà sinh hợp với hào Tài tất nhờ sức của bà nuôi đẻ.

20. 官 `空 官 伏 定 然 遺 腹 之 兒
Quan Không, Quan phục định nhiên di phúc chi nhi
Quan hào lâm Không, Quan hào phục chắc chắn là để lạin đứa con trong bụng vợ.
Nếu người ngoài hoặc sản phụ đến xem gặp quẻ không có hào Quan Quỷ, hoặc Quan lâm Không, Tử Tuyệt,chỉ chồng của sản phụ đã chết, để lại đứa con trong bụng. Nếu hào Quan phục nhưng vượng tướng hoặc được đề bạt tất cha đứa trẻ đi xa, vắng mặt khi sinh đứa bé.

21. 遊 魂 卦 官 鬼 空 亡乃 背 爹 落 地
Du hồn quái Quan Quỷ Không vong, nãi bối da lạc địa
Quẻ du hồn, Quan Quỷ lâm Không là sinh con vắng mặt cha.
Gặp quẻ Du hồn Quan Quỷ lâm Không, nếu chưa vượt qua tháng[1] chắc chắn chủ chồng đi xa mà ở nhà sinh, ấy là bối sinh. Nếu chồng tự đi xem thì không luận hào Quan mà dùng haò Thế. Nếu Thế hào lâm Không gặp quẻ Du hồn, chủ sau khi đi khỏi nhà thì sinh con.

22. 發 動 爻 父 兄 刑 害 必 攜 子 歸 泉
Phát động hào Phụ Huynh hình hại tất huề tử qui tuyền
Phụ hào phát động, Huynh hình hại tất mẹ dẫn con về chốn cửu tuyền.
Hào Huynh, Phụ nếu nắm quyền, vượng tướng, khi động thì hình khắc Thê Tài, Tử Tôn. Nếu hai hào Tài và Phúc không được trợ giúp chủ mẹ con đều gặp hung.

23. 官 化 福 胎 前 多 病
財 化 鬼 產 後 多 災
Quan hoá Phúc thai tiền đa bệnh.
Tài hoá Quỷ sản hậu đa tai
Quan hoá Tử, Thai thì trước khi sinh nhiều bệnh.
Tài hoá Quỷ sau khi sinh nhiều tai ương.
Quỷ hoá Tử Tôn chủ có bệnh trước khi sinh con. Tài hoá Quan Quỷ e rằng sau khi sinh gặp tai nạn.

24. 三 合 成 兄 而 缺 乳
六 沖 遇 子 婦 安 然

Tam hợp thành Huynh nhi khuyết nhũ

Lục xung ngộ Tử phụ an nhiên
Tam hợp thành Huynh cục, con thiếu bú
Lục xung gặp Tử, mẹ yên ổn.
Quẻ có tam hợp tạo thành Huynh Đệ cục, sinh con tất sữa mẹ thiếu. Chồngđi xem tất phòng vợ bị khắc. Nếu được hào Phúc phát động hoặc an tĩnh nhưng được Nhật thần xung động tất hào Tài có sinh khícho nên sản phụ yên ổn.

[1] Luận chưa ra khỏi tháng vì sợ trường hợp sẽ xuất Không, hoặc qua Tháng thì vượng, suy sẽ khác.

25. 應 若 逢 空 外 家 無催 生 之 禮 物
Ứng nhược phùng Không, ngoại gia vô thôi sinh chi lễ vật
Ứng nếu lâm Không tất nhà ngoại không có lễ vật để thúc sinh mau.
Dùng hào Ứng để làm nhà ngoại, nếu lâm Không tất không có lễ vật thúc sinh.26. 世 如 值 弟 自 家 調 理 絕 之 肥 甘
Thế như trị Đệ, tự gia điều lý tuyệt chi phì cam
Thế nếu ở hào Huynh, thì tự mình nuôi dưỡng không dồi dào.
Huynh ở Thế mà suy thì nhà nghèo tất sản phụ được nuôi dưỡng không đầy đủ.

27. 陽 福 會 青 龍 無 異 桂 庭 之 秀 子
陰 孫非 月 建 何 殊 桃 洞 之 仙 姬
Dương Phúc hội Thanh Long, vô dị quế đình chi tú tử
Âm Tôn phi Nguyệt kiến, hà thù đào động chi tiên cơ.
Hào Phúc dương gặp Thanh Long, khác gì con giỏi chốn quế đình
Hào Tử âm mà chẳng phải Nguyệt kiến, chẳng khác gì tiên nữ ở động đào.
Tử Tôn lâm Nguyệt kiến có Thanh Long hoặc Nguyệt Kiến ở Thanh Long sinh hợp Tử Tôn tất mừng sinh trai, mà sau này tuấn tú thông minh. Nếu Tử Tôn không phải là Nguyệt kiến, Nhật thần lại không được Nhật Nguyệt sinh mà ở hào âm tất là con gái.

28. 若 卜 有 孕 無 孕 須 詳 胎 伏 胎 飛
Nhược bốc hữu dựng vô dựng, tu tường Thai phục Thai phi
Nếu bói có thai hay không, nên rõ Thai phục hoặc Thai là phi hào.
Phàm bói có thai hay khôngchuyên lấy hào Thai làm chủ, không xem hào Tử Tôn. Nếu trong quẻ sáu hào trên dưới cung năm tháng ngày giờ đều không có hào Thai, tất chủ không có thai. Trong quẻ có động hào hoá ra hào Thai, trước mắt thì không mà sau tất có thai. Chỉ gặp hào Thai xuất hiện tất có thai.

29. 出 現 空 亡 將 ??? 而 有 散
交重 化 絕 既 孕 而 不 成
Xuất hiện Không vong tương phôi nhi hữu tán
Giao trùng hoá Tuyệt ký dựng nhi bất thành.
Xuất hiện mà lâm Không, tuy là phôi nhưng mà lại tan đi.
Động mà hoá Tuyệt đã có thai mà chẳng thành.
Phôi là máu ngưng lại. Phôi là dương tinh và âm huyệt đọng tụ lại mà thành thai. Vốn chưa thành hình gọi là Phôi, mà đã thành hình gọi là Dựng. Hào Thai xuất hiện mà lâm Không chủ tuy có thai nhưng không thành hình mà tan đi. Nếu động tất đã thành hình, chỉ sợ biến nhập Mộ Tuyệt thì thai thành hình nhưng không nuôi được, thì cũng chẳng thành.

30. ??? 必 逢 官
??? 必 遇 虎
Bán tất phùng Quan
Chẩm tất ngộ Hổ
Thai bị thương vì gặp Quan
Xuất huyết tất gặp Hổ.
Bán là thai bị thương tổn. Thai lâm Quan hoặc bị hào Quan , Nguyệt kiến, Nhật thần hình xungkhắc hạiđều chủ thai bị tổn thương. Đàn bà có thai mà có kinh nguyệt gọi là “chầm” . Nếu chưa được một tháng mà Thai lâm Bạch Hổ tất sảo thai (sút sảo). Nếu bị xung sát hoặc phát động hoá Quỷ thì là tiểu sản (đẻ non).

31. 帶 令 星 而 獲 助 存 没 咸 安
Đới lệnh tinh nhi hoạch trợ tồn một hàm an
Mang Nhật Nguyệt mà được phò trợ, sống chết đều yên.
Phàm hào Thai vượng tướng, lại được sinh hợp tương trợ, không lâm Quan Quỷ, hoặc Phụ Mẫu, Không vong thì thai đã thành, ở hào dương thì sinh con trai dễ nuôi.

32. 有 陰 地 而 無 傷 緩 急 非 益
Hữu âm địa nhi vô thương, hoãn cấp phi ích
Lâm hào âm mà không bị thương hại, nhanh hay chậm đều chẳng lợi gì.
Hào Thai thuộc âm, hưu tù mà được Nguyệt kiến Nhật thần, động hào sinh hợp, mà không có hung thần hình hại, tất thai đã thành mà lại sinh con gái. Cho nên mới bảo “nhanh chậm đều chẳng lợi”.

33. 如 p逢 玄 武 暗 裏 成 胎
若 遇 文 書 此 前 無 子
Như phùng Huyền Vũ ám lý thành thai
Nhược ngộ Văn thư, thử tiền vô tử.
Nếu gặp Huyền Vũ thì lén lút mà thành thai,
Nếu gặp Phụ Mẫu thì trước đây chưa có con.
Thai lâm Huyền Vũ tất thai chẳng do chân chính vợ chồng mà có. Nếu lâm hào Phụ chủ trước lần này chưa hề có con, nay mới thành thai.

34. 孕 形 于 外 只 因 土 並 勾 陳
胎 隱 于 中 端 為 龍 h合 德
Dựng hình vu ngoại[1] chỉ nhân Thổ tịnh Câu Trần
Thai ẩn vu trung, đoan vi lâm Long hợp Đức
Thai hình thành rõ ra bên ngoài chỉ vì Thổ cùng Câu Trần,
Thai ẩn bên trong, chình vì lâm Thanh Long hợp với Phúc Đức.
Thai lâm Câu Trần, hiện rõ chuyện mang thai. Thai lâm Thanh Long thì thai này không hiện, lại gặp tam hợp, lục hợp tất ẩn.

[1] Nguyên bản ghi chữ Nội, nhưng theo lời chú thích là Ngoại mới đúng

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY