22 C
Hanoi
Thứ Ba, 5 Tháng Ba, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 54

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 54

- Advertisement -

Chương 18

產 育

SẢN DỤC

(Tuvivietnam – siêu tầm)

首 出 混 沌判 乾 坤 而 生 人 物
繼 興 太 昊 制 嫁 娶 以 合 夫 婦
迄 今 數 千 百 年 化 生 不 絕
雖 至 幾 億 萬 世 絡 繹 無 窮
蓋 得 陰 陽 交 感 方 能 胎 孕 相 生
先 看 子 孫 便 知 男 女
陽 為 男 子 掌 中 探 見 一 枝 新
陰 是 女 兒 門 右 喜 看 弧 帨 設


Thủ xuất hỗn độn phán càn khôn nhi sinh nhân vật
Kế hưng Thái Hạo chế giá thú dĩ hợp phu thê.
Ngật kim sổ thiên bách niên hoá sinh vất tuyệt,
Tuy chí cơ ức vạn thế lạc dịch vô cùng.
Cái đắc âm dương giao cảm, phương năng thai dựng tương sinh.
Tiên khán Tử Tôn, cánh tri nam nữ,
Dương vi nam tử chưởng trung thám kiến nhất chi tân,
Âm thị nữ nhi môn hữu hỉ khán hồ thuế thiết.
Ban đầu xuất hiện hỗn độn rồi phân càn khôn mà sinh ra người vật
Thái Hạo[1] nối tiếp tạo giá thú để hợp vợ chồng
Đến nay trải mấy ngàn năm sinh sản không dứt
Tuy đến vạn ức đời cũng vẫn còn nối tiếp không dứt.
Vốn nhờ âm dương giao cảm, mới có thai mà sinh đẻ
Trước xem Tử Tôn , rồi biết nam nữ
Dương là trai, trong tay nắm một cành cây mới
Âm là gái, bên phải cửa mừng thấy bày cung và khăn[2].
Tử Tôn là Dụng thần khi xem về sinh sản. Vượng tướng, đơn, trùng tức hào dương thì sinh nam; hưu tù giao chiết là hào âm thì sinh nữ.

1. 主 星 生 旺 當 生 俊 秀 之 肥 兒

命 曜 休 囚 必 產 委 靡 之 弱 子

Chủ tinh sinh vượng đương sinh tuấn tú chi phì nhi

Mệnh diệu hưu tù tất sản uỷ mị chi nhược tử.

Dụng thần sinh vượng thì sinh con mập mạp tuấn tú,

Dụng thần hưu tù tất sinh con bạc nhược ốm yếu.

Tử Tôn được sinh vượng tất con béo mập, về sau tuấn tú vượt trội.Hưu tù thì gầy bé, ngày sau chủ kém cỏi khó tiến bộ.

2.如 無 福 德 莫 究 胎 爻

Như vô Phúc Đức mạc cứu thai hào

Nếu không có hào Tử Tôn chớ xét hào Thai.

Dụng thần không xuất hiện trong quẻ, xem Phục thần oở dưới hào nào, rồi xem hung cát
mà đoán.

3. 雙 胎 雙 福 必 雙 生

一 剋 一 刑 終 一 夢

Song Thai song Phúc tất song sinh

- Advertisement -

Nhất khắc nhất hình chung nhất mộng.

Hai hào Thai, hai hào Phúc tất sinh đôi.

Một hào bị khắc, một bị Hình thì như giấc mộng.

Trong quẻ có hai hào Tử Tôn, lại có hai hào Thai, nếu không phát động cũng chủ sinh đôi. Nếu Tử hoá Tử, Thai hoá Thai mà là hoá Thoái chủ song thai mà không đậu. Xem động tĩnh âm dương có thể đoán nam hay nữ. Chẳng hạn một động, một tĩnh, một âm, một dương là một trai một gái chẳng hạn. Quẻ không có Tử Tôn nếu hào Thai bị Nguyệt kiến, Nhật thần, động hào hình khắc là điềm đại hung, chỉ là mộng ảo tức bảo là con sẽ chết. Tử Tôn suy nhược, bị khắc cũng vậy.

4.胎 臨 官 鬼 懷 妊 便 有 採 薪 優
財 化 子 孫 分 娩 即 當 勿 藥 喜
Thai lâm Quan Quỷ hoài nhậm tiện hữu thái tân ưu
Tài hoá Tử Tôn phân miễn tức đương vật dược hỉ
Thai ở Quan Quỷ mang thai tất có bệnh
Tài hoá Tử Tôn có thai mưng khỏi uống thuốc.
Quan Quỷ ở hào Thai phụ nữ mang thai có bệnh có bệnh. Tài hợp hào Phúc tất sẽ bình an.

5. 妻 財 一 位 喜 見 扶 持
胎 福 二 爻 怕 逢 傷 害
Thê Tài nhất vị hỉ kiến phù trì
Thai Phúc nhị hào phạ phùng thương hại.
Hào Thê Tài mừng được phò trợ,
Hai hào Thai, Phúc sợ gặp khắc hại.
Chồng xem cho vợ thì Tài là sản phụ, Thai là bào thai, Phúc là con. Ba hào đều mừng được Nguyệt kiến, Nhật thần, động hào sinh phò hợp trợ, tất sản phụ bình an, thai ổn đin hj, con dễ nuôi. Nếu gặp hình, xung, khắc hại thì sản phụ nhiều tai ương, thai không yên, con khó nuôi. Nếu hoá thành Tử, Mộ, Không, Tuyệt cũng vậy.

[1] tức Phục Hy, một vua thời tối cổ ở Trung Quốc.

[2]Ở thiên Nội tắc trong Lễ Kinh ghi: 子 生, 男 子 設 弧 于 門 左 ,女 子 設 帨 于 門 右 Tử sinh, nam tử thiết hồ vu môn tả, nữ tử thiết thuế vu môn hữu (Sinh con, trai thì treo cung bên trái của cổng, gái thì treo khăn bên phải của cổng). Câu ở trên không đúng với ý Kinh.

 

6. [*]虎 作 血 神 值 子 交 重 胎 已 破
Hổ tác huyết thần trị Tử giao trùng thai dĩ phá
Bạch hổ là huyết thần, ở Tử Tôn mà động thì thai đã bị hư.
Bạch Hổ là Huyết thần, nếu lâm Tử Tôn hoặc lâm hào Thai mà phát động thì thai đã bị hư. Nếu lâm Thê Tài mà động thì cũng như thế.

7. 龍 為 喜 氣 遇 胎 發 動 日 將 臨

Thai vi hỉ khí, ngộ Thai phất động nhật tương lâm

Thai là điềm mừng, gặp Thai phát động thì ngày sinh sắp đến.

Xem sinh sản lấy Thanh Long làm điềm mừng, nếu lâm hào Thai, Tử Tôn hoặc Thê Tài mà động thì ngày sinh sắp đến, tất nhiên đúng ngày đó sẽ sinh.
8.[*]福 遇 龍 空 胎 動 乃 墜 胎 虛 喜

Phúc ngộ Long Không, Thai động nãi truỵ thai hư hỉ.

Phúc gặp Long lâm Không, Thai động thì truỵ thai, mừng hụt.

Phúc lâm Thanh Long mà Lâm Không tất bị chế, lại thấy hào Thai phát động, hoặc bị Nhật thần, động hào xung động, tất bị truỵ thai mà mừng hụt.

9. 官 當 虎 動 福 空 乃 半 產 空 娠
Quan đương Hổ động , Phúc Không nãi bán sản không thần
Quan có Bạch Hổ động, Phúc lâm Không là có thai mà bị tiểu sản.
Bạch Hổ lâm Quan phát động, hoặc lâm Tài động hoá Quan, hoặc lâm Quỷ động gặp Không hoá Không, hoặc bị xung tán, là tượng bị tiểu sản (đẻ non), con không nuôi được.

10. 福 已 動 而 日 又 冲 胎 兒 必 預 生 於 膝 下
Phúc dĩ động nhi nhật hựu xung Thai, nhi tất dự sinh ư tất hạ.
Phúc đã động mà Nhật lại xung Thai thì con tất đã sinh ở dưới chân.
Phúc thần phát động mà Nhật thần xung Thai thì con tất đã sinh dưới chân.

- Advertisement -

11.福 被 傷 而 胎 化 鬼 子 當屈 死 於 腹 中
Phúc bị thương nhi Thai nhưng hoá Quỷ, tử đương khuất tử ư phúc trung.
Phúc bị thương mà Thai hoá Quỷ, con tất chết trong bụng.
Tử Tôn lâm Mộ, Tuyệt , lại bị Nhật Nguyệt, động hào hình xung khắc hại tất đại hung, hoặc Thai lâm Quan, động hoá Quỷ thì là thai đã chết. Nếu hào Tài bị thương, phòng mẹ con đều bị nạn.

12. 兄 動 兮 不 利 其 妻
父 興 兮 難 為 厥 子
Huynh động hề bất lợi kỳ thê
Phụ hưng hề nan vi quyết tử.
Huynh động tất không lợi cho vợ,
Phụ động thì con gặp nạn.
Huynh động tất khắc Thê Tài, Phụ động tất khắc Tử Tôn. Chống xem vợ sinh, gặp Huynh động tất ản phụ bất an, gặp Phụ động thì con gặp nạn.

13. 用 在 空 亡 逢 惡 煞 何 妨 坐 草 之 虞
Dụng tại Không Vong phùng ác sát, hà phương toạ thảo chi ngu
Dụng ở Không vong, gặp ác sát chẳng có gì lo khi sinh sản.
Phụ hào phát động vốn khắc Tử Tôn, nếu hào Phúc được Nguyệt kiến, Nhật thần phò trợ, hoặc lâm Không mà chẳng chịu khắc, cho nên bảo rằng “vô ngu” (không lo)

14. 妻 臨 玄 武 入 陰 宮 果 應 夢 蘭 之 兆
Thê lâm Huyền Vũ nhập âm cung, quả ứng mộng lan chi triệu
Thê Tài lâm Huyền Vũ ở cung âm tất ứng điềm có thai.
Tốn, Li, Khôn, Đoài thuộc âm. Nếu hai hào Tài và Tử đều thuộc vào cung này tất sinh nữ. Nếu Tài lâm Huyền Vũ, hoặc tác hợp với ứng hào, bàng hào, Huyền Vũ tất tư thông mà có thai.

 

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY