19 C
Hanoi
Thứ Ba, 5 Tháng Ba, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 40

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 40

- Advertisement -

Chương 13

THẤT THOÁT

失脫

MÂT MÁT

(Tuvivietnam – siêu tầm)


民苦饑寒每有穿窬之輩
物 忘檢束亦多遺失之虞
Dân khổ cơ hàn mỗi hữu xuyên du chi bối
Hốt vong kiểm thúc diệc di thất chi ngu
Dân khốn khổ đói lạnh nên có bọn khoét ngạch đào tường
Vật quên coi sóc nên nhiều lo ngại để mất.

1. 要識其中之得失 – 須詳卦上之妻財
Yếu thức kỳ trung chi đắc thất
Tu tường quái thượng chi Thê Tài
Muốn biết lấy được hay mất đi
Nên rõ Thê Tài trong quẻ bói.
Hào Tài chủ cho vật đã mất, nếu được xung trung phùng hợp thì mất đi mà lại được, còn nếu hợp xứ phùng xung thì đã mất sẽ không tìm lại được.

2. 自空化空皆當置 而不問
日旺月旺總未散而可尋
Tự Không hoá Không giai đương trí nhi bất vấn
Nhật vượng Nguyệt vượng tổng vị tán nhi khả tầm
Tự Không hoá Không đều nên để đó đừng có hỏi
Nhật vượng Nguyệt vượng thì vẫn còn nguyên, có thể tìm lại được.
Dụng hào lâm Không hoặc động hoá Không đều khó tìm thấy. Nếu Tài là Nguyệt kiến hoặc Nhật thần vượng tướng thì vật còn nguyên có thể tìm lại.

3. 內卦本宮搜索家庭可見
他宮外卦追來鄰里能知
Nội quái bản cung sưu tác gia đình khả kiến
Tha cung ngoại quái truy lai lân lý năng tri.
Nếu ở nội quái của Bản cung[1] thì có thể tìm thấy trong nhà.
Ở Ngoại quái của Tha cung thì truy tìm ở hàng xóm láng giềng.
Hào Tài ở Nội quái của Bản cung , vật mất chưa ra khỏi nhà có thể tìm thấy. Hào Tài ở Ngoại quái của Tha cung vật đã ra khỏi nhà, khó tìm lại được, ở gian hào tất có thể tìm ở nhà hàng xóm.[2]

4. 五路四門六乃棟梁閣 上
Ngũ lộ tứ môn lục nãi đống lương các thượng
Hào ngũ là lộ, tứ là cổng, lục là cột rường hay trên gác.
Đây là nói sơ lược về sáu hào. Dụng Thần tại hào ngũ có thể tìm trên đường, tại hào tứ có thể tìm thấy ở cổng ở cửa, tại hào sáu có thể tìm ở rường, ở trên gác. Học giả không nên câu nệ phải linh động.

5. 初井二file:///C:/DOCUME~1/HUYGENN/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg三為閨閫房中
Sơ tỉnh nhị táo tam vi khuê khổn phòng trung
Hào sơ là giếng, hào nhị là bếp, hào tam là trong phòng khuê.
Nếu Dụng Thần ở hào sơ Hợi Tí thì có thể tìm trong giếng nước, ở hào nhị có thể tìm trước bếp,hào tam thì có thể tìm thấy trong phòng. Nếu phục dưới hào tam Quan Quỷ thì có thể tìm trong gian thờ.

6. 水失于池木乃柴薪之內
土埋在地金為磚石之間
Thuỷ thất vu trì, Mộc nãi sài tân chi nội
Thổ mai tại địa, Kim vi chuyên thạch chi gian.
Thuỷ thì mất trong ao, Mộc thì trong củi
Thổ thì chôn trong đất, Kim là trong đống gạch đá.
Tài lâm hào Thuỷ thì vật ở trong ao; Tài lâm hào Mộc thì vật ở trong gỗ củi, trong bụi cây, bụi tre; Tài lâm Kim vượng tướng thì ở trong đồ đồng, sắt, thiếc, mà hưu tù thì ở trong vại chum; Tài lâm hào Thổ vượng tướng thì ở trong gạch đá, hưu tù thì trong ngói, gạch vụn, sỏi…

7. 動入墓中財深藏而不見
Động nhập Mộ trung thâm tàng nhi bất kiến
Động nhập Mộ thì chôn sâu không thấy được.
Nếu Dụng hào nhập Mộ, hoá Mộ hoặc Phục dưới Mộ tức ở trong đồ vật. Muốn biết lúc nào thấy được thì chờ ngày xung khai Mộ.

8. 靜臨世上物尚在而何妨
Tĩnh lâm Thế thượng, vật thượng tại nhi hà phương
Tĩnh mà lâm Thế thì vật còn đó lo gì.
Phàm xem mất mát, Dụng hào không nên động, động tất biến đổi. Nếu được an tĩnh, trì Thế, sinh hợp Thế, chủ vật chưa mất, dễ tìm thấy. Nếu được sinh vượng, bất Không càng dễ nữa.

9. 鬼墓爻臨必在墳邊墓側
Quỷ Mộ hào lâm tất tại phần biên mộ trắc
Lâm vào hào Quỷ Mộ thì ở bên cạnh mồ mã.
Dụng lâm Quỷ Mộ, vật ở trong chùa miếu, vô khí thì trong mồ mã. Nếu ở Nội quái của Bản cung thì ở cạnh linh cửu, hoặc ơ nơi bài vị, gia thêm Đằng Xà e ở nơi tượng Phật, tranh Thần, ở hào tam thì ở trong nhà hương hoả.

10. 日辰合住定然器掩遮藏
Nhật thần hợp trú định nhiên khí yểm già tàng
Nhật thần hợp trú thì bị vật chep lấp.
Dụng hào phát động gặp Nhật thần hợp trú tất nhiên có vật che lấp. Nếu xung mà gặp hợp tất tìm được, mà hợp gặp xung thì khó tìm.

11. 子爻福變妻財須探鼠穴
酉地財逢福德當檢雞栖
Tí hào Phúc biến Thê Tài tu thám thử huyệt
Dậu địa Tài phùng Phúc Đức đương kiểm kê tê
Phúc ở hào Tí biến Thê Tài nên tìm ở hang chuột
Tài ở Dậu gặp Phúc nên kiếm ở chuồng gà.
Tài hoá Phúc, Phúc hoá Tài vật mất tất ở trong hang tổ cầm thú. Như ở hào Tí là bị chuột cắn tha đi, ở hào sơ là hang dưới đất, hào Dần là mèo tha, Sửu là ở chuồng trâu, Ngọ là ở chuồng ngựa, Mùi là chuồng dê, Dậu là chuồng gà, Hợi là chuồng heo. Có hợp là ở bên trong, không hợp thì ở gần đó.

12. 鬼在空中世動則自家所失
Quỷ tại Không trung Thế động tắc tự gia sở thất
Quan Quỷ lâm Không, Thế động là tự nhà làm mất.
Hào không có Quan hoặc Quan lâm Không mà hào Thế động là tự nhà làm mất không phải bị người trộm mang đi.

13. 財伏應下世合則假貨 于人
Tài phục Ứng hạ Thế hợp tắc giả hoá vu nhân
Tài phục ở Ứng được Thế hợp là bị người mượn .
Quan Quỷ hoặc lâm Không, hoặc Phục, hoặc Tử Tuyệt không động mà Tài ở hào Ứng hoặc phục dưới hào Ứng là tự đem cho người mượn[3]. Muốn biết người nào mượn dùng hàod Ứng lâm vào Lục Thân để đoán. Như lâm Tử là bọn trẻ nhỏ chẳng hạn.

14. 若伏子孫當在僧房道院
如伏父母必遺衣笈書箱
Nhược phục Tử Tôn đương tại tăng phòng đạo viện,
Như phục Phụ Mẫu tất di y cấp thư sương
Nếu phục ở Tử Tôn tất tại tăng phòng, đạo viện
Nếu phục Phụ Mẫu tất ở rương áo quần, hòm sách vở.
Dụng hào không hiện ở quẻ, nên xem phục tại nơi nào. Nếu phục tại Tử Tôn vật mất tìm trong chùa chiền, hợc nơi bọn trẻ nhỏ. Nếu phục tại Phụ Mẫu vật ở trong nhà chính hoặc ở nơi bậc tôn trưởng, không hợp thì trong áo quần trong sách, có hợp thì ở trong rương áo quần trong hòm sách. Nếu phục dưới hào Huynh của bản cung thì ở nơi anh chị em, ở tha cung thì ở chỗ bạn bè quen biết.

15. 在內則家中失脫
在外則他處遺亡
Tại nội tắc gia trung thất thoát
Tại ngoại tắc tha xứ di vong
Tại Nội thì mất trong nhà,
Tại ngoại thì để quên nơi khác.
Dụng hào ở Nội quái mất ở trong nhà, tại Ngoại quái mất ở nơi khác.

16. 財伏逢冲必是人移物動
Tài phục phùng xung tất thị nhân di vật động
(Tài hào phục gặp xung tất do người chuyển vật đi )
Tài hào phục ở trong quẻ, được Nhật thần, động hào ám xung, nếu Quan Quỷ suy tĩnh thì vật bị người chuyển đi mà không phải bị người lấy trộm.

- Advertisement -

17. 鬼興出現定為賊竊 人偷
Quỷ hưng xuất hiện định vi tặc thiết nhân du.
Quỷ xuất hiện động chắc chắn bị giặc cướp, người lấy đi.
Quan Quỷ không hiện trong quẻ hoặc lâm Không hoặc suy Tuyệt, bất động đều không phải do người trộm. Quẻ Du Hồn thì phần lớn do quên. Nếu hao Quan Quỷ biến động mới là bị người lấy trộm.

[1] Bản cung tức Chính quái. Trong bói dịch, quẻ ban đầu là Chính quái, có hào động biến đổi mà trở thành Biến quái tức Tha cung.

[2] Lời giải này khác với nội dung của câu Phú.

[3] vật tưởng bị mật mà thật ra đem cho người mượn

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY