29 C
Hanoi
Thứ Năm, 6 Tháng Sáu, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 39

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 39

- Advertisement -

Chương 12

CẦU TÀI

求 財

(Tuvivietnam – siêu tầm)

居 貨 曰 賈 行 貨 曰 商 總 為 資 生 之 計
蓍 所 以 筮 龜 所 以 卜 莫 非 就 利 之 謀
要 問吉 凶 但 看 財 福
Cư hoá viết Cổ, hành hoá viết Thương, tổng vi tư sinh chi kế.
Thi sở dĩ Phệ, qui sở dĩ Bốc, mạc phi tựu lợi chi mưu.
Yếu vấn cát hung đản khán Tài Phúc.
Cất hàng tại nhà là Cổ, đem hàng đi gọi là Thương, tất cả đều là kế thêm của,
Cỏ thi để bói Phệ, mai rùa để Bốc, bói gì cũng chỉ vì tính lợi.
Cần hỏi cát hung chỉ xem Tài, Phúc.
Tài là vốn, Phúc là lời. Hai yếu tố này không thể tổn hại. Trong quẻ hào Tử Tôn gọi là Phúc thần.


1. 財 旺 福 興 無 問 公 私 皆 稱 意
財 空 福 絕 不 拘 營 運 總 違 心
Tài vượng, Phúc hưng, vô vấn công tư giai xứng ý
Tài Không, Phúc Tuyệt, bất câu doanh vận tổng vi tâm
Tài vượng, Phúc động chẳng kể công hay tư đều vừa lòng
Tài Không, Phúc Tuyệt chẳng kể mưu cầu gì cũng trái lòng.
Tài vượng tướng, Tử Tôn phát động, không kể mưu tính công hay tư đều hợp ý. Nếu bị thương khắc hay lâm Mộ Tuyệt, mà không được cứu, buôn bán gì cũng trái với ý nguyện.

2. 有 福 無 財 兄 弟 交 重 偏 有 望
Hữu Phúc vô Tài, Huynh Đệ giao trùng thiên hữu vọng
Có Phúc mà không có Tài, Huynh Đệ động hơi có hi vọng.
“Hữu” là có ý nói phát động, “Vô” có ý nói Phục tàng. Phàm xem cầu tài mà trong quẻ Tử Tôn phát động, mà không bị thương khắc, thì tài nguyên dồi dào vững chắc, cho nên tốt. Lại nếu hào Huynh phát động sinh phò Tử Tôn, thì càng củng cố gốc rễ. Cho nên mới bảo Huynh Đệ giao trùng thì có hi vọng đều là vì Tử Tôn cũng động.

3. 有 財 無 福 官 爻 發 動 亦 堪 求
Hữu Tài vô Phúc, Quan hào phát động diệc kham cầu
Có Tài không có Phúc nếu hào Quan động cũng có thể mong được.
Tử Tôn phục, Tài không có sinh khí, nếu gặp Huynh Đệ tất bị cướp đoạt, cần trong quẻ có hào Quan phát động, hoặc Nhật thần là Quan để khắc chế Huynh Đệ thì có thể cầu tài được. Nếu lại có Tử Tôn động, thì dù Quan Quỷ động cũng bị trở ngại, ngược lại không dễ dàng.

4. 財 福 俱 無 何 異 守 株 待 兔
Tài Phúc câu vô hà dị thủ châu nhi đãi thố
Tài Phúc đều không có, nào khác gì ôm cây đợi thỏ.
Có Tài không có Phúc thì tiền bạc khó khăn, há cả Tài và Phúc đều không có, nào khác gì vọng tưởng ôm cây đợi bắt được thỏ.

5. 父 兄 皆 動 無 殊 緣 木 求 魚
Phụ Huynh giai động vô thù duyên mộc dĩ cầu ngư
Phụ và Huynh đều động không khác gì trèo cây để bắt cá.
Phụ Mẫu khắc Tử Tôn mà sinh Huynh Đệ. Phụ và Huynh đều động thì như trèo cây bắt cá, ý nói không thể nào được.

6. 月 帶 栽 神 卦 雖 無 而 月 中 必 有
Nguyệt đới Tài thần, quái tuy vô nhi nguyệt trung tất hữu
Nguyệt kiến là Tài thì quẻ tuy không có hào Tài. nhưng trong tháng thì có tiền.
Nguyệt kiến là giềng mối của quẻ, nếu lâm hào Tài, tuy trong quẻ không có hào Tài nhưng hào Tài phục cũng được Nguyệt kiến phò củng, gặp ngày trị tất được.

7. 日 傷 妻 位 財 雖 旺 而 當 日應 無
Nhật thương Thê vị, Tài tuy vượng nhi đương nhật ứng vô
Nhật hình thương hào Thê, thì dù hào Tài vượng mà ngay ngày đó cũng không có)
Tài hào vượng tướng sinh hợp với Thế hào hoặc trì Thế hào tất tượng sẽ có. Nếu bị Nhật thần khắc chế thì phải qua ngày đó mới có thể được.

8. 多 財 反 覆 必 須 墓 庫 以 收 藏
Đa Tài phản phúc, tất tu Mộ khố dĩ thu tàng
Nhiều hào Tài thì tráo trở, tất cần nhập Mộ để cất giữ.
Trong quẻ hiện hai ba hào Tài là thái quá, thì Tài tráo trở khó mong được, cần có Mộ khố của Tài trì Thế thân mới gọi là được cất gĩư thì mới có lợi.

9. 無 鬼 分 爭 又 怕 交 重 而 阻 滯
Vô Quỷ phân tranh, hựu phạ giao trùng nhi trở trệ
Không có Quỷ tất tranh chia, lại sợ động mà trở ngại.
Không có Quỷ tất hào Huynh chuyên quyền, Tài tuy hữu khí cũng bị tiêu hao. Nếu Huynh lại phát động tất lo có tranh đoạt phân tán tiền của. Quan Quỷ lại không nên động, động tất có troẹ ngại.

10. 兄 如 太 過 反 不 剋 財
Huynh như thái quá phản bất khắc Tài
Huynh hào nếu quá nhiều thì ngược lại không khắc hào Tài.
Huynh Đệ là hào kị sát khi xem cầu tài. Nhật Nguyệt, hào động, hào biến đều là Huynh, thì hào Huynh thái quá. Nếu thấy Tử Tôn động, ngược lại Huynh chẳng khắc Tài mà là lợi vô cùng. Tử Tôn an tĩnh thì phần lớn không tốt[1].

11. 身 或 兄 臨 必 難 求 望
Thân hoặc Huynh lâm tất nan cầu vọng
Nếu Thân lâm Huynh tất khó mưu cầu.
Hào Quái thân là hào thể thống khi xem cầu tài, nếu trì Huynh thì bất cứ buôn bán gì, hỏi về tiền của gì cũng bất lợi. Huynh Đệ trì Thế cũng vậy.[2]

12. 財 來 就 我 終 須 易
我 去 尋 財 必 是 難
Tài lai tựu ngã chung tu dị
Ngã khứ tầm tài tất thị nan.
Tài đến tìm Ta rồi sẽ dễ,
Ta đi tìm Tài tất sẽ khó.
Tài hào sinh hợp Thế hào, khắc Thế, trì Thế là Tài đến tìm Ta, tất nhỉên dễ được. Nếu hào Tài với hào Thế không liên quan, thì gọi là Ta đi tìm Tài, tất khó hi vọng được.

13.身遇 旺 財 似 守 囊 中 之 物
世 持 動 弟 如 撈 水 底 之 針
Thân ngộ vượng Tài tự thủ nang trung chi vật
Thế trì động Đệ như lạo thuỷ để chi châm
Thân gặp Tài vượng giống như lấy vật ở trong túi,
Thế trì Huynh Đệ động tựa như mò kim đáy nước.
Thế là người cầu tài, nếu lâm hào Tài, tuy vô khí tất cũng chủ dễ được, nếu vượng tướng lại càng tốt. Nếu lâm Huynh Đệ mà dù an tĩnh cũng chủ khó được, động thì càng hại.

14. 福 變 財 生 穰 穰 利 源 不 竭
Phúc biến Tài sinh, nhương nhương lợi nguyên bất kiệt
Phúc động sinh Tài, dồi dào nguồn lợi không dứt.
Xem cầu tài mà Tử Tôn động thì lợi lâu dài,lại thêm hào Tài sinh hợp Thế thân là tượng liên miên không hết. Nếu Tài hoá Tử cũng thế.

15. 兄 連 鬼剋 紛 紛 口 舌 難 逃
Huynh liên Quỷ khắc phân phân khẩu thiệt nan đào
Huynh cùng Quỷ khắc, khó tránh khẩu thiệt rối rắm.
Ngày xưa chú thích là Huynh Đệ biến Quan Quỷ rồi khắc Thế hàol à bị khẩu thiệt rối rắm. Ta cho nói như cậy là sai lầm. Nói chung trong quẻ mà Huynh Đệ động khắc Thế, mà Huynh hoá Quan Quỷ hồi đầu khắc thì chắc chắn chẳng bị khẩu thiệt hao tổn. Ta thường thấy ứng nghiệm. Trong quẻ mà Quan Quỷ và Huynh Đệ cùng phát động thì chắc chắn có thị phi khẩu thiệt. Câu này là nói Huynh Đệ với (liên) Quan Quỷ, chứ không nói Huynh Đệ hoá Quan Quỷ .

16. 父 化 財 必 辛 勤 而 有 得
Phụ hoá Tài tất tân cần nhi hữu đắc
Phụ hoá Tài tất vất vả mới được.
Phụ hoá Tài thì không thể tự nhiên mà được, phải vất vả mới có. Huyn h hoá Tài thì trước tầnm sau tụ, hoặc không lợi lúc đầu mà lợi về sau. Quan hoá Tài mà sinh hợp Thế thân, lợi ở chốn công môn, lợi yết kiến quí nhân, cho người cửu lưu thuật sĩ, cầu tại hoàn toàn hi vọng. Nếu Quan lại khắc Thế là giúp Quỷ hại thân, việc công hay tư đều không tốt.

- Advertisement -

17. 財 化 鬼 防 耗 折 而 驚 憂
Tài hoá Quỷ phòng hao chiết nhi kinh ưu
Tài hoá Quỷ phòng hao tổn mà lo sợ.
Tài hoá Quan hoặc hoá Huynh rất hung, chủ hao tổn. Lại nếu Thế hào bị thương, e vì tiền mà mang hoạ.

18. 財 局 合 福 神 萬 倍 利 源 可 許
Tài cục hợp Phúc thần vạn bội lợi nguyên khả hứa
Hợp thành Tài cục hay Phúc cục, có thể chắc lợi vạn phần.
Trong quẻ có tam hợp thành Tài cục, động sinh Thế tất chủ lợi liên miên không dứt, lại được Tài vượng thì chắc lợi vạn phần. Hợp thành Phúc cục sinh hợp Thế hào cũng vậy.

19. 歲 君 逢 劫 一 n年 生 意 無 聊
Tuế quân phùng Kiếp nhất niên sinh ý vô liêu
Tuế quân gặp Kiếp, một năm làm ăn chán nản)
Phàm xem làm ăn lâu dài, sợ nhất là Thái Tuế lâm Huynh Đệ, chủ một năm bất lợi, trì Quan Quỷ chủ một năm lo sợ, trì Phụ Mẫu chủ một năm vất vả, trì Tài Phúc chủ một năm thuận lợi.

20. 世 應 二 爻 空 合 虛 約 難 憑
Thế Ứng nhị hào Không hợp hư ước nan bằng
Hài hào Thế và Ứng lâm Không mà hợp thì là hứa hẹn không có căn cứ.
Thê lâm Không khó kiếm được tiền, Ứng lâm Không khó dựa vào người khác. Thế và Ứng đều Không mưu sự hkhông chuẩn thực, Không mà động hợp thì là hư ước, hoá Không cũng thế.

21. 主 人 一 位 刑 傷 往 求 不 遇
Chủ nhân nhất vị hình thương vãng cầu bất ngộ
Hào chủ bị hình thương, đến cầu không gặp.
Chủ nhân là như cầu tài ở quí nhân thì Quan hào làm chủ, cầu tài ở phụ nữ thì Tài hào làm chủ, đại loại như thế. Chủ hạo bị Nhật thần, động hào ình thương, hoặc lâm Không hoặc hoá Khôngđều chủ đến không gặp, mà có gặp cũng chẳng lợi.

22. 世 持 空 鬼 多 因 自 己 遲 疑
Thế trì Không Quỷ đa nhân tự kỷ trì nghi
Thế trì Quỷ lâm Không phần lớn vì mình chần chờ nghi ngờ.
Thế trì Quỷ tất được hào Tài sinh, phàm cầu Tài tất dễ. Nếu lâm Không thì tự mình không hăn hái, nghi ngò mà lui, cho nên không thành tựu. Thế trì Tài lâm Không cũng thế.

23. 日 合 動 財 卻 被 他 人 把 住
Nhật hợp động Tài khước bị tha nhân bả trú
Nhật hợp với Tài động thì bị người khác nắm giữ.
Tài hào động đến sinh hợp là tượng dễ dàng kiếm được. Nếu bị động hào, Nhật thần hợp với hào Tài động này, tất bị người khác nắm giữ khó đến với ta. Muốn biết người nào nắm giữ thì lấy hào hợp mà đoán định, như hào Phụ là bậc tôn trưởng chẳng hạn. Muốn biết ngày nào đến tay mình, tất đợp ngày xung mới được.

24. 要 知 何 日得 財 不 離 生 衰 旺 合
Yếu tri hà nhật đắc Tài, bất li sinh suy vượng hợp
Muốn biết ngày nào được tiền thì chẳng rời lẽ sinh ,vượng, hợp.
Tài động nhập Mộ, hoặc bị hợp thì đợi ngày xung sẽ được; hoặc Tài động gặp Tuyệt thì chờ ngày sinh sẽ được; gặp xung thì chờ ngày hợp; gặp Nguyệt phá thì chờ ngày điền thực, ngày hợp sẽ được; như an tĩnh thì đợi ngày xung sẽ được; gặp Tuần không thì chờ ngày xuất Tuần; phục thì chờ ngày xuất hiện.

25. 欲 决 何 時 有 利 但 詳 春 夏 秋 冬
Dục quyết hà thời hữu lợi, đản tường xuân hạ thu đông
Muốn đoán lúc nào có lợi, chỉ cần rõ xuân hạ thu đông.
Phàm xem hàng hoá lúc nào dược giá không thể đại khái lấy ngũ hành của hào Tài để đoán,như hào Mộc thì đoán xuân và đông được giá, mà lại nên dùng các phép xung thì đợi hợp, hợp thì đợi xung, Tuyệt thì đợi Sinh, Mộ thì đợi lúc xung khai…để đoán. Lại nên dùng hào Tử Tôn để đoán, như Tài ở Trường Sinh thì ngày càng được giá, gặp Đế Vượng thì trước mắt được giá, chậm trễ thì hạ giá mà không có lời.

26. 合 夥 不 嫌 兄 弟
Hợp khoả bất hiềm Huynh Đệ
Hùn hạp thì không hiềm Huynh Đệ.
Phàm xem hùn hạp buôn bán, nếu Thế Ứng đều là Tài hào tất hợp ý. Huynh lâm Quái thân ấy là nguyên nhân dẫn đến chia của cải, nhưng tĩnh thì không ngại mà động thì không nên.

27. 公 門 何 慮 官 爻
Công môn hà lự Quan hào
Cửa công lo gì hào Quan.
Xem về Tài đều kị Quan động, chủ sợ có cản trở. Xem về Tài cho cửa quan tất phải dựa vào quan phủ, nên Quan cần sinh hợp Thế thân mới tốt, còn khắc Thế tất hoạ đến ngay.

28. 九 流 術 士 偏 宜 鬼 動 生 身
Cửu lưu thuật sĩ thiên nghi Quỷ động sinh Thân
Xem cho Cửu lưu thuật sĩ cần Quỹ động sinh Thân.
.Cửu lưu cầu Tài lấy Quan hào làm chủ, nếu xuất hiện mà động sinh hợp với Thế tất nhiên xứng ý, kị hình khắc với hào Thế.

29. 六 畜 血 財 尤 喜 福 興 持 世
Lục súc huyết Tài vưu hỷ Phúc hưng trì Thế
Lục súc khó kiếm tiền, nên có Phúc động trì Thế.
Phàm xem quẻ bán buôn lục súc nuôi dưỡngdeeuf cần Tử Tôn vượng tướng, trì Thế lâm Thân thì tốt. Phụ Mẫu phát động tất có thương tổn, hoá xuất Thổ Quỹ nên phòng ôn dịch mà chết. Phúc vượng Tài lâm Không, lục súc tuy tốt mà không có lợi.

30. 世 應 同 人 放 債 必 然 連 本 失
Thế Ứng đồng nhân, phóng trái tất nhiên liên bản thất
Thế Ứng cùng là Huynh Đệ, cho vay tất mất vốn.
Cho vay tối kị Thế Ứng đều là Huynh Đệ, tất khó đòi, Tài hào Tuyệt thì vốn cũng không còn. Thế Ứng lâm Không cũng thế.

31. 日 月 相 合 開 行 定 主 有 人 投
Nhật Nguyệt tương hợp, khai hàng định chủ hữu nhân đầu
Được Nhật Nguyệt hợp thì mở hàng chủ có người đến.
Người mở hàng xem về Tài, cần Thế Ứng đừng lâm Không, Tài Phúc cần trọn vẹn, Quan Quỷ cần hữu khí, Phụ Huynh cần suy tĩnh mới là thượng cát. Lại được Nhật Nguyệt, động hào sinh hợp với Thế, thì người xa gần tới lui cửa hàng, tài lợi đều thuận. Động hoá Quan Huynh thường thị phi khẩu thiệt. Ứng lâm Không chủ mở hàng không thành.

32. 應 落 空 亡 索 借 者 失 望
Ứng lạc Không vong sách tá giả thất vọng
Ứng lâm Không, đi vạy bị thất vọng.
Đi vay mượn không nên Ứng lâm Không, Không thì chẳng thực. Hào chỉ vật muốn vay mượn đừng Không thì thong thả cũng có hi vọng. Như vật là áo quần, kinh sách thì lấy hào Phụ Mẫu; lục súc, đồ uống rượu thì lấy Tử Tôn . Ngoài ra tiền bạc, thực phẩm đều lấy hào Tài.

33. 世 遭 刑 剋 賭 博 者 必 輸
Thế tao hình khắc, đổ bác giả tất thâu
Thế gặp hình khắc, đánh bạc tất thua.
Phàm xem đánh bạc cần Thế vượng, Ứng suy. Thế klhắc Ứng ta thắng, Ứng khắc Thế người tháng. Huynh Quỷ động hình khắc Thế hào, hoặc Thế lâm Huynh, lâm Khôngđều chủ không thắng. Thế Ứng tĩnh mà lâm Không, việc đánh bạc không thành. Thế ở Quan Quỷ, phong người âm mưu lường gạt ta. Gian hào động hoá Quan Quỷ, Huynh Đệ thì phần nhiều là đánh lộn.

34. 鬼 剋 身 爻 商 販 者 必 遭 盜 賊
Quỷ khắc Thân hào, thương phiến giả tất tao đạo tặc
Quỷ khắc hào Thân, bán buôn tất gặp giặc cướp.
Bán buôn kinh doanh nếu gặp Quan lâm Huyền Vũ, động khắc Thế tất gặp hoạ giặc cướp.

35. 間 興 害 世 置 貨 者 當 慮 他 人
Gian hưng hại Thế, trí hoá giả đương lự nha nhân
Gian hào động hại Thế, đưa hàng hoá cần lo người môi giới.
Bán hàng cần Ứng hào sinh hợp Thế hào, tất nhiên dễ thành; hình khắc Thế tất khó. Hào chỉ hàng hoá nhiều thì hàng hoá nhiều, hào này ít thì ít hàng hoá, Không phục thì không có hàng hoá. Hào chỉ hàng hoá như lục súc thì xem hào Phúc, ngũ cốc thì xem hào Tài chẳng hạn. Tối kị là Huynh Đệ động, phòng bị côn đồ cướp hoặc bị lường gạt. Huyn ở gian hào khắc Thế hào cần phong môi giới âm mưu cướp tiền bạc. Đi ra ngoài buôn bán gặp Ứng lâm Không thì chẳng thuận lợi.

36. 停 搨 者 喜 財 安 而 鬼 靜
Đình tháp giả, hỉ Tài an nhi Quỷ tĩnh
Cất hàng hoá, mừng được Tài yên mà Quỷ tĩnh.
Cất hàng hoá không nên Tài động, động tất có biến. Cũng không nên lâm Không sợ có thay đổi. Quan Quỷ động thì hoạ chẳng lường. Phụ Mẫu động hoá Quan Quỷ hình khắc Thế hào, bị mưa làm hư hàng hoá. Cho nên cất hàng hoá cần 6 hào an tĩnh, chỉ có Tử Tôn động là tốt.

37. 脫 貨 者 宜 財 動 而 身 興
Thoát hoá giả nghi Tài động nhi Thân hưng
Bán hàng thì cần Tài động mà Thân động.
Tài động tất chủ dễ bán. Nếu Tài ở ngoài động sinh Thế, cần đi xa bán hàng. Tài ở nội quái động sinh Thế thì bàn tại địa phương. Nếu Tài trì Thế mà Tử Tôn ở ngoại quái động, cũng nên đi nơi khác để bán hàng. Người đọc cần thông biến.

38. 路 上 有 官 休 出 外
Lộ thượng hữu Quan hưu xuất ngoại
Hào lộ trị Quann đừng ra ngoài.
Hào ngũ là lộ (đường) , lâm Quan phát động, giữa đường nhiều nguy hiểm, không nên ra ngoài. Muốn biết tai hoạ gì xem Lục thần để đoán. Như Bạch Hổ là sóng gió, Huyền Vũ là đạo tặc chảng hạn.

- Advertisement -

39. 宅 中 有 鬼 勿 居 家
Trạch trung hữu Quỷ vật cư gia
Hào trạch gặp Quỷ chớ nên ở nhà.
Hào nhị là hào trạch (nơi ở).Ở nhà cầu Tài, mà Quỷ ở hào này động thì bất lợi. Xem ngũ hành để đoán. Như Hoả Quỷ thì kị đèn đuốc chẳng hạn. Được Tử Tôn trì Thế phát động mới không bị hại. Nếu không có Tử Tôn động thì nên dời phố mới có thể giải được.

40. 內 外 無 財 伏 又 空 必 然 乏 本
Nội ngoại vô Tài, phục hựu Không, tất nhiên phạp bản
Nội ngoại quái không có hào Tài, Tài phục lại lâm Không tất thiếu vốn.
Nếu biến hào cũng không có hào Tài, hào Tài phục lại lâm Không, thì người dù muốn kinh doanh cũng thiếu vốn.

41. 父 兄 有 氣 財 歡 絕 莫 若 安 貧
Phụ Huynh hữu khí, Tài hoàn Tuyệt, mạc nhược an bần
Phụ hào, Huynh hào hữu khi, Tài hào lại Tuyệt, thì chẳng bằng nghèo mà an thân.
Hai hào Phụ, Huynh hữu khí, phòng bị hết vốn. Chẳng bằng an thân thủ phận.

生 計 多 端 占 法 不 一但 能 誠 敬 以 祈 求 自 可 預 知 其 得 失
Sinh kế đa đoan, chiêm pháp bất nhất đản năng thành kính dĩ kỳ cầu tự khả dự tri kỳ đắc thất.
Xem việc làm ăn rất rắc rối, phép xem không giống nhau, chỉ phải thành tâm để cầu mới có thể đoán trước được hay mất.

[1] Giải thích như thế này thì chẳng có gì lạ, chỉ diễn ý “ tham sinh vong khắc”(ham sinh mà quê khắc). Huynh động sinh Tử, Tử động sinh Tài mà thôi. Không nêu được sự thái quá của hào Huynh làm nó không thể khắc Tài.
[2] Thật ra với Quái thân thì chưa chắc đã nghiệm, chỉ ngại Huynh ở hào Thế, nhưng cũng còn phải xét suy vượng nữa.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY