30 C
Hanoi
Thứ Hai, 3 Tháng Sáu, 2024
spot_img
HomeTử ViTử vi đẩu số toàn thư - quyển 2

Tử vi đẩu số toàn thư – quyển 2

- Advertisement -

Phàm khán tử nữ tiên khán bản cung tinh túc chủ hữu kỷ tử.

四 子女 凡看子女先看本宫星宿主有几子. 若加羊陀火玲空劫杀忌主生子女有刑克, 次看对宫有冲刑否. 如本宫无星曜专看对宫有何星宿主有几子. 若善星贵星守子女宫必主其人生子昌盛贵显. 若恶星又同刑杀守子女宫, 不是刑克, 主生强横破荡之子. 又看三方四正得南斗星多主生男, 北斗星多主生女. 若太阳星落在阳宫主先生男, 太阴星落在阴宫主先生女. 专看刑杀守本宫无制化相生, 必然绝祀. 日生最怕太阴临, 夜生最怕太阳照, 此星若在儿女宫方恐无儿.
Phàm khán tử nữ tiên khán bản cung tinh túc chủ hữu kỷ tử. Nhược gia dương đà hỏa linh không kiếp sát kị chủ sinh tử nữ hữu hình khắc, thứ khán đối cung hữu trùng hình phủ. Như bản cung vô tinh diệu chuyên khán đối cung hữu hà tinh túc chủ hữu kỷ tử. Nhược thiện tinh quý tinh thủ tử nữ cung tất chủ kỳ nhân sinh tử xương thịnh quý hiển. Nhược ác tinh hựu đồng hình sát thủ tử nữ cung, bất thị hình khắc, chủ sinh cường hoành phá đãng chi tử. Hựu khán tam phương tứ chính đắc nam đấu tinh đa chủ sinh nam, bắc đấu tinh đa chủ sinh nữ. Nhược thái dương tinh lạc tại dương cung chủ tiên sinh nam, thái âm tinh lạc tại âm cung chủ tiên sinh nữ. Chuyên khán hình sát thủ bản cung vô chế hóa tương sinh, tất nhiên tuyệt tự. Nhật sinh tối phạ thái âm lâm, dạ sinh tối phạ thái dương chiếu, thử tinh nhược tại nhi nữ cung phương khủng vô nhi.

Tử vi miếu vượng nam tam nữ nhị.

紫微庙旺男三女二, 加左右昌曲有五人, 加羊陀火铃空劫只一双, 不然偏室生者多, 或招祀子居长, 破军同三人, 天府同加吉星四五人, 加昌曲左右有贵子, 若独守再加空劫孤君. Tử vi miếu vượng nam tam nữ nhị, gia tả hữu xương khúc hữu ngũ nhân, gia dương đà hỏa linh không kiếp chích nhất song, bất nhiên thiên thất sinh giả đa, hoặc chiêu tự tử cư trường, phá quân đồng tam nhân, thiên phủ đồng gia cát tinh tứ ngũ nhân, gia xương khúc tả hữu hữu quý tử, nhược độc thủ tái gia không kiếp cô quân.

天机庙旺二人, 或庶生多, 巨门一人, 天梁同在寅宫, 有二三人, 在申宫女多男少, 只可一子, 太阴同二三人, 加羊陀火铃空劫全无子. Thiên ky miếu vượng nhị nhân, hoặc thứ sinh đa, cự môn nhất nhân, thiên lương đồng tại dần cung, hữu nhị tam nhân, tại thân cung nữ đa nam thiểu, chích khả nhất tử, thái âm đồng nhị tam nhân, gia dương đà hỏa linh không kiếp toàn vô tử.

太阳入庙男三女二晚子贵, 巨门同三人, 太阴同五人, 陷地有三子不成盖, 再加羊陀火铃空劫止留一子送终. Thái dương nhập miếu nam tam nữ nhị vãn tử quý, cự môn đồng tam nhân, thái âm đồng ngũ nhân, hãm địa hữu tam tử bất thành cái, tái gia dương đà hỏa linh không kiếp chỉ lưu nhất tử tống chung.

武曲主一子或成至生者多, 破军同主刑, 止有一人, 加羊陀火铃空劫绝祀, 贪狼晚招二子, 天相同先招外子, 后亲生一子, 七杀同主孤或伤残之子. Vũ khúc chủ nhất tử hoặc thành chí sinh giả đa, phá quân đồng chủ hình, chỉ hữu nhất nhân, gia dương đà hỏa linh không kiếp tuyệt tự, tham lang vãn chiêu nhị tử, thiên tương đồng tiên chiêu ngoại tử, hậu thân sinh nhất tử, thất sát đồng chủ cô hoặc thương tàn chi tử.

Thiên đồng miếu vượng ngũ tử hữu quý

天同庙旺五子有贵, 巨门同三人, 太阴同五人, 在午宫陷地减半, 天梁同先女后男有二子, 守在申宫只可留一子送终, 在寅宫加吉星有三子, 加羊陀火铃空劫见刑克, 子少送终. Thiên đồng miếu vượng ngũ tử hữu quý, cự môn đồng tam nhân, thái âm đồng ngũ nhân, tại ngọ cung hãm địa giảm bán, thiên lương đồng tiên nữ hậu nam hữu nhị tử, thủ tại thân cung chích khả lưu nhất tử tống chung, tại dần cung gia cát tinh hữu tam tử, gia dương đà hỏa linh không kiếp kiến hình khắc, tử thiểu tống chung.

廉贞一人, 天府同主贵子三人, 若贪狼破军七杀同主孤, 再加羊陀火铃空劫全无, 天相同有二子. Liêm trinh nhất nhân, thiên phủ đồng chủ quý tử tam nhân, nhược tham lang phá quân thất sát đồng chủ cô, tái gia dương đà hỏa linh không kiếp toàn vô, thiên tương đồng hữu nhị tử.

天府五人, 武曲同二人, 紫微同四五人, 廉贞同三人, 加羊陀火铃空劫止三人. Thiên phủ ngũ nhân, vũ khúc đồng nhị nhân, tử vi đồng tứ ngũ nhân, liêm trinh đồng tam nhân, gia dương đà hỏa linh không kiếp chỉ tam nhân.

太阴女三男二先女后男, 庙旺有贵子, 陷地减半, 招软弱之子, 或虚花不成器, 太阳同五人, 天机同二人, 天同同五人, 庙地无克, 陷宫有克, 加羊陀火铃空劫子少. Thái âm nữ tam nam nhị tiên nữ hậu nam, miếu vượng hữu quý tử, hãm địa giảm bán, chiêu nhuyễn nhược chi tử, hoặc hư hoa bất thành khí, thái dương đồng ngũ nhân, thiên ky đồng nhị nhân, thiên đồng đồng ngũ nhân, miếu địa vô khắc, hãm cung hữu khắc, gia dương đà hỏa linh không kiếp tử thiểu.

Tham lang miếu vượng nhị nhân.

贪狼庙旺二人, 早有刑克, 紫微同二人, 廉贞同子少, 如占星二人, 武曲同三人, 先难后易. Tham lang miếu vượng nhị nhân, tảo hữu hình khắc, tử vi đồng nhị nhân, liêm trinh đồng tử thiểu, như chiêm tinh nhị nhân, vũ khúc đồng tam nhân, tiên nan hậu dịch.

巨门入庙二入, 先难后易, 太阳同居一二子易养, 加羊陀火铃子少, 天机同一人, 有吉星同二人加空劫全无. Cự môn nhập miếu nhị nhập, tiên nan hậu dịch, thái dương đồng cư nhất nhị tử dịch dưỡng, gia dương đà hỏa linh tử thiểu, thiên ky đồng nhất nhân, hữu cát tinh đồng nhị nhân gia không kiếp toàn vô.

天相无羊陀火铃同有二子成器, 有杀先招祀子居长, 亲生一二子, 紫微同如昌曲左右有三四人, 武曲同有三人, 见羊陀火铃空劫必克, 宜偏室生. Thiên tương vô dương đà hỏa linh đồng hữu nhị tử thành khí, hữu sát tiên chiêu tự tử cư trường, thân sinh nhất nhị tử, tử vi đồng như xương khúc tả hữu hữu tam tứ nhân, vũ khúc đồng hữu tam nhân, kiến dương đà hỏa linh không kiếp tất khắc, nghi thiên thất sinh.
天梁庙旺二人, 加羊陀火铃空劫早克, 天同同加昌曲左右吉星有三人, 天机同有二人, 加羊陀火铃空劫全无. Thiên lương miếu vượng nhị nhân, gia dương đà hỏa linh không kiếp tảo khắc, thiên đồng đồng gia xương khúc tả hữu cát tinh hữu tam nhân, thiên ky đồng hữu nhị nhân, gia dương đà hỏa linh không kiếp toàn vô.

七杀主孤一人之分, 紫微同再吉星有三人, 见羊陀火铃空劫全无, 纵有不成器, 必强横败家之子. Thất sát chủ cô nhất nhân chi phân, tử vi đồng tái cát tinh hữu tam nhân, kiến dương đà hỏa linh không kiếp toàn vô, túng hữu bất thành khí, tất cường hoành bại gia chi tử.

破军入庙三人, 刚强之子, 紫微同三人, 武曲同加昌曲左右有三人, 廉贞同一人, 见羊陀相生有制, 无制见空劫火陀少子. Phá quân nhập miếu tam nhân, cương cường chi tử, tử vi đồng tam nhân, vũ khúc đồng gia xương khúc tả hữu hữu tam nhân, liêm trinh đồng nhất nhân, kiến dương đà tương sinh hữu chế, vô chế kiến không kiếp hỏa đà thiểu tử.

左辅单居男三女一, 见紫微天府诸吉星主贵子, 见破杀羊陀火铃空劫止二人, 有也不成器. Tả phụ đan cư nam tam nữ nhất, kiến tử vi thiên phủ chư cát tinh chủ quý tử, kiến phá sát dương đà hỏa linh không kiếp chỉ nhị nhân, hữu dã bất thành khí.

右弼三人加吉星有贵子, 见羊陀火铃空劫减半. Hữu bật tam nhân gia cát tinh hữu quý tử, kiến dương đà hỏa linh không kiếp giảm bán.

文昌三人, 加吉星更多, 有擎陀火铃空劫只可一子之分. Văn xương tam nhân, gia cát tinh canh đa, hữu kình đà hỏa linh không kiếp chích khả nhất tử chi phân.

文曲庙旺有四人, 陷地有二三人, 加擎羊罗陀火铃子少. Văn khúc miếu vượng hữu tứ nhân, hãm địa hữu nhị tam nhân, gia kình dương la đà hỏa linh tử thiểu.

禄存主孤宜庶出一螟蛉之子, 加吉星有一人, 加火星诸杀孤刑. Lộc tồn chủ cô nghi thứ xuất nhất minh linh chi tử, gia cát tinh hữu nhất nhân, gia hỏa tinh chư sát cô hình.

羊陀陷宫孤单, 加吉星庙旺有一人, 如对宫有吉星多无杀冲, 亦有三四人, 见耗杀忌, 在本宫绝嗣. Dương đà hãm cung cô đan, gia cát tinh miếu vượng hữu nhất nhân, như đối cung hữu cát tinh đa vô sát trùng, diệc hữu tam tứ nhân, kiến háo sát kị, tại bản cung tuyệt tự.

- Advertisement -

火星逢吉同不孤, 陷宫加杀刑伤. Hỏa tinh phùng cát đồng bất cô, hãm cung gia sát hình thương.

铃星独守孤单, 加吉星入庙可许庶出, 看对宫吉多二三人. Linh tinh độc thủ cô đan, gia cát tinh nhập miếu khả hứa thứ xuất, khán đối cung cát đa nhị tam nhân.

魁钺单守主有贵子. Khôi việt đan thủ chủ hữu quý tử.

斗君在子女宫过度, 逢吉子女昌盛, 逢凶刑克或子破家. Đấu quân tại tử nữ cung quá độ, phùng cát tử nữ xương thịnh, phùng hung hình khắc hoặc tử phá gia.

五 财帛 Ngũ tài bạch

紫微丰足仓箱, 加羊陀火铃空劫不旺, 破军同先难后易, 天相同财帛蓄积, 天府同富足终身保守, 加左右为财富之官, 七杀同加吉财帛横发. Tử vi phong túc thương tương, gia dương đà hỏa linh không kiếp bất vượng, phá quân đồng tiên nan hậu dịch, thiên tương đồng tài bạch súc tích, thiên phủ đồng phú túc chung thân bảo thủ, gia tả hữu vi tài phú chi quan, thất sát đồng gia cát tài bạch hoành phát.

天机劳心费力生财, 巨门同闹中求取, 天梁同机关巧计生外财, 太阴同陷宫成败, 加羊陀火铃空劫一生有成有败. Thiên ky lao tâm phí lực sinh tài, cự môn đồng nháo trung cầu thủ, thiên lương đồng ky quan xảo kế sinh ngoại tài, thái âm đồng hãm cung thành bại, gia dương đà hỏa linh không kiếp nhất sinh hữu thành hữu bại.

太阳入庙丰足, 陷宫劳碌不遂, 太阴同加左右吉星发财不小, 禄存同操心得财玫大富, 巨门同早年成败中未充盈. Thái dương nhập miếu phong túc, hãm cung lao lục bất toại, thái âm đồng gia tả hữu cát tinh phát tài bất tiểu, lộc tồn đồng thao tâm đắc tài mân đại phú, cự môn đồng tảo niên thành bại trung vị sung doanh.

武曲丰足化吉有巨万家资, 无吉加闹中进财, 破军同东来西去先无后有, 天相同财帛丰盈, 遇贵生财成家, 七杀同白手生财成家, 贪狼同三十年后方发财, 加羊陀火铃不聚极怕空亡. Vũ khúc phong túc hóa cát hữu cự vạn gia tư, vô cát gia nháo trung tiến tài, phá quân đồng đông lai tây khứ tiên vô hậu hữu, thiên tương đồng tài bạch phong doanh, ngộ quý sinh tài thành gia, thất sát đồng bạch thủ sinh tài thành gia, tham lang đồng tam thập niên hậu phương phát tài, gia dương đà hỏa linh bất tụ cực phạ không vong.

天同白手生财晚发, 巨门同财气进退, 天梁同财大旺, 加四杀空劫或九流人生财成家. Thiên đồng bạch thủ sinh tài vãn phát, cự môn đồng tài khí tiến thối, thiên lương đồng tài đại vượng, gia tứ sát không kiếp hoặc cửu lưu nhân sinh tài thành gia.

廉贞在申寅宫闹中生财, 陷宫先难后易, 贪狼生横发横破, 见羊火极生横进之财, 七杀同闹中取, 天相同富足仓箱, 如耗劫天空常在官府中破财. Liêm trinh tại thân dần cung nháo trung sinh tài, hãm cung tiên nan hậu dịch, tham lang sinh hoành phát hoành phá, kiến dương hỏa cực sinh hoành tiến chi tài, thất sát đồng nháo trung thủ, thiên tương đồng phú túc thương tương, như háo kiếp thiên không thường tại quan phủ trung phá tài.

天府富足, 见羊陀火铃空劫有成败, 紫微同巨积, 廉贞武曲同加权禄为富奢翁. Thiên phủ phú túc, kiến dương đà hỏa linh không kiếp hữu thành bại, tử vi đồng cự tích, liêm trinh vũ khúc đồng gia quyền lộc vi phú xa ông.

太阴入庙富足仓箱, 陷宫成败不聚, 太阳同先少后多, 天机同白手生财成家, 天同同财旺生身, 禄存兼左右同主大富. Thái âm nhập miếu phú túc thương tương, hãm cung thành bại bất tụ, thái dương đồng tiên thiểu hậu đa, thiên ky đồng bạch thủ sinh tài thành gia, thiên đồng đồng tài vượng sinh thân, lộc tồn kiêm tả hữu đồng chủ đại phú.

贪狼庙旺横发, 陷地贫穷, 紫微同守现成, 家计自后更丰盈, 见火星三十年前成败, 三十年后横发. Tham lang miếu vượng hoành phát, hãm địa bần cùng, tử vi đồng thủ hiện thành, gia kế tự hậu canh phong doanh, kiến hỏa tinh tam thập niên tiền thành bại, tam thập niên hậu hoành phát.

巨门白手生财成家, 宜闹中取, 气高之人横破, 太阳同入庙守见成家计, 天机同财气生身, 所作不一, 天同同白手成家, 九流人吉, 加羊陀火铃空劫破财多端. Cự môn bạch thủ sinh tài thành gia, nghi nháo trung thủ, khí cao chi nhân hoành phá, thái dương đồng nhập miếu thủ kiến thành gia kế, thiên ky đồng tài khí sinh thân, sở tác bất nhất, thiên đồng đồng bạch thủ thành gia, cửu lưu nhân cát, gia dương đà hỏa linh không kiếp phá tài đa đoan.

天相富足, 紫微同财气横进, 武曲同加四杀百工生财, 廉贞同商贾生财, 加羊陀火铃空劫耗忌, 成败无积聚. Thiên tương phú túc, tử vi đồng tài khí hoành tiến, vũ khúc đồng gia tứ sát bách công sinh tài, liêm trinh đồng thương cổ sinh tài, gia dương đà hỏa linh không kiếp háo kị, thành bại vô tích tụ.

天梁富足入庙上等富贵, 陷宫辛勤求财度日, 天同同白手生财胜祖, 天机同劳心用力发财不多, 更改方见成家, 加羊陀火铃空劫, 先难后易仅足度日. Thiên lương phú túc nhập miếu thượng đẳng phú quý, hãm cung tân cần cầu tài độ nhật, thiên đồng đồng bạch thủ sinh tài thắng tổ, thiên ky đồng lao tâm dụng lực phát tài bất đa, canh cải phương kiến thành gia, gia dương đà hỏa linh không kiếp, tiên nan hậu dịch cận túc độ nhật.

破军在子午宫, 多有金银宝贝蓄积, 辰戌旺宫亦财盛, 陷宫破不祖聚, 武曲同守巳亥宫, 东来西去, 紫微同先去后生, 廉贞同劳碌生财, 先难后遂, 加空劫极贫. Phá quân tại tử ngọ cung, đa hữu kim ngân bảo bối súc tích, thần tuất vượng cung diệc tài thịnh, hãm cung phá bất tổ tụ, vũ khúc đồng thủ Tỵ hợi cung, đông lai tây khứ, tử vi đồng tiên khứ hậu sinh, liêm trinh đồng lao lục sinh tài, tiên nan hậu toại, gia không kiếp cực bần.

文昌富足仓箱, 加吉星财气旺, 巨门同富, 陷地将同陀火铃空败寒儒辈. Văn xương phú túc thương tương, gia cát tinh tài khí vượng, cự môn đồng phú, hãm địa tương đồng đà hỏa linh không bại hàn nho bối.

文曲入庙富足, 加吉星得贵人财, 加羊陀火铃空劫家忌, 东来西去成败不遂. Văn khúc nhập miếu phú túc, gia cát tinh đắc quý nhân tài, gia dương đà hỏa linh không kiếp gia kị, đông lai tây khứ thành bại bất toại.

- Advertisement -

左辅右弼, 诸宫富足, 会诸吉星得贵人财, 加羊陀火铃空劫耗忌, 主成败而不聚. Tả phụ hữu bật, chư cung phú túc, hội chư cát tinh đắc quý nhân tài, gia dương đà hỏa linh không kiếp háo kị, chủ thành bại nhi bất tụ.

禄存富足仓箱堆金积玉, 加吉美不待劳而财自加, 羊陀火铃空劫耗忌先无后有. Lộc tồn phú túc thương tương đôi kim tích ngọc, gia cát mỹ bất đãi lao nhi tài tự gia, dương đà hỏa linh không kiếp háo kị tiên vô hậu hữu.

擎羊辰戌丑未宫闹中生财, 陷地破祖不聚终不能发达, 只鱼盐污垢中生财. Kình dương thần tuất sửu vị cung nháo trung sinh tài, hãm địa phá tổ bất tụ chung bất năng phát đạt, chích ngư diêm ô cấu trung sinh tài.

陀罗闹中生财, 陷宫辛勤求财度日, 加空劫东来西去. Đà la nháo trung sinh tài, hãm cung tân cần cầu tài độ nhật, gia không kiếp đông lai tây khứ. 火星独守横发横破, 陷宫辛勤, 加吉星财多遂志. Hỏa tinh độc thủ hoành phát hoành phá, hãm cung tân cần, gia cát tinh tài đa toại chí.

铃星入庙独守横发, 陷地孤寒辛苦度日. Linh tinh nhập miếu độc thủ hoành phát, hãm địa cô hàn tân khổ độ nhật.

魁钺主清高中生财一生遂意. Khôi việt chủ thanh cao trung sinh tài nhất sinh toại ý.

斗君遇吉其月发财. 遇凶恶空劫耗忌星其月损财, 招口舌官非为财而逃. Đấu quân ngộ cát kỳ nguyệt phát tài. Ngộ hung ác không kiếp háo kị tinh kỳ nguyệt tổn tài, chiêu khẩu thiệt quan phi vi tài nhi đào.

六 疾厄 Lục tật ách

先看命宫星曜落陷加羊陀火铃空劫化忌守照如何, 又看疾厄宫星曜善恶 庙旺落陷如何断之. Tiên khán mệnh cung tinh diệu lạc hãm gia dương đà hỏa linh không kiếp hóa kị thủ chiếu như hà, hựu khán tật ách cung tinh diệu thiện ác miếu vượng lạc hãm như hà đoạn chi.

紫微灾少, 天府同亦少, 天相同皮胎劳, 如加破军血气不和, 同羊铃主有暗疾, 加空劫主疢疾心气疾. Tử vi tai thiểu, thiên phủ đồng diệc thiểu, thiên tương đồng bì thai lao, như gia phá quân huyết khí bất hòa, đồng dương linh chủ hữu ám tật, gia không kiếp chủ sấn tật tâm khí tật.

天机襁褓多灾, 陷地头面破相, 巨门同血气疾, 天梁同下部疾, 太阴同疮灾, 加羊火陷宫有目疾, 四肢无力. Thiên ky cưỡng bảo đa tai, hãm địa đầu diện phá tương, cự môn đồng huyết khí tật, thiên lương đồng hạ bộ tật, thái âm đồng sang tai, gia dương hỏa hãm cung hữu mục tật, tứ chi vô lực.

太阳头风, 太阴同加化忌, 羊陀主眼目有伤, 陷宫亦主目疾欠光明. Thái dương đầu phong, thái âm đồng gia hóa kị, dương đà chủ nhãn mục hữu thương, hãm cung diệc chủ mục tật khiếm quang minh.

武曲襁褓灾迍手足头面有伤, 羊陀同一生常有灾, 天相同招暗疾, 七杀同血疾, 贪狼同庙旺无疾, 陷地加四杀, 眼手足疾痔疾疯疮. Vũ khúc cưỡng bảo tai truân thủ túc đầu diện hữu thương, dương đà đồng nhất sinh thường hữu tai, thiên tương đồng chiêu ám tật, thất sát đồng huyết tật, tham lang đồng miếu vượng vô tật, hãm địa gia tứ sát, nhãn thủ túc tật trĩ tật phong sang.

天同入庙灾少, 巨门同心气疾, 太阴同加羊火血气疾, 天梁同加四杀心气疾. Thiên đồng nhập miếu tai thiểu, cự môn đồng tâm khí tật, thái âm đồng gia dương hỏa huyết khí tật, thiên lương đồng gia tứ sát tâm khí tật.

廉贞襁褓灾疮腰足之疾, 入庙加吉和平, 遇贪狼同, 陷地眼疾灾多, 七杀破军天府同灾少. Liêm trinh cưỡng bảo tai sang yêu túc chi tật, nhập miếu gia cát hòa bình, ngộ tham lang đồng, hãm địa nhãn tật tai đa, thất sát phá quân thiên phủ đồng tai thiểu.

天府灾少临灾有救, 紫微同灾少, 加羊陀火铃空劫有疯疾, 廉贞同加劫杀空亡, 半途伤残. Thiên phủ tai thiểu lâm tai hữu cứu, tử vi đồng tai thiểu, gia dương đà hỏa linh không kiếp hữu phong tật, liêm trinh đồng gia kiếp sát không vong, bán đồ thương tàn.

太阴庙旺无灾, 陷地灾多主劳伤之症, 女人主大伤残, 若太阳同加吉美一生灾少, 羊陀火铃眼目疾, 加空劫有疯疾, 天同同加羊陀, 陷宫主加症同火铃多灾. Thái âm miếu vượng vô tai, hãm địa tai đa chủ lao thương chi chứng, nữ nhân chủ đại thương tàn, nhược thái dương đồng gia cát mỹ nhất sinh tai thiểu, dương đà hỏa linh nhãn mục tật, gia không kiếp hữu phong tật, thiên đồng đồng gia dương đà, hãm cung chủ gia chứng đồng hỏa linh đa tai.

巨门少年脓血之厄, 太阳同有头疯疽, 天同同下部主有疯症, 加羊火酒免之疾, 加忌有耳目之忧. Cự môn thiểu niên nùng huyết chi ách, thái dương đồng hữu đầu phong thư, thiên đồng đồng hạ bộ chủ hữu phong chứng, gia dương hỏa tửu miễn chi tật, gia kị hữu nhĩ mục chi ưu.

天相灾少面皮黄肿血气之疾, 紫微同灾少, 武曲同加四杀破相, 廉贞同加空劫手足伤. Thiên tương tai thiểu diện bì hoàng thũng huyết khí chi tật, tử vi đồng tai thiểu, vũ khúc đồng gia tứ sát phá tương, liêm trinh đồng gia không kiếp thủ túc thương.

七杀幼年多灾, 长主痔疾, 武曲同加四杀手足伤残, 廉贞同主目疾, 加擎羊四肢有伤残. Thất sát ấu niên đa tai, trường chủ trĩ tật, vũ khúc đồng gia tứ sát thủ túc thương tàn, liêm trinh đồng chủ mục tật, gia kình dương tứ chi hữu thương tàn.

- Advertisement -

破军幼年疮癞浓血羸黄, 武曲同目视疾, 紫微同灾少, 廉贞同加羊火四肢有伤残. Phá quân ấu niên sang lại nùng huyết luy hoàng, vũ khúc đồng mục thị tật, tử vi đồng tai thiểu, liêm trinh đồng gia dương hỏa tứ chi hữu thương tàn.

文昌独守灾少, 加羊陀火铃空劫灾多, 同诸吉星一生无灾. Văn xương độc thủ tai thiểu, gia dương đà hỏa linh không kiếp tai đa, đồng chư cát tinh nhất sinh vô tai.

文曲灾少加吉星一世无灾, 加羊陀火铃空劫, 坐陷宫灾有. Văn khúc tai thiểu gia cát tinh nhất thế vô tai, gia dương đà hỏa linh không kiếp, tọa hãm cung tai hữu.

左辅独守平和, 加吉星灾少, 见羊陀火铃空劫常有灾. Tả phụ độc thủ bình hòa, gia cát tinh tai thiểu, kiến dương đà hỏa linh không kiếp thường hữu tai.

右弼独守逢灾有救, 见羊陀火铃空劫灾多. Hữu bật độc thủ phùng tai hữu cứu, kiến dương đà hỏa linh không kiếp tai đa. 禄存少年多灾, 加吉星灾少, 见羊陀火铃四肢必伤残, 加空劫玫暗疾延生. Lộc tồn thiểu niên đa tai, gia cát tinh tai thiểu, kiến dương đà hỏa linh tứ chi tất thương tàn, gia không kiếp mân ám tật duyên sinh.

陀罗幼年灾, 磨唇齿头面, 有伤破方可延寿. Đà la ấu niên tai, ma thần xỉ đầu diện, hữu thương phá phương khả duyên thọ. 擎羊有头疯之症, 或四肢欠力, 头面破相延寿, 加吉星灾少. Kình dương hữu đầu phong chi chứng, hoặc tứ chi khiếm lực, đầu diện phá tương duyên thọ, gia cát tinh tai thiểu.

羊铃主一生灾少, 身体健旺伶俐. Dương linh chủ nhất sinh tai thiểu, thân thể kiện vượng linh lỵ.

斗君遇吉身心安宁其年无灾. 遇凶杀本生人有畏忌其年多灾. Đấu quân ngộ cát thân tâm an trữ kỳ niên vô tai. Ngộ hung sát bản sinh nhân hữu úy kị kỳ niên đa tai.

七 迁移 Thất thiên di

紫微同左右出外贵人扶持发福, 天府同出入通达, 天相同在外发财, 破军同贵人见爱, 小人不足, 加羊陀火铃空劫在外不安静. Tử vi đồng tả hữu xuất ngoại quý nhân phù trì phát phúc, thiên phủ đồng xuất nhập thông đạt, thiên tương đồng tại ngoại phát tài, phá quân đồng quý nhân kiến ái, tiểu nhân bất túc, gia dương đà hỏa linh không kiếp tại ngoại bất an tĩnh.

天机出外遇贵居家有是非, 巨门同动中则吉, 天梁同出外称意, 太阴同忙中吉, 加羊陀火铃在外多是非身不安静. Thiên ky xuất ngoại ngộ quý cư gia hữu thị phi, cự môn đồng động trung tắc cát, thiên lương đồng xuất ngoại xưng ý, thái âm đồng mang trung cát, gia dương đà hỏa linh tại ngoại đa thị phi thân bất an tĩnh.

太阳宜出外发福不耐静守, 太阴同出外忙中吉, 巨门劳心, 加羊陀火铃空劫在外心身不清闲. Thái dương nghi xuất ngoại phát phúc bất nại tĩnh thủ, thái âm đồng xuất ngoại mang trung cát, cự môn lao tâm, gia dương đà hỏa linh không kiếp tại ngoại tâm thân bất thanh nhàn.

武曲闹忙中进少不宜静守, 贪狼同作巨商, 七杀破军同身心不得静守, 加羊陀火铃在外招是非. Vũ khúc nháo mang trung tiến thiểu bất nghi tĩnh thủ, tham lang đồng tác cự thương, thất sát phá quân đồng thân tâm bất đắc tĩnh thủ, gia dương đà hỏa linh tại ngoại chiêu thị phi.

天同出外遇贵人扶持, 巨门同劳心, 太阴同辛苦, 天梁同贵人见爱, 加羊陀火铃空劫在外少遂志. Thiên đồng xuất ngoại ngộ quý nhân phù trì, cự môn đồng lao tâm, thái âm đồng tân khổ, thiên lương đồng quý nhân kiến ái, gia dương đà hỏa linh không kiếp tại ngoại thiểu toại chí.

廉贞出外通达近贵, 在家日少, 贪狼同闹中立脚, 七杀同在外广招财, 天相同动中则吉, 加羊陀并三方有凶杀死于外道. Liêm trinh xuất ngoại thông đạt cận quý, tại gia nhật thiểu, tham lang đồng nháo trung lập cước, thất sát đồng tại ngoại nghiễm chiêu tài, thiên tương đồng động trung tắc cát, gia dương đà tịnh tam phương hữu hung sát tử vu ngoại đạo.

天府出外遇贵人扶, 持同紫微发福, 廉贞武曲闹中取财作巨商. Thiên phủ xuất ngoại ngộ quý nhân phù, trì đồng tử vi phát phúc, liêm trinh vũ khúc nháo trung thủ tài tác cự thương.

太阴入庙出外遇贵发财, 陷宫招是非, 太阳同极美, 太阴同欠宁静, 天同同在庙旺地出外白手生财成家. Thái âm nhập miếu xuất ngoại ngộ quý phát tài, hãm cung chiêu thị phi, thái dương đồng cực mỹ, thái âm đồng khiếm trữ tĩnh, thiên đồng đồng tại miếu vượng địa xuất ngoại bạch thủ sinh tài thành gia.

贪狼独守在外劳碌, 闹中横进财, 廉贞同加四杀, 在外艰难, 武曲同作巨商, 加羊陀火铃空劫耗杀流年遭兵劫掠. Tham lang độc thủ tại ngoại lao lục, nháo trung hoành tiến tài, liêm trinh đồng gia tứ sát, tại ngoại gian nan, vũ khúc đồng tác cự thương, gia dương đà hỏa linh không kiếp háo sát lưu niên tao binh kiếp lược.

巨门出外劳心不安, 与人不足多是非, 加羊陀火铃空劫愈甚. Cự môn xuất ngoại lao tâm bất an, dữ nhân bất túc đa thị phi, gia dương đà hỏa linh không kiếp dũ thậm.

天相出外贵人提撕, 紫微同吉利, 武曲同在外发财, 廉贞同加羊陀火铃招是非小人不足. Thiên tương xuất ngoại quý nhân đề tê, tử vi đồng cát lợi, vũ khúc đồng tại ngoại phát tài, liêm trinh đồng gia dương đà hỏa linh chiêu thị phi tiểu nhân bất túc.

天梁出外近贵贵人成就, 天同同福厚, 天机同艺术途中走. Thiên lương xuất ngoại cận quý quý nhân thành tựu, thiên đồng đồng phúc hậu, thiên ky đồng nghệ thuật đồ trung tẩu.

七杀在外日多, 在家日少, 武曲同动中则吉, 廉贞同在外生财, 紫微同在外多遂志, 加羊陀火铃空劫又操心不宁或流荡天涯. Thất sát tại ngoại nhật đa, tại gia nhật thiểu, vũ khúc đồng động trung tắc cát, liêm trinh đồng tại ngoại sinh tài, tử vi đồng tại ngoại đa toại chí, gia dương đà hỏa linh không kiếp hựu thao tâm bất trữ hoặc lưu đãng thiên nhai.

破军出外劳心不宁, 入庙在外峥嵘, 加羊陀火铃, 奔驰巧艺走途中, 加文昌文曲武曲相会优伶之人. Phá quân xuất ngoại lao tâm bất trữ, nhập miếu tại ngoại tranh vanh, gia dương đà hỏa linh, bôn trì xảo nghệ tẩu đồ trung, gia văn xương văn khúc vũ khúc tương hội ưu linh chi nhân.

文昌出外遇贵发达, 小人不足, 加羊陀火铃空劫在外欠安宁. Văn xương xuất ngoại ngộ quý phát đạt, tiểu nhân bất túc, gia dương đà hỏa linh không kiếp tại ngoại khiếm an trữ.

文曲在外近贵, 加吉星得财, 加羊陀火铃少遂志. Văn khúc tại ngoại cận quý, gia cát tinh

đắc tài, gia dương đà hỏa linh thiểu toại chí.

左辅动中贵人扶持发福, 加羊陀火铃下人不足多招是非. Tả phụ động trung quý nhân phù trì phát phúc, gia dương đà hỏa linh hạ nhân bất túc đa chiêu thị phi.

右弼出外遇贵人扶持发达, 不宜静守, 加羊陀火铃空劫, 在外与人有争竞. Hữu bật xuất ngoại ngộ quý nhân phù trì phát đạt, bất nghi tĩnh thủ, gia dương đà hỏa linh không kiếp, tại ngoại dữ nhân hữu tranh cạnh.

禄存出外衣禄遂心, 会羊陀火铃空劫与人多不足意. Lộc tồn xuất ngoại y lộc toại tâm, hội dương đà hỏa linh không kiếp dữ nhân đa bất túc ý.

擎羊入庙在外衣禄遂心, 加吉星闹中发财, 陷地有成下人多不足. Kình dương nhập miếu tại ngoại y lộc toại tâm, gia cát tinh nháo trung phát tài, hãm địa hữu thành hạ nhân đa bất túc.

陀罗会吉星在外遇贵得财, 陷地加羊火铃星空劫多招是非下人不足. Đà la hội cát tinh tại ngoại ngộ quý đắc tài, hãm địa gia dương hỏa linh tinh không kiếp đa chiêu thị phi hạ nhân bất túc.

火星独守出外不安, 加吉星闹中进财, 加羊陀空劫招是非在外少遂志. Hỏa tinh độc thủ xuất ngoại bất an, gia cát tinh nháo trung tiến tài, gia dương đà không kiếp chiêu thị phi tại ngoại thiểu toại chí.

铃星有吉星同在外吉, 加羊火铃空劫不足招是非. Linh tinh hữu cát tinh đồng tại ngoại cát, gia dương hỏa linh không kiếp bất túc chiêu thị phi.

斗君过度遇吉动中吉, 遇凶杀动中有口舌. Đấu quân quá độ ngộ cát động trung cát, ngộ hung sát động trung hữu khẩu thiệt.

八 奴仆 Bát nô phó

紫微成行得力, 旺主生财, 加擎羊火铃陀罗欠力, 破军同先难后有招, 天相同得力, 加空劫招怨逃走. Tử vi thành hành đắc lực, vượng chủ sinh tài, gia kình dương hỏa linh đà la khiếm lực, phá quân đồng tiên nan hậu hữu chiêu, thiên tương đồng đắc lực, gia không kiếp chiêu oán đào tẩu.

天机入庙得力, 陷空怨主, 天梁同晚招, 太阴同欠力, 巨门加吉星有奴婢, 加擎陀火铃空劫全难. Thiên ky nhập miếu đắc lực, hãm không oán chủ, thiên lương đồng vãn chiêu, thái âm đồng khiếm lực, cự môn gia cát tinh hữu nô tỳ, gia kình đà hỏa linh không kiếp toàn nan.

太阳入庙旺主发, 陷宫无分, 有也怨主, 会走, 太阴同多招, 巨门同有多招怨, 加羊陀火铃奴则背主. Thái dương nhập miếu vượng chủ phát, hãm cung vô phân, hữu dã oán chủ, hội tẩu, thái âm đồng đa chiêu, cự môn đồng hữu đa chiêu oán, gia dương đà hỏa linh nô tắc bối chủ.

武曲旺宫不少, 一呼百诺, 天府同多奴多婢, 破军同招怨, 会走, 末年有招, 天相同得力, 七杀同, 背主, 贪狼同欠力. Vũ khúc vượng cung bất thiểu, nhất hô bách nặc, thiên phủ đồng đa nô đa tỳ, phá quân đồng chiêu oán, hội tẩu, mạt niên hữu chiêu, thiên tương đồng đắc lực, thất sát đồng, bối chủ, tham lang đồng khiếm lực.

天同得力旺相, 巨门先难后易, 太阴同得力, 天梁同助主, 加羊陀火铃有背主之奴, 若见空劫怨主会走. Thiên đồng đắc lực vượng tương, cự môn tiên nan hậu dịch, thái âm đồng đắc lực, thiên lương đồng trợ chủ, gia dương đà hỏa linh hữu bối chủ chi nô, nhược kiến không kiếp oán chủ hội tẩu.

廉贞陷地奴背主, 晚年方招得, 入庙一呼百诺, 贪狼同欠力, 七杀同背主, 天同同多奴多婢, 加羊陀火铃不旺, 会走. Liêm trinh hãm địa nô bối chủ, vãn niên phương chiêu đắc, nhập miếu nhất hô bách nặc, tham lang đồng khiếm lực, thất sát đồng bối chủ, thiên đồng đồng đa nô đa tỳ, gia dương đà hỏa linh bất vượng, hội tẩu.

天府得力一呼百诺, 紫微同助主天家, 武曲同奴仆有, 加陀羊火铃空劫多背主, 逃走. Thiên phủ đắc lực nhất hô bách nặc, tử vi đồng trợ chủ thiên gia, vũ khúc đồng nô phó hữu, gia đà dương hỏa linh không kiếp đa bối chủ, đào tẩu.

太阴庙地得力成行, 太阳同多奴多婢, 天机同欠力, 天同同旺主, 加羊陀火铃空劫, 虽有而走, 陷地全无. Thái âm miếu địa đắc lực thành hành, thái dương đồng đa nô đa tỳ, thiên ky đồng khiếm lực, thiên đồng đồng vượng chủ, gia dương đà hỏa linh không kiếp, tuy hữu nhi tẩu, hãm địa toàn vô.

贪狼初难招败主之奴, 陷地全无, 廉贞同亦少, 紫微同之奴婢加羊陀火铃空劫虽有难育. Tham lang sơ nan chiêu bại chủ chi nô, hãm địa toàn vô, liêm trinh đồng diệc thiểu, tử vi đồng chi nô tỳ gia dương đà hỏa linh không kiếp tuy hữu nan dục.

巨门入庙早年不得力, 招是非, 不能久居, 太阳同助主卫家, 天同天一心, 天同同末年招得. Cự môn nhập miếu tảo niên bất đắc lực, chiêu thị phi, bất năng cửu cư, thái dương đồng trợ chủ vệ gia, thiên đồng thiên nhất tâm, thiên đồng đồng mạt niên chiêu đắc.

天相末年招得, 紫微同多奴多婢, 武曲同怨主, 廉贞同末年可招加羊陀火铃空劫欠力逃走. Thiên tương mạt niên chiêu đắc, tử vi đồng đa nô đa tỳ, vũ khúc đồng oán chủ, liêm trinh đồng mạt niên khả chiêu gia dương đà hỏa linh không kiếp khiếm lực đào tẩu.

天梁奴多旺主, 天同同有卫家之奴, 天机同不一心. Thiên lương nô đa vượng chủ, thiên đồng đồng hữu vệ gia chi nô, thiên ky đồng bất nhất tâm.

七杀欺主有刚强之仆, 多盗家财, 武曲同背主廉贞欠力, 加羊陀火铃空劫全, 难招. Thất sát khi chủ hữu cương cường chi phó, đa đạo gia tài, vũ khúc đồng bối chủ liêm trinh khiếm lực, gia dương đà hỏa linh không kiếp toàn, nan chiêu.

破军入庙得力, 陷宫招怨背主, 武曲同违背, 紫微同得力, 廉贞同欠力, 加羊陀火铃空劫难招. Phá quân nhập miếu đắc lực, hãm cung chiêu oán bối chủ, vũ khúc đồng vi bối, tử vi đồng đắc lực, liêm trinh đồng khiếm lực, gia dương đà hỏa linh không kiếp nan chiêu.

文昌入庙独守得力助主, 加羊陀火铃空劫虽有背主. Văn xương nhập miếu độc thủ đắc lực trợ chủ, gia dương đà hỏa linh không kiếp tuy hữu bối chủ.

文曲入庙得力, 陷宫无分, 加羊陀火铃空劫怨主逃走. Văn khúc nhập miếu đắc lực, hãm cung vô phân, gia dương đà hỏa linh không kiếp oán chủ đào tẩu.

左辅独守旺相一呼百诺, 加羊陀火铃空劫耗忌背主难招. Tả phụ độc thủ vượng tương nhất hô bách nặc, gia dương đà hỏa linh không kiếp háo kị bối chủ nan chiêu.

右弼独守成行, 加羊陀火铃空劫耗忌, 背主盗财而走. Hữu bật độc thủ thành hành, gia dương đà hỏa linh không kiếp háo kị, bối chủ đạo tài nhi tẩu.

禄存奴仆多, 加吉星卫主起家, 见羊陀火铃耗忌欠力. Lộc tồn nô phó đa, gia cát tinh vệ chủ khởi gia, kiến dương đà hỏa linh háo kị khiếm lực.

擎羊背主招怨不得力, 有也不长久入庙晚年方可招. Kình dương bối chủ chiêu oán bất đắc lực, hữu dã bất trường cửu nhập miếu vãn niên phương khả chiêu.

陀罗奴仆欠力怨主, 入庙加吉星有分. Đà la nô phó khiếm lực oán chủ, nhập miếu gia cát tinh hữu phân.

火星独守怨主不得力, 加吉星入庙可招一二. Hỏa tinh độc thủ oán chủ bất đắc lực, gia cát tinh nhập miếu khả chiêu nhất nhị.

铃星独守不得力, 恨主, 会吉星入庙, 助主卫家, 加空劫耗忌全欠力. Linh tinh độc thủ bất đắc lực, hận chủ, hội cát tinh nhập miếu, trợ chủ vệ gia, gia không kiếp háo kị toàn khiếm lực.

斗君过度逢吉星则奴仆归顺. 逢凶忌耗杀或恨主而走, 或凶奴仆而招是非. Đấu quân quá độ phùng cát tinh tắc nô phó quy thuận. Phùng hung kị háo sát hoặc hận chủ nhi tẩu, hoặc hung nô phó nhi chiêu thị phi.

九 官禄 Cửu quan lộc

紫微庙旺遇左右昌曲魁钺, 轩胜位至封候伯, 加羊陀火铃平常, 天府同权贵名利两全, 天相加内外权贵清正, 破军同闹中安身. Tử vi miếu vượng ngộ tả hữu xương khúc khôi việt, hiên thắng vị chí phong hậu bá, gia dương đà hỏa linh bình thường, thiên phủ đồng quyền quý danh lợi lưỡng toàn, thiên tương gia nội ngoại quyền quý thanh chính, phá quân đồng nháo trung an thân.

天机入庙权贵, 会文曲为良巨, 见羊陀火铃方宜, 天梁同文武之材, 太阴同名振边夷, 陷宫退官失职, 吏员立脚. Thiên ky nhập miếu quyền quý, hội văn khúc vi lương cự, kiến dương đà hỏa linh phương nghi, thiên lương đồng văn vũ chi tài, thái âm đồng danh chấn biên di, hãm cung thối quan thất chức, lại viên lập cước.

太阳入庙文武为良, 不见羊陀火铃吉, 太阴同贵显, 左右昌曲魁钺同更君科禄权, 定居一品之贵. Thái dương nhập miếu văn vũ vi lương, bất kiến dương đà hỏa linh cát, thái âm đồng quý hiển, tả hữu xương khúc khôi việt đồng canh quân khoa lộc quyền, định cư nhất phẩm chi quý.

武曲入庙与昌曲左右同宫, 武职峥嵘, 常人发福, 会科权禄为财富之官, 贪狼同为贪污之官, 破军同军旅内出身, 与安身七杀同横立功名, 陷宫及陀铃劫忌功名无分. Vũ khúc nhập miếu dữ xương khúc tả hữu đồng cung, vũ chức tranh vanh, thường nhân phát phúc, hội khoa quyền lộc vi tài phú chi quan, tham lang đồng vi tham ô chi quan, phá quân đồng quân lữ nội xuất thân, dữ an thân thất sát đồng hoành lập công danh, hãm cung cập đà linh kiếp kị công danh vô phân.

天同入庙文武皆宜, 无羊陀火铃吉, 巨门同先小后大, 太阳昌曲科权禄吉美天姿, 同权贵太阴同, 陷宫胥更论. Thiên đồng nhập miếu văn vũ giai nghi, vô dương đà hỏa linh cát, cự môn đồng tiên tiểu hậu đại, thái dương xương khúc khoa quyền lộc cát mỹ thiên tư, đồng quyền quý thái âm đồng, hãm cung tư canh luận.

廉贞入庙武职权贵不耐久, 贪狼同闹中权贵, 紫微会三方文职谕, 七杀同军旅出身, 天相天府同衣锦富贵. Liêm trinh nhập miếu vũ chức quyền quý bất nại cửu, tham lang đồng nháo trung quyền quý, tử vi hội tam phương văn chức dụ, thất sát đồng quân lữ xuất thân, thiên tương thiên phủ đồng y cẩm phú quý.

天府入庙文武皆吉, 无羊陀火铃空耗全美, 紫微同文武声名, 廉贞武曲同权贵, 见空劫平常. Thiên phủ nhập miếu văn vũ giai cát, vô dương đà hỏa linh không háo toàn mỹ, tử vi đồng văn vũ thanh danh, liêm trinh vũ khúc đồng quyền quý, kiến không kiếp bình thường.

太阴入庙多贵, 陷地气高横破难显达, 会太阳昌曲左右三品之贵, 天同同文武皆宜, 天机同闹中进身吏员立脚. Thái âm nhập miếu đa quý, hãm địa khí cao hoành phá nan hiển đạt, hội thái dương xương khúc tả hữu tam phẩm chi quý, thiên đồng đồng văn vũ giai nghi, thiên ky đồng nháo trung tiến thân lại viên lập cước.

贪狼入庙遇火铃武职掌大权, 紫微同文武之职权贵非小, 陷宫贪污之官, 加羊陀空劫平常. Tham lang nhập miếu ngộ hỏa linh vũ chức chưởng đại quyền, tử vi đồng văn vũ chi chức quyền quý phi tiểu, hãm cung tham ô chi quan, gia dương đà không kiếp bình thường.

巨门入庙武职权贵, 文人不耐久, 太阳同有进退, 入庙久长, 天机同在卯宫吉美, 在酉宫虽美无始终, 陷宫遭悔吝, 加羊陀火铃空劫更不美, 退宫卸职. Cự môn nhập miếu vũ chức quyền quý, văn nhân bất nại cửu, thái dương đồng hữu tiến thối, nhập miếu cửu trường, thiên ky đồng tại mão cung cát mỹ, tại dậu cung tuy mỹ vô thủy chung, hãm cung tao hối lận, gia dương đà hỏa linh không kiếp canh bất mỹ, thối cung tá chức.

天相入庙文武皆宜食禄千钟, 陷地成败, 紫微同权贵, 昌曲左右同权显荣贵, 武曲同边夷之职, 廉贞同峥嵘权贵, 加羊陀火铃空劫有贬谪. Thiên tương nhập miếu văn vũ giai nghi thực lộc thiên chung, hãm địa thành bại, tử vi đồng quyền quý, xương khúc tả hữu đồng quyền hiển vinh quý, vũ khúc đồng biên di chi chức, liêm trinh đồng tranh vanh quyền quý, gia dương đà hỏa linh không kiếp hữu biếm trích.

天梁庙午会左右魁钺, 文武之材天同同权贵不小, 天机同峥嵘贵显, 加羊陀火铃空劫平. Thiên lương miếu ngọ hội tả hữu khôi việt, văn vũ chi tài thiên đồng đồng quyền quý bất tiểu, thiên ky đồng tranh vanh quý hiển, gia dương đà hỏa linh không kiếp bình.

七杀庙旺武职峥嵘权贵非小, 不宜文人, 武曲同权贵, 廉贞同功名显达. Thất sát miếu vượng vũ chức tranh vanh quyền quý phi tiểu, bất nghi văn nhân, vũ khúc đồng quyền quý, liêm trinh đồng công danh hiển đạt.

破军庙旺武职轩胜, 武曲同加权禄, 文昌文曲显达, 加羊陀火铃平常, 紫微同宫名振扬, 廉贞同文人不耐久, 胥吏最美. Phá quân miếu vượng vũ chức hiên thắng, vũ khúc đồng gia quyền lộc, văn xương văn khúc hiển đạt, gia dương đà hỏa linh bình thường, tử vi đồng cung danh chấn dương, liêm trinh đồng văn nhân bất nại cửu, tư lại tối mỹ.

文昌入庙太阳同加吉科权禄, 文武之材, 同天府文曲富贵双全. Văn xương nhập miếu thái dương đồng gia cát khoa quyền lộc, văn vũ chi tài, đồng thiên phủ văn khúc phú quý song toàn.

文曲庙旺文武皆宜, 陷宫与天机太阴同宫, 胥吏权贵, 会紫府左右近君频而执政, 加羊陀火铃空劫平常. Văn khúc miếu vượng văn vũ giai nghi, hãm cung dữ thiên ky thái âm đồng cung, tư lại quyền quý, hội tử phủ tả hữu cận quân tần nhi chấp chính, gia dương đà hỏa linh không kiếp bình thường.

左辅入庙文武之材, 武职最旺, 不利文人, 会吉星身中清, 文武皆良, 见羊陀火铃空劫进退声名. Tả phụ nhập miếu văn vũ chi tài, vũ chức tối vượng, bất lợi văn nhân, hội cát tinh thân trung thanh, văn vũ giai lương, kiến dương đà hỏa linh không kiếp tiến thối thanh danh.

右弼宜居武职, 不和文人, 与紫府昌曲同, 财官双美, 陷宫成败有贬谪, 见美陀火铃空劫亦有黜降. Hữu bật nghi cư vũ chức, bất hòa văn nhân, dữ tử phủ xương khúc đồng, tài quan song mỹ, hãm cung thành bại hữu biếm trích, kiến mỹ đà hỏa linh không kiếp diệc hữu truất hàng.

禄存会吉文武皆良, 财官双美, 子孙爵秩, 诸宫为美. Lộc tồn hội cát văn vũ giai lương, tài quan song mỹ, tử tôn tước trật, chư cung vi mỹ. 擎羊入庙最利武职, 同吉星权贵, 陷地平常, 虚名而已. Kình dương nhập miếu tối lợi vũ chức, đồng cát tinh quyền quý, hãm địa bình thường, hư danh nhi dĩ. 陀罗独守平常, 加吉星亦虚名而已. Đà la độc thủ bình thường, gia cát tinh diệc hư danh nhi dĩ. 火星晚年功名遂心, 早年成败, 会紫微贪狼吉, 陷地不美. Hỏa tinh vãn niên công danh toại tâm, tảo niên thành bại, hội tử vi tham lang cát, hãm địa bất mỹ. 铃星独守旺宫吉, 陷地不美, 加诸吉星权贵. Linh tinh độc thủ vượng cung cát, hãm địa bất mỹ, gia chư cát tinh quyền quý. 斗君遇吉其年月财官旺, 逢凶忌财官不显达, 有劳禄奔波. Đấu quân ngộ cát kỳ niên nguyệt tài quan vượng, phùng hung kị tài quan bất hiển đạt, hữu lao lộc bôn ba. 定公卿 Định công khanh 辅弼星缠帝座中, 高官三品入朝中, 空亡恶曜三方见, 指是虚名受荫封. Phụ bật tinh triền đế tọa trung, cao quan tam phẩm nhập triêu trung, không vong ác diệu tam phương kiến, chỉ thị hư danh thụ ấm phong.

定两官府 Định lưỡng quan phủ 昌曲二曜最难逢, 建节封侯笑语中, 若然凶杀来临破, 须然好处也成凶. Xương khúc nhị diệu tối nan phùng, kiến tiết phong hầu tiếu ngữ trung, nhược nhiên hung sát lai lâm phá, tu nhiên hảo xử dã thành hung.

定文官 Định văn quan

文官昌曲挂朝衣, 官禄之中喜有之, 紫相更兼权禄至, 定居风宪肃朝仪. Văn quan xương khúc quải triêu y, quan lộc chi trung hỉ hữu chi, tử tương canh kiêm quyền lộc chí, định cư phong hiến túc triêu nghi.

定武官 Định vũ quan 将军武曜最为良, 帝座权衡在禄乡, 辅弼二星兼拱照, 金章玉带佐皇王. Tương quân vũ diệu tối vi lương, đế tọa quyền hành tại lộc hương, phụ bật nhị tinh kiêm củng chiếu, kim chương ngọc đái tá hoàng vương.

定曹吏 Định tào lại

太阳化官在阳宫, 更有光辉使不凶, 若逢紫府兼左右, 一生曹吏逞英雄. Thái dương hóa quan tại dương cung, canh hữu quang huy sử bất hung, nhược phùng tử phủ kiêm tả hữu, nhất sinh tào lại sính anh hùng.

十 田宅 Thập điền trạch

紫微茂盛自置旺相, 加羊陀火铃空劫, 有置有去, 破军同退祖, 天相同有见成家业, 得左右昌曲. Tử vi mậu thịnh tự trí vượng tương, gia dương đà hỏa linh không kiếp, hữu trí hữu khứ, phá quân đồng thối tổ, thiên tương đồng hữu kiến thành gia nghiệp, đắc tả hữu xương khúc.

天机退祖新创置, 巨门同在卯宫有田庄, 在酉宫不守祖业, 先大后小, 天梁同有置晚年富, 太阴同自置旺相. Thiên ky thối tổ tân sang trí, cự môn đồng tại mão cung hữu điền trang, tại dậu cung bất thủ tổ nghiệp, tiên đại hậu tiểu, thiên lương đồng hữu trí vãn niên phú, thái âm đồng tự trí vượng tương.

太阳入庙得祖业, 初旺未平, 太阴同加吉星田多, 巨门同在寅宫旺盛, 在申宫退祖, 不为无田产, 陷地逢羊陀火铃空劫全无. Thái dương nhập miếu đắc tổ nghiệp, sơ vượng vị bình, thái âm đồng gia cát tinh điền đa, cự môn đồng tại dần cung vượng thịnh, tại thân cung thối tổ, bất vi vô điền sản, hãm địa phùng dương đà hỏa linh không kiếp toàn vô. 武曲单居旺地, 得祖父大业, 陷地退后方成, 破军大耗同破荡家产, 有也不耐久, 天相同先见破后方有, 七杀同心不欲, 天府同守见成家业, 贪狼同晚置, 见火铃星同极美, 田产茂盛, 同空劫有进有退. Vũ khúc đan cư vượng địa, đắc tổ phụ đại nghiệp, hãm địa thối hậu phương thành, phá quân đại háo đồng phá đãng gia sản, hữu dã bất nại cửu, thiên tương đồng tiên kiến phá hậu phương hữu, thất sát đồng tâm bất dục, thiên phủ đồng thủ kiến thành gia nghiệp, tham lang đồng vãn trí, kiến hỏa linh tinh đồng cực mỹ, điền sản mậu thịnh, đồng không kiếp hữu tiến hữu thối.

天同先少后多, 自置甚旺, 巨门同田少, 太阴同入庙大富, 天梁同先退后进, 加羊陀火铃空忌全无. Thiên đồng tiên thiểu hậu đa, tự trí thậm vượng, cự môn đồng điền thiểu, thái âm đồng nhập miếu đại phú, thiên lương đồng tiên thối hậu tiến, gia dương đà hỏa linh không kị toàn vô.

廉贞破祖, 贪狼同有祖业, 不耐久, 七杀同自置, 天府同守见成家业, 天相同先无后有. Liêm trinh phá tổ, tham lang đồng hữu tổ nghiệp, bất nại cửu, thất sát đồng tự trí, thiên phủ đồng thủ kiến thành gia nghiệp, thiên tương đồng tiên vô hậu hữu. 天府田园茂盛, 守祖自置旺相, 紫微同大富, 廉贞武曲同守祖业荣昌, 见羊陀火铃空劫更少, 有成败. Thiên phủ điền viên mậu thịnh, thủ tổ tự trí vượng tương, tử vi đồng đại phú, liêm trinh vũ khúc đồng thủ tổ nghiệp vinh xương, kiến dương đà hỏa linh không kiếp canh thiểu, hữu thành bại.

太阴入庙田多, 陷地加忌及羊陀火铃空劫田全无, 天机同自创置, 天同同白手自置, 同左右权禄及禄存主多田产. Thái âm nhập miếu điền đa, hãm địa gia kị cập dương đà hỏa linh không kiếp điền toàn vô, thiên ky đồng tự sang trí, thiên đồng đồng bạch thủ tự trí, đồng tả hữu quyền lộc cập lộc tồn chủ đa điền sản.

贪狼陷宫退祖一世田少, 庙旺有祖业, 也去中未自有置, 廉贞同无分, 紫微同有祖业, 武曲同晚置, 见火铃星守祖业, 有自创, 但恐火焚屋宅. Tham lang hãm cung thối tổ nhất thế điền thiểu, miếu vượng hữu tổ nghiệp, dã khứ trung vị tự hữu trí, liêm trinh đồng vô phân, tử vi đồng hữu tổ nghiệp, vũ khúc đồng vãn trí, kiến hỏa linh tinh thủ tổ nghiệp, hữu tự sang, đãn khủng hỏa phần ốc trạch.

巨门庙旺横发置买, 陷地无分, 因田产招非, 太阳同先无后有, 加羊陀火铃空劫田宅全无. Cự môn miếu vượng hoành phát trí mãi, hãm địa vô phân, nhân điền sản chiêu phi, thái dương đồng tiên vô hậu hữu, gia dương đà hỏa linh không kiếp điền trạch toàn vô.

天相庙旺有分, 紫微同自置, 武曲同无分, 廉贞加羊陀火铃空劫飘零祖业. Thiên tương miếu vượng hữu phân, tử vi đồng tự trí, vũ khúc đồng vô phân, liêm trinh gia dương đà hỏa linh không kiếp phiêu linh tổ nghiệp.

天梁入庙旺有祖业, 天同同先难后易, 天机同不见羊陀火铃空劫, 终有田宅. Thiên lương nhập miếu vượng hữu tổ nghiệp, thiên đồng đồng tiên nan hậu dịch, thiên ky đồng bất kiến dương đà hỏa linh không kiếp, chung hữu điền trạch.

破军在子午宫守祖业荣昌, 但见有进退, 加羊陀火铃退祖田少, 紫微同有见成家业, 廉贞同先破后有置, 耗忌全无. Phá quân tại tử ngọ cung thủ tổ nghiệp vinh xương, đãn kiến hữu tiến thối, gia dương đà hỏa linh thối tổ điền thiểu, tử vi đồng hữu kiến thành gia nghiệp, liêm trinh đồng tiên phá hậu hữu trí, háo kị toàn vô.

文昌会诸吉田园广置, 加羊陀火铃空劫败祖. Văn xương hội chư cát điền viên nghiễm trí, gia dương đà hỏa linh không kiếp bại tổ.

文曲旺地有分, 守祖业, 加吉星自置, 同羊陀火铃空劫凑有进有退. Văn khúc vượng địa hữu phân, thủ tổ nghiệp, gia cát tinh tự trí, đồng dương đà hỏa linh không kiếp thấu hữu tiến hữu thối.

左辅有祖业, 加羊陀火铃空劫退祖, 田地少, 会吉星多. Tả phụ hữu tổ nghiệp, gia dương đà hỏa linh không kiếp thối tổ, điền địa thiểu, hội cát tinh đa.

禄存田园多旺自置, 会吉星承祖业荣昌, 加羊陀火铃空劫田宅少. Lộc tồn điền viên đa vượng tự trí, hội cát tinh thừa tổ nghiệp vinh xương, gia dương đà hỏa linh không kiếp điền trạch thiểu.

擎羊入庙先破后成陷地加空劫退祖业. Kình dương nhập miếu tiên phá hậu thành hãm địa gia không kiếp thối tổ nghiệp. 陀罗退祖辛勤度日, 加吉星先无后有, 加空劫全无. Đà la thối tổ tân cần độ nhật, gia cát tinh tiên vô hậu hữu, gia không kiếp toàn vô.

火星独守, 退祖业, 会吉星先无后有, 加空劫全无. Hỏa tinh độc thủ, thối tổ nghiệp, hội cát tinh tiên vô hậu hữu, gia không kiếp toàn vô.

铃星退祖, 入庙加吉星自有置, 见空劫全无. Linh tinh thối tổ, nhập miếu gia cát tinh tự hữu trí, kiến không kiếp toàn vô. 斗君过度遇吉星其年田产倍进, 逢凶杀忌耗退败. Đấu quân quá độ ngộ cát tinh kỳ niên điền sản bội tiến, phùng hung sát kị háo thối bại.

十一 福德 Thập nhất phúc đức

紫微福厚享福安乐, 天府天相同终身获吉, 破军同劳心费力不安, 加羊陀铃空劫福薄, 天机同享福终身. Tử vi phúc hậu hưởng phúc an nhạc, thiên phủ thiên tương đồng chung thân hoạch cát, phá quân đồng lao tâm phí lực bất an, gia dương đà linh không kiếp phúc bạc, thiên ky đồng hưởng phúc chung thân.

天机先劳后逸, 巨门同劳力欠安, 天梁同享福, 太阴同主快乐, 加羊陀火铃空劫奔走不得宁静. Thiên ky tiên lao hậu dật, cự môn đồng lao lực khiếm an, thiên lương đồng hưởng phúc, thái âm đồng chủ khoái nhạc, gia dương đà hỏa linh không kiếp bôn tẩu bất đắc trữ tĩnh.

太阳忙中发福, 太阴同快乐, 巨门同费力欠安, 天梁同快乐, 女人会吉星, 招贤明之夫, 享福, 加羊陀火铃空劫忌耗, 终身不美之论. Thái dương mang trung phát phúc, thái âm đồng khoái nhạc, cự môn đồng phí lực khiếm an, thiên lương đồng khoái nhạc, nữ nhân hội cát tinh, chiêu hiền minh chi phu, hưởng phúc, gia dương đà hỏa linh không kiếp kị háo, chung thân bất mỹ chi luận.

武曲劳心费力, 入庙安然享福, 破军同东走西行, 不宁静, 天相同老境安康, 七杀同欠安康, 贪狼同晚年享福, 见火铃星安逸, 加羊陀操心得力. Vũ khúc lao tâm phí lực, nhập miếu an nhiên hưởng phúc, phá quân đồng đông tẩu tây hành, bất trữ tĩnh, thiên tương đồng lão cảnh an khang, thất sát đồng khiếm an khang, tham lang đồng vãn niên hưởng phúc, kiến hỏa linh tinh an dật, gia dương đà thao tâm đắc lực.

天同快乐有福有寿, 巨门同多忧少喜, 太阴同享福, 天梁同清闲快乐. Thiên đồng khoái nhạc hữu phúc hữu thọ, cự môn đồng đa ưu thiểu hỉ, thái âm đồng hưởng phúc, thiên lương đồng thanh nhàn khoái nhạc.

廉贞独守忙中生福, 天相同有福有寿, 天府同安乐无忧, 破军同不守静, 劳心费力, 再加羊陀火铃劳苦终身, 末年如意. Liêm trinh độc thủ mang trung sinh phúc, thiên tương đồng hữu phúc hữu thọ, thiên phủ đồng an nhạc vô ưu, phá quân đồng bất thủ tĩnh, lao tâm phí lực, tái gia dương đà hỏa linh lao khổ chung thân, mạt niên như ý.

天府安静享福, 紫微同快乐, 廉贞同身安心忙, 武曲同早年更辛苦, 中晚安乐享福, 加羊陀火铃空劫耗忌劳苦过日. Thiên phủ an tĩnh hưởng phúc, tử vi đồng khoái nhạc, liêm trinh đồng thân an tâm mang, vũ khúc đồng tảo niên canh tân khổ, trung vãn an nhạc hưởng phúc, gia dương đà hỏa linh không kiếp háo kị lao khổ quá nhật.

太阴入庙享福快乐, 太阳同极美, 僧道亦清洁享福, 天机同心忙, 天同同安静无忧, 加羊陀火铃空劫, 有忧有喜, 不得安静. Thái âm nhập miếu hưởng phúc khoái nhạc, thái dương đồng cực mỹ, tăng đạo diệc thanh khiết hưởng phúc, thiên ky đồng tâm mang, thiên đồng đồng an tĩnh vô ưu, gia dương đà hỏa linh không kiếp, hữu ưu hữu hỉ, bất đắc an tĩnh.

贪狼劳心不安, 廉贞同福薄, 紫微同晚年快乐. Tham lang lao tâm bất an, liêm trinh đồng phúc bạc, tử vi đồng vãn niên khoái nhạc.

巨门劳力不安, 太阳同有忧有喜, 天机同心忙不安, 天同同享福, 加羊陀火铃空劫生平多忧. Cự môn lao lực bất an, thái dương đồng hữu ưu hữu hỉ, thiên ky đồng tâm mang bất an, thiên đồng đồng hưởng phúc, gia dương đà hỏa linh không kiếp sinh bình đa ưu.

天相安逸享福有寿, 紫微同快乐, 天机同忙中吉, 太阳同福寿双全加羊陀火铃空劫不得心静. Thiên tương an dật hưởng phúc hữu thọ, tử vi đồng khoái nhạc, thiên ky đồng mang trung cát, thái dương đồng phúc thọ song toàn gia dương đà hỏa linh không kiếp bất đắc tâm tĩnh.

七杀入庙享福, 陷地加羊陀火铃劳心费力, 武曲同欠安, 廉贞同辛勤, 紫微同先劳后逸, 末年方如意遂心, 女人单居福德, 则必为娼婢. Thất sát nhập miếu hưởng phúc, hãm địa gia dương đà hỏa linh lao tâm phí lực, vũ khúc đồng khiếm an, liêm trinh đồng tân cần, tử vi đồng tiên lao hậu dật, mạt niên phương như ý toại tâm, nữ nhân đan cư phúc đức, tắc tất vi xướng tỳ.

破军劳心费力, 武曲同欠安, 廉贞同辛勤, 紫微同安乐, 加羊陀火铃空劫操心, 不得宁静. Phá quân lao tâm phí lực, vũ khúc đồng khiếm an, liêm trinh đồng tân cần, tử vi đồng an nhạc, gia dương đà hỏa linh không kiếp thao tâm, bất đắc trữ tĩnh.

文昌加吉星入庙享福快乐, 陷地遇羊陀火铃空劫, 心身俱不得安静. Văn xương gia cát tinh nhập miếu hưởng phúc khoái nhạc, hãm địa ngộ dương đà hỏa linh không kiếp, tâm thân câu bất đắc an tĩnh.

左辅加吉星享福独守, 晚年安宁, 加羊陀火铃空劫辛勤. Tả phụ gia cát tinh hưởng phúc độc thủ, vãn niên an trữ, gia dương đà hỏa linh không kiếp tân cần.

右弼生平福禄全美, 加吉星一生少忧, 见羊陀火铃空劫, 凑劳心欠安. Hữu bật sinh bình phúc lộc toàn mỹ, gia cát tinh nhất sinh thiểu ưu, kiến dương đà hỏa linh không kiếp, thấu lao tâm khiếm an.

禄存终身福厚安静处世, 加吉星有喜有福, 见羊陀火铃空劫, 心身不得宁静. Lộc tồn chung thân phúc hậu an tĩnh xử thế, gia cát tinh hữu hỉ hữu phúc, kiến dương đà hỏa linh không kiếp, tâm thân bất đắc trữ tĩnh.

魁钺有贵人, 为伴享福快乐. Khôi việt hữu quý nhân, vi bạn hưởng phúc khoái nhạc.

擎羊入庙动中有福, 陷宫劳心欠力, 得吉星, 同减忧独守身心不安. Kình dương nhập miếu động trung hữu phúc, hãm cung lao tâm khiếm lực, đắc cát tinh, đồng giảm ưu độc thủ thân tâm bất an.

陀罗独守辛勤, 入庙有福禄, 陷地奔驰, 加吉星晚年有福. Đà la độc thủ tân cần, nhập miếu hữu phúc lộc, hãm địa bôn trì, gia cát tinh vãn niên hữu phúc.

火星欠安劳力辛勤, 加吉星晚年遂志. Hỏa tinh khiếm an lao lực tân cần, gia cát tinh vãn niên toại chí.

铃星劳苦, 加吉星平和, 独守辛勤. Linh tinh lao khổ, gia cát tinh bình hòa, độc thủ tân cần.

斗君遇吉其年安静, 逢杀不宁. Đấu quân ngộ cát kỳ niên an tĩnh, phùng sát bất trữ.

岁君大小限过, 逢吉则享福, 逢凶则劳力辛苦. Tuế quân đại tiểu hạn quá, phùng cát tắc hưởng phúc, phùng hung tắc lao lực tân khổ.

十二 父母 Thập nhị phụ mẫu

凡看父母以太阳星为父, 太阴星为母. 太阳在陷宫主先克父, 太阴星在陷宫主先克母. 如二星具在陷地, 只以人之本生时, 日生者主父存, 夜生者主母在. 若夜生者 太阴星主母存, 反背不明主母先克. 日生时者主父在, 反背暗晦主父先克. 余试之屡验矣, 学者宜细心识之. 先有本宫某星主刑克, 又加恶杀的以刑克断之, 据理参详, 在乎人之自悟耳. Phàm khán phụ mẫu dĩ thái dương tinh vi phụ, thái âm tinh vi mẫu. Thái dương tại hãm cung chủ tiên khắc phụ, thái âm tinh tại hãm cung chủ tiên khắc mẫu. Như nhị tinh cụ tại hãm địa, chích dĩ nhân chi bản sinh thì, nhật sinh giả chủ phụ tồn, dạ sinh giả chủ mẫu tại. Nhược dạ sinh giả thái âm tinh chủ mẫu tồn, phản bối bất minh chủ mẫu tiên khắc. Nhật sinh thì giả chủ phụ tại, phản bối ám hối chủ phụ tiên khắc. Dư thí chi lũ nghiệm hĩ, học giả nghi tế tâm thức chi. Tiên hữu bản cung mỗ tinh chủ hình khắc, hựu gia ác sát đích dĩ hình khắc đoạn chi, cư lý tham tường, tại hồ nhân chi tự ngộ nhĩ.

紫微无克, 天府同亦无刑, 加羊陀火铃空劫亦克, 天相同无刑, 贪狼同无杀加亦无刑, 破军同早克. Tử vi vô khắc, thiên phủ đồng diệc vô hình, gia dương đà hỏa linh không kiếp diệc khắc, thiên tương đồng vô hình, tham lang đồng vô sát gia diệc vô hình, phá quân đồng tảo khắc.

天机庙旺无刑, 陷地逢羊陀火铃空劫, 二姓寄居, 重拜父母, 或过房入赘, 太阴同免刑, 天梁同无刑, 俱要无杀, 加有杀, 加也不免刑伤, 巨门早刑. Thiên ky miếu vượng vô hình, hãm địa phùng dương đà hỏa linh không kiếp, nhị tính ký cư, trọng bái phụ mẫu, hoặc quá phòng nhập chuế, thái âm đồng miễn hình, thiên lương đồng vô hình, câu yếu vô sát, gia hữu sát, gia dã bất miễn hình thương, cự môn tảo hình.

太阳入庙无克, 陷地克父, 加羊陀火铃空劫克父母早, 太阴同看无, 羊陀凑父母全迟刑, 巨门同加四杀空劫早克, 天梁同无刑. Thái dương nhập miếu vô khắc, hãm địa khắc phụ, gia dương đà hỏa linh không kiếp khắc phụ mẫu tảo, thái âm đồng khán vô, dương đà thấu phụ mẫu toàn trì hình, cự môn đồng gia tứ sát không kiếp tảo khắc, thiên lương đồng vô hình.

武曲克早, 退祖业不刑, 贪狼同刑克, 七杀同有刑, 天相同加羊陀火铃空劫刑伤. Vũ khúc khắc tảo, thối tổ nghiệp bất hình, tham lang đồng hình khắc, thất sát đồng hữu hình, thiên tương đồng gia dương đà hỏa linh không kiếp hình thương.

天同独守庙旺无刑, 加四杀重拜父母, 巨门同欠和太阴同父母双全, 天梁同无刑或退祖业, 加羊陀火铃空劫父母不全. Thiên đồng độc thủ miếu vượng vô hình, gia tứ sát trọng bái phụ mẫu, cự môn đồng khiếm hòa thái âm đồng phụ mẫu song toàn, thiên lương đồng vô hình hoặc thối tổ nghiệp, gia dương đà hỏa linh không kiếp phụ mẫu bất toàn.

廉贞难为父母, 祖重拜, 贪狼同早刑, 七杀孤克, 天府同免刑, 破军同早刑, 加羊陀火铃空劫, 父母不周全. Liêm trinh nan vi phụ mẫu, tổ trọng bái, tham lang đồng tảo hình, thất sát cô khắc, thiên phủ đồng miễn hình, phá quân đồng tảo hình, gia dương đà hỏa linh không kiếp, phụ mẫu bất chu toàn.

天府父母双全, 紫微同亦无刑, 廉贞武曲同, 在庙旺无刑, 加羊陀火铃空劫主伤. Thiên phủ phụ mẫu song toàn, tử vi đồng diệc vô hình, liêm trinh vũ khúc đồng, tại miếu vượng vô hình, gia dương đà hỏa linh không kiếp chủ thương.

太阴入庙无克, 加羊陀火铃克母, 不然过房弃祖, 太阳同无四杀父母双全, 天机同无刑天同同极美. Thái âm nhập miếu vô khắc, gia dương đà hỏa linh khắc mẫu, bất nhiên quá phòng khí tổ, thái dương đồng vô tứ sát phụ mẫu song toàn, thiên ky đồng vô hình thiên đồng đồng cực mỹ.

贪狼狼陷地早弃祖, 重拜过房, 入赘, 廉贞同早刑主孤单, 紫微同无杀加双全. Tham lang lang hãm địa tảo khí tổ, trọng bái quá phòng, nhập chuế, liêm trinh đồng tảo hình chủ cô đan, tử vi đồng vô sát gia song toàn.

巨门陷地伤克弃祖过房, 太阳同少和, 天机同重, 拜天同同或退祖无刑, 加羊陀火铃空劫父母不周全. Cự môn hãm địa thương khắc khí tổ quá phòng, thái dương đồng thiểu hòa, thiên ky đồng trọng, bái thiên đồng đồng hoặc thối tổ vô hình, gia dương đà hỏa linh không kiếp phụ mẫu bất chu toàn.

天相庙旺无刑, 紫微同无刑克, 廉贞同亦刑, 加羊陀火铃空劫早刑. Thiên tương miếu vượng vô hình, tử vi đồng vô hình khắc, liêm trinh đồng diệc hình, gia dương đà hỏa linh không kiếp tảo hình.

天梁陷地, 加羊陀火铃孤克, 弃祖入赘, 更名寄人, 保养免刑, 天同同加四杀有刑, 无杀无刑, 天机同无刑, 太阳同克迟, 加四杀空劫亦克早. Thiên lương hãm địa, gia dương đà hỏa linh cô khắc, khí tổ nhập chuế, canh danh ký nhân, bảo dưỡng miễn hình, thiên đồng đồng gia tứ sát hữu hình, vô sát vô hình, thiên ky đồng vô hình, thái dương đồng khắc trì, gia tứ sát không kiếp diệc khắc tảo.

七杀克早离祖, 六亲骨肉孤独, 武曲同亦刑, 廉贞同刑早, 紫微同加吉星无刑, 加羊陀火铃空劫, 父母不周全. Thất sát khắc tảo ly tổ, lục thân cốt nhục cô độc, vũ khúc đồng diệc hình, liêm trinh đồng hình tảo, tử vi đồng gia cát tinh vô hình, gia dương đà hỏa linh không kiếp, phụ mẫu bất chu toàn.

破军克早离祖, 更名寄养免刑, 武曲同克早, 廉贞同亦早克, 紫微同无刑. Phá quân khắc tảo ly tổ, canh danh ký dưỡng miễn hình, vũ khúc đồng khắc tảo, liêm trinh đồng diệc tảo khắc, tử vi đồng vô hình.

文昌加吉星入庙无刑, 加羊陀火铃有刑, 或退祖二姓延生. Văn xương gia cát tinh nhập miếu vô hình, gia dương đà hỏa linh hữu hình, hoặc thối tổ nhị tính duyên sinh.

文曲独守入庙无刑, 加羊陀火铃空劫父母俱不周全. Văn khúc độc thủ nhập miếu vô hình, gia dương đà hỏa linh không kiếp phụ mẫu câu bất chu toàn.

左辅独守无刑, 廉贞同早刑, 加文昌相生无刑, 加羊陀火铃刑伤, 退祖二姓延生. Tả phụ độc thủ vô hình, liêm trinh đồng tảo hình, gia văn xương tương sinh vô hình, gia dương đà hỏa linh hình thương, thối tổ nhị tính duyên sinh.

右弼独守无刑, 加吉星得父母庇荫, 见羊陀火铃凑, 离祖二姓安居. Hữu bật độc thủ vô hình, gia cát tinh đắc phụ mẫu tí ấm, kiến dương đà hỏa linh thấu, ly tổ nhị tính an cư.

禄存无克, 加空劫羊陀火铃, 早年有破父财, 且刑伤中不自成家计. Lộc tồn vô khắc, gia không kiếp dương đà hỏa linh, tảo niên hữu phá phụ tài, thả hình thương trung bất tự thành gia kế.

擎羊刑克早会日月重重退祖, 加吉星众免刑. Kình dương hình khắc tảo hội nhật nguyệt trọng trọng thối tổ, gia cát tinh chúng miễn hình.

陀罗幼年刑伤, 会日月重重退祖, 二姓安居, 加吉星入赘过房, 或重拜二姓延生. Đà la ấu niên hình thương, hội nhật nguyệt trọng trọng thối tổ, nhị tính an cư, gia cát tinh nhập chuế quá phòng, hoặc trọng bái nhị tính duyên sinh.

火星独守孤克, 二姓延生, 加吉星平和. Hỏa tinh độc thủ cô khắc, nhị tính duyên sinh, gia cát tinh bình hòa.

铃星刑克孤单, 二姓安居, 重拜父母, 入赘过房. Linh tinh hình khắc cô đan, nhị tính an cư, trọng bái phụ mẫu, nhập chuế quá phòng.

魁钺主父母荣贵同吉星双全. Khôi việt chủ phụ mẫu vinh quý đồng cát tinh song toàn.

斗君过度逢吉父母吉利无灾伤, 得安逸内外有喜. 遇凶则父母不利. Đấu quân quá độ phùng cát phụ mẫu cát lợi vô tai thương, đắc an dật nội ngoại hữu hỉ. Ngộ hung tắc phụ mẫu bất lợi.( còn tiếp )

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY