25 C
Hanoi
Thứ Sáu, 17 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 49

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 49

- Advertisement -

Chương 17

HÔN NHÂN

婚 姻

(Tuvivietnam – siêu tầm)

男 女 合 婚 契於 前 定
朱 陳 締 結 分 在 夙 成
然 非 月 老焉 知 夫 婦 於 當 時
不 有 宓 義 豈 識 吉 凶 於 今 日
欲 諧 伉 儷
須 定 陰 陽
Nam nữ hợp hôn khế ư tiền định.
Châu Trần đế kết phân tại túc thành
Nhiên phi Nguyệt lão yên tri phu phụ ư đương thời
Bất hữu mật nghĩa khởi thức cát hung ư kim nhật ?
Dục hài khang lệ
Tu định âm dương.
Nam nữ kết hôn vốn do tiền định
Châu Trần duyên kết đã ước từ xưa
Không phải Nguyệt lão nào biết đương thời chồng vợ
Chẳng rành Dịch kinh đâu hay hiện tại cát hung.
Muốn được đẹp đôi – Âm dương phân rõ.
Dương lẻ Âm chẵn phối hợp mà thành hôn. Như nhà trai xem quẻ cần Thế thuộc Dương mà Ứng thuộc Âm. Âm Dương của Dụng thần đúng vị thế. Nhà gái xem quẻ nên Thế thuộc Âm mà Ứng thuộc Dương. Âm Dương thích ứng mới thành đạo vợ chồng.

1.陰 陽 交 錯 難 期 琴 瑟 之 和 鳴
Âm Dương giao thác nan kỳ cầm sắt chi hòa minh
Âm Dương lẫn lộn cầm sắt khó hòa âm điệu.
Như trai xem về người nữ gặp Thế thuộc Âm, Ứng thuộc Dương hoặc Thế thuộc Âm, Tài thuộc Dương.

2.內 外 互 搖 定 見 家 庭 之 撓 括
Nội ngoại hỗ dao, định kiến gia đình chi nạo quát
Nội ngoại động dao, ghắc gặp gia đình lộn xộn.
Xem quẻ hôn nhân nên an tĩnh, an tĩnh thì gia đình hòa thuận không có tranh cấp. Nếu Tài động thì bất hòa với ông bà gia, Quan động thì bất hòa với chị em dâu, Phụ động thì bất hòa với con cháu, Huynh động thì bất hòa với thê thiếp. Động mà lại là Nguyệt kiến, Nhật thần thì không chỉ bất hòa mà còn là hình khắc nữa.

3. 六 合 則 易 而 且 吉
六 冲 則 難 而 又 凶
Lục hợp tắc dị nhi thả cát
Lục xung tắc nan nhi hựu hung
Quẻ lục hợp thì dễ mà tốt
Quẻ lục xung thì khó mà hung.
Quẻ Lục hợp tượng một Âm một Dương phối , Thế Ứng tương sinh, sáu hào tương hợp. Ngườ xem được quẻ này thì chủ dễ thành mà lại tốt. Quẻ lục xung không thuần âm thì sẽ thuần dương, tượng hai nữ cùng ở, hai nam cùng trú, chí tất không hợp. Người xem được quẻ này chủ không thành, mà nếu thành cũng không lợi.

4. 陰 而 陽 ,陽 而 陰 偏 利 牽 絲 之 舉
Âm nhi Dương, Dương nhi Âm thiên lợi khiên ti chi cử.
Đáng Âm mà Dương, Đáng Dương mà Âm, hôn nhân kém lợi.
Thế và Dụng thần nên Dương mà ngược lại là Âm, Ứng và Tài nên Âm mà ngược lại là Dương, xem lấy vợ phần lớn bất lợi, chỉ có gởi rể là tốt.

5.世 合 應 ,應 合 世 終 成 種 玉 之 緣
Thế hợp Ứng,Ứng hợp Thế chung thành chủng ngọc chi duyên
Thế hợp Ứng, Ứng hợp Thế, duyên kết tốt lành.
Nhà trai bói thì Thế là nhà trai, Ứng là nhà gái. Nếu được hợp thì tượng thỏa ý nguyện hai bên, chủ dễ thành mà về sau lại tốt lành.

6.欲 求 庚 帖 豈 宜 應 動 應 空
若 論 聘 儀 安 可 世 蛇 世 弟
Dục cầu canh thiếp khởi nghi Ứng động Ứng Không
Nhược luận sính nghi, an khả Thế Xà, Thế Đệ
(Muốn thành dạm hỏi, há nên Ứng động, Ứng Không,
Nếu luận sính lễ, nào nên Thế Xà,Thế Đệ.
Nếu muốn dạm hỏi cần Ứng hào an tĩnh, sinh hợp với Thế hào, tất nhiên chấp thuận. Nếứng hào động, hoặc lâm Không hoặc xung đều chủ không đồng ý. Thế lâm Đằng Xà, hoặc Huynh Đệ chủ nhà trai keo kiệt, lễ vật không nhiều. Nếu hào Ứng lâm đấy chủ của hồi môn của nhà gái đơn sơ. Nếu vượng động thì chủ khắc thê.

7. 應 生 世 悅 服 成 親
世 剋 應用 強 劫 娶
Ứng sinh Thế duyệt phục thành thân
Thế khắc Ứng dụng cường kiếp thú
Ứng sinh Thế vui vẻ thành thân
Thế khắc Ứng hôn nhân cưỡng ép.
Ứng hào sinh hợpThế hào, chủ nhà gái ưa thích nhà trai tất dễ thành. Nếu Thế hòa sinh hợp Ứng hào chủ nhà trai ưa thích nhà gái. Nếu Thế vượng khắc Ứng suy tất cậy giàu khinh nghèo, cưỡng ép hôn nhân.

8. 如 日 合 而 世 應 比 和 因 n人 成 事
Như Nhật hợp nhi Thế Ứng tỉ hòa, nhân nhân thành sự
Nếu hợp Nhật thần mà Thế Ứng cùng hành, nhờ người mà được việc.
Thế và Ứng đồng hành, được Nhật thần hợp Thế Ứng, hoặc gian hào động hợp Thế Ứng tất nhờ sức của người mai mối.

9. 若 父 動 而 子 孫 墓 絕 ,為 嗣 求 婚
Nhược Phụ động nhi Tử Tôn Mộ Tuyệt, vị tự cầu hôn
Nếu Phụ hào động mà Tử Tôn lâm Mộ Tuyệt thì vì nối dõi mà cầu hôn.
Nếu vì không con mà lấy vợ, gặp Phụ hào vượng động, hoặc Tử Tôn lâm Mộ Tuyệt, chủ không có con cái.Phụ trì Thế thân cũng như vậy.

10. 財 官 動 合 先 私 而 後 公
Tài Quan động hợp, tiên tư nhi hậu công
Tài hào động hợp với Quan hào, trước riêng tư mà sau công khai.
Chồng xem quẻ lấy Tài hào làm vợ, Thế động hợp với Tài tats trước thông dâm mà sau lấy thành vợ. Tài và Thế hào động hợp cũng thế. Tài động hợp với bàng hào tất có tình ý với người ngoài. Tài được hợp nhiều cũng thế.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY