Monthly Archives: Tháng Một, 2020

Tứ trụ là gì?

Tứ trụ là 4 trụ, mỗi trụ bao gồm một cặp can chi. Can chi ở đây là theo THIÊN CAN và ĐỊA CHI. Thiên Can…

Thư Ngỏ

Kính gửi toàn thể thành viên diễn đàn và bạn bè thân hữu gần xa, Liệt Tử khi xưa có viết : “Si lung ấm á ra…

Thập Can Chiết Tự

Trong thuật số cổ xưa có lưu truyền 1 bài thơ có tên là “Thập Can Chiết Tự”, đa phần mọi người thấy nó xuất hiện…

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 5

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) 6. 机月同梁格 6.Cơ Nguyệt Đồng Lương cách 此 指天同天梁在寅申坐命, 天机太阴在寅申坐命而言, 三方四正必是天机 , 太阴 , 天同 , 天梁四星交会, 再与禄存 , 科权禄 , 左右…

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 3

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) 3. Thiên Phủ Triều Viên cách 天府 , 廉贞二星在戌宫坐命会禄存 , 科权禄 , 左右 , 昌曲 , 魁钺诸吉星, 无煞方合此格, 有左辅或右弼在命宫方好, 甲己年生人最佳, 丁年生人次之. 戌宫为乾卦位,…

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 2

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) 2. 紫府朝垣格 2. Tử Phủ Triều Viên cách 紫 微 、 天府于庙旺之地合照命垣, 命宫三方四正有禄存 、 科权禄 、 左右 、 昌曲 、 魁钺诸吉星, 方合此格。…

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 2

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) 1. 紫府同宫格 1. Tử Phủ Đồng Cung cách 安命在寅申, 值紫微天府同宫, 与禄存 、 科权禄 、 左右 、 昌曲 、 魁钺加会, 方合此格, 不见吉星并吉化, 不合此格。…

1 2 3