29 C
Hanoi
Thứ Tư, 29 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeTử Vi - Cách Cục LuậnTử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận - Phần 5

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 5

- Advertisement -

6. 机月同梁格
6.Cơ Nguyệt Đồng Lương cách

此 指天同天梁在寅申坐命, 天机太阴在寅申坐命而言, 三方四正必是天机 , 太阴 , 天同 , 天梁四星交会, 再与禄存 , 科权禄 , 左右 , 昌曲 , 魁钺加会方为本格, 或身宫 , 命宫逢此四星会吉亦为本格, 务必三合有文昌或文曲方是. 入此格者, 多在公家机构 , 大规模企业中任职, 从事管理工作 , 外务工作 , 案牍工作 , 文秘工作 , 设计策划工作等, 一般事业稳定少风险. 格局佳者, 富贵不小. 见煞星则破格. 亦有从事自由职业者, 但仍以其专长技艺而成名. 于他宫守命会齐四星亦算此格.

Thử chỉ Thiên Đồng Thiên Lương tại Dần Thân tọa Mệnh,Thiên Cơ Thái Âm tại Dần Thân tọa Mệnh nhi ngôn,tam phương tứ chính tất thị Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương tứ tinh giao hội,tái dữ Lộc Tồn, Khoa Quyền Lộc, Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt gia hội phương vi bổn cách,hoặc Thân cung, Mệnh cung phùng thử tứ tinh hội cát diệc vi bổn cách,vụ tất tam hợp hữu Văn Xương hoặc Văn Khúc phương thị. Nhập thử cách giả,đa tại công gia cơ cấu, đại quy mô xí nghiệp trung nhiệm chức,tùng sự quản lý công tác, ngoại vụ công tác, án độc công tác, văn bí công tác, thiết kế sách hoạch công tác đẳng,nhất bàn sự nghiệp ổn định thiểu phong hiểm. Cách cục giai giả,phú quý bất tiểu. Kiến sát tinh tắc phá cách. Diệc hữu tùng sự tự do chức nghiệp giả,đãn nhưng dĩ kì chuyên trường kĩ nghệ nhi thành danh. Ư tha cung thủ Mệnh hội tề tứ tinh diệc toán thử cách.

诗曰:
寅申四曜命加临,
祖宗根源定有成.
刀笔之中宜作力,
荣华发旺在公门.

Thi viết:
Dần Thân tứ diệu Mệnh gia lâm,
tổ tông căn nguyên định hữu thành.
Đao bút chi trung nghi tác lực,
vinh hoa phát vượng tại công môn.

经云:“ 机 , 月 , 同 , 梁作吏人”, “ 机月同梁福临”, “ 寅申最喜同梁会”, “ 巳亥会同梁机月, 多主作吏人”( 加身宫会齐四星方是), “ 太阴与天机昌曲同宫于寅, 男为奴仆女为妓”.

Kinh vân: “Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương tác lại nhân” , “Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương phúc lâm” , “Dần Thân tối hỉ Đồng Lương hội” , “Tỵ Hợi hội Đồng Lương Cơ Nguyệt,đa thiển tác lại nhân” (gia thân cung hội tề tứ tinh phương thị) , “Thái Âm dữ Thiên Cơ Xương Khúc đồng cung ư Dần,nam vi nô bộc nữ vi kĩ” .

如:
王肯堂, 乾造 1549 己酉年九月十二日申时生, 天机太阴在寅宫坐命, 财帛 , 官禄见天同 , 天梁, 无子. 明代著名医学家. 早年习读文史, 兼精医学, 曾任福建参政等职, 晚年退居故乡后, 著有 《 六科准绳》, 《 古今医统正脉全书》 等. ( 己酉甲戌戊寅庚申, 一岁)

Như:
Vương Khẳng Đường,càn tạo 1549 Kỷ Dậu niên Cửu Nguyệt thập nhị nhật Thân thời sanh,Thiên Cơ Thái Âm tại Dần cung tọa Mệnh,Tài Bạch, Quan Lộc kiến Thiên Đồng, Thiên Lương,vô tử. Minh Đại trước danh y học gia. Tảo niên tập độc văn sử,kiêm tinh y học,tằng nhậm phúc kiến tham chính đẳng chức,vãn niên thối cư cố hương hậu,trước hữu 《lục khoa chuẩn thằng》 , 《cổ kim y thống chính mạch toàn thư》 đẳng. (Kỷ Dậu Giáp Tuất Mậu Dần Canh Thân,nhất tuế)

陆游, 乾造 1125 乙巳年十月十七日卯时生, 天机太阴在申宫坐命, 财帛 , 官禄宫见天同 , 天梁. 南宋大诗人, 今存诗九千多首, 大多雄浑豪放, 不少诗词充满爱国激情. 曾任夔州通判 , 宝章阁待制, 命犯劫空忌星, 羊陀冲照, 政治上不能显达, 一生犹如浪里行船, 报国无门, 至死都没能见到收复中原. ( 乙巳丁亥甲寅丁卯)

Lục Du,càn tạo 1125 Ất Tỵ niên Thập Nguyệt thập thất nhật Mão thời sanh,Thiên Cơ Thái Âm tại Thân cung tọa Mệnh,Tài Bạch, Quan Lộc cung kiến Thiên Đồng, Thiên Lương. Nam Tống đại thi nhân,kim tồn thi cửu thiên đa thủ,đại đa hùng hồn hào phóng,bất thiểu thi từ sung mãn ái quốc kích tình. Tằng nhậm quỳ châu thông phán, bảo chương các đãi chế,Mệnh phạm Kiếp Không Kị tinh,Dương Đà trùng chiếu,chính trị thượng bất năng hiển đạt,nhất sinh do như lãng lý hành thuyền,báo quốc vô môn,chí tử đô một năng kiến đáo thu phục Trung Nguyên. (Ất Tỵ Đinh Hợi giáp Dần Đinh Mão)

庄淑婉女士, 坤造 1954 甲午年九月初九日寅时, 生于澳门. 天同天梁在申宫坐命, 财帛 , 官禄宫见太阴 , 天机, 禄马交驰, 左右相逢, 故大富. 现任香港申银万国有限公司 , 申银万国证券有限公司总裁

Trang Thục Yển nữ sĩ,khôn tạo 1954 Giáp Ngọ niên Cửu Nguyệt sơ cửu nhật Dần thời,sinh vu Áo Môn. Thiên Đồng Thiên Lương tại Thân cung tọa Mệnh,Tài Bạch, Quan Lộc cung kiến Thái Âm, Thiên Cơ,Lộc Mã giao trì,Tả Hữu tương phùng,cố đại phú. Hiện nhiệm hương cảng thân ngân vạn quốc hữu hạn công ti, thân ngân vạn quốc chứng khoán hữu hạn công ti tổng tài.

6. Cơ Nguyệt Đồng Lương Cách

Đây là cách nói về mệnh an tại Dần hoặc Thân có Thiên Đồng, Thiên Lương đồng thủ, hoặc Thiên Cơ, Thái Âm đồng thủ, tam phương tứ chính Thiên Cơ Thái Âm, hay Thiên Đồng Thiên Lương hội chiếu, lại có Lộc Tồn, Khoa Quyền Lộc, Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt hội tụ chính là cách này, hoặc cung thân, hay cung mệnh có 4 sao Cơ Nguyệt Đồng Lương hội cát tinh cũng là cách này, phải có Văn Xương hoặc Văn Khúc tam hợp mới đúng cách. Người có cách này, phần nhiều là làm việc cho cơ quan nhà nước, hoặc nhận chức trong xí nghiệp quy mô, công tác quản lý, công tác đối ngoại, thư ký văn phòng, cũng như lập kế hoạch công tác, nói chung thường là các công việc ổn định, ít nguy hiểm. Được cách cục tốt đẹp, phú quý cũng không nhỏ. Gặp sát tinh dĩ nhiên là phá cách. Cũng thường có những nhà chuyên môn rất nỗi danh trong những nghề tự do. Mệnh an ở những cung khác mà có đũ 4 sao cũng đoán như cách này.

Thơ viết như sau:
Dần Thân tứ diệu mệnh gia lâm,
Tổ tông căn nguyên định hữu thành.
Đao bút chi trung nghi tác lực,
Vinh hoa phát vượng tại công môn.

Phú viết trong sách như:
“Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân”, “Cơ Nguyệt Đồng Lương phúc lâm”, “Dần Thân tối hỷ Đồng Lương hội”, “Tỵ Hợi hội Đồng Lương Cơ Nguyệt, đa chủ tác lại nhân” (cùng cung an thân có Tứ Linh hội tụ đúng là cách), “Thái Âm dữ Thiên Cơ Xương Khúc đồng cung ư Dần, nam vi nô bộc nữ vi kỹ”.

Như lá số sau đây:
Vương Khẳng Đường, nam mạng sanh ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Dậu (1549) giờ Thân, Thiên Cơ Thái Âm đồng thủ mệnh tại Dần, cung Tài Bạch, Quan Lộc gặp Thiên Đồng, Thiên Lương, không có con. Thầy thuốc nổi tiếng đời Minh. Sớm học văn sử tinh thông y học, từng tham chính ở Phúc Kiến, tuổi già trở về quê nhà, sách y thuật sáng tác có: “Lục Khoa Chuẩn Thằng”, “Cổ Kim Y Thông Chính Mạch Toàn Thư”.
(Bát tự: Kỷ Dậu Giáp Tuất Mậu Dần Canh Thân, khởi vận một tuổi).

Lục Du, nam mạng sanh ngày 17 tháng 10 năm Ất Tỵ (1125) giờ Mão, Thiên Cơ Thái Âm đồng thủ mệnh tại Thân, cung Tài Bạch, Quan Lộc có Thiên Đồng, Thiên Lương. Nhà thơ lớn đời Nam Tống, hiện còn có hơn chín mươi bài thơ của ông, đa số lời thơ hùng hồn, hào phóng, không ít bài mà lời lẽ rất nhiệt tình yêu nước. Từng nhậm chức Thông Phán Quỳ Châu, bởi mệnh phạm Kiếp Không Kị tinh, Dương Đà xung chiếu, nên đường chính trị khó mà hiển đạt, một đời như thuyền đi trong sóng, cho đến chết vẫn không thấy được ngày đất nước hồi phục.
(Bát tự: Ất Tỵ Đinh Hợi Giáp Dần Đinh Mão).

- Advertisement -

Bà Trang Thục Uyển, nữ mạng sanh ngày mùng 9 tháng 9 năm Giáp Ngọ (1954) giờ Dần, tại Áo Môn (Macao). Thiên Đồng Thiên Lương đồng thủ mệnh tại Thân, cung Tài Bạch, cung Quan Lộc có Thái Âm, Thiên Cơ, Lộc Mã giao trì, Tả Hữu hội tụ cho nên là đại phú. Hiện đang nhiệm chức chủ tịch Hương Cảng Thân Ngân Vạn Quốc, Ltd, công ty chứng khoán Thân Ngân Vạn Quốc, Ltd.

ST – Tuvivietnam – Phongthuythanglong

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY