Danh mục: Tử vi

Sao Liêm Trinh nhập hạn

Năm hạn đến sao Liêm Trinh, có thể phát sinh các sự việc liên quan đến công việc, vợ chồng, tình dục, sức khỏe, tài lợi,…

Tử vi đẩu số toàn tập – Quyển 2

女命入庙性温和, 衣禄遂心, 僧道屯吉. Nữ mệnh nhập miếu tính ôn hòa, y lộc toại tâm, tăng đạo truân cát. 子午宫入庙, 与廉贞同度, 丁己癸甲生人财官格. Tử ngọ cung nhập miếu,…

Tử vi đẩu số toàn thư – quyển 2

Phàm khán tử nữ tiên khán bản cung tinh túc chủ hữu kỷ tử. 四 子女 凡看子女先看本宫星宿主有几子. 若加羊陀火玲空劫杀忌主生子女有刑克, 次看对宫有冲刑否. 如本宫无星曜专看对宫有何星宿主有几子. 若善星贵星守子女宫必主其人生子昌盛贵显. 若恶星又同刑杀守子女宫, 不是刑克, 主生强横破荡之子. 又看三方四正得南斗星多主生男, 北斗星多主生女.…

Tử vi đẩu số toàn thư – quyển 1

歌曰 Ca viết 七杀寅申子午宫, 四夷拱手服英雄, 魁钺左右文昌会, 权禄名高食万锺, Thất sát dần thân tử ngọ cung, tứ di củng thủ phục anh hùng, khôi việt tả hữu văn…

TỬ VI ĐẨU SỐ TOÀN THƯ HÁN VIỆT PHIÊN ÂM

紫微斗数全书卷一 Tử vi đấu sổ toàn thư quyển nhất 太微赋 Thái vi phú 斗数至玄至微, 理旨难明, 虽设问于各篇之中, 犹有言而未尽, 至如星之分野, 各有所属, 寿夭贤愚, 富贵贫贱, 不可一概论议. Đấu sổ chí huyền…

1 2 3 29