Danh mục: Tử vi

TỬ VI ĐẨU SỐ TOÀN THƯ HÁN VIỆT (toàn tập – quyển 2 phần 3)

四 子女 Tứ tử nữ 凡看子女先看本宫星宿主有几子. 若加羊陀火玲空劫杀忌主生子女有刑克, 次看对宫有冲刑否. 如本宫无星曜专看对宫有何星宿主有几子. 若善星贵星守子女宫必主其人生子昌盛贵显. 若恶星又同刑杀守子女宫, 不是刑克, 主生强横破荡之子. 又看三方四正得南斗星多主生男, 北斗星多主生女. 若太阳星落在阳宫主先生男, 太阴星落在阴宫主先生女. 专看刑杀守本宫无制化相生, 必然绝祀. 日生最怕太阴临, 夜生最怕太阳照, 此星若在儿女宫方恐无儿. Phàm khán tử nữ…

TỬ VI ĐẨU SỐ TOÀN THƯ HÁN VIỆT PHIÊN ÂM

紫微斗数全书卷一 Tử vi đấu sổ toàn thư quyển nhất 太微赋 Thái vi phú 斗数至玄至微, 理旨难明, 虽设问于各篇之中, 犹有言而未尽, 至如星之分野, 各有所属, 寿夭贤愚, 富贵贫贱, 不可一概论议. Đấu sổ chí huyền…

1 2 3 50