Danh mục: Thái Dương

THÁI DƯƠNG – CAN MẬU HÓA KHOA

Thái dương – can Mậu hóa Khoa (Tuvivietnam – siêu tầm) Thái dương chủ về “Quý” nên ưa hóa Khoa. Có điều phải ở cung miếu…

THÁI DƯƠNG Ở CUNG TẬT ÁCH

Thái Dương ở cung tật ách (Tuvivietnam – siêu tầm) Thái Dương thuộc hoả, là kinh Dương Minh, cho nên lúc Thái Dương nhập miếu sẽ…

SAO THÁI DƯƠNG – Tuvivietnam

太陽: 屬陽火,為中天星主,譬為官祿之星,主貴.為日生人主星,喜居事業宮。 判斷太陽吉凶,先視其宮位廟旺,寅卯辰巳午未為廟旺。 宜日生人,日生人太陽廟旺最佳,落陷較次。 夜生人太陽廟旺為平常,落陷較凶。再視其所會合輔佐煞曜以斷吉凶。 因太陽主貴,化權化科更加強顯貴性質,但須留意在現代社會對財富甚為重視,所以太清貴的太陽未必全美。因此太陽最喜化祿,會合化祿,祿存乃富貴之命。 太陽普照萬物,施而不受,在午為日麗中天,光芒太盛,可能為名大於利,未必為最佳結構。最令人舒服的太陽乃光熱適中。所以應仔細參祥所會星曜,得光熱適中的太陽最為福厚。 太陽在天運行不息,光耀大地,所以太陽主動,主傳播,施而不受。 所以一般對太陽的評價要以「貴」著眼,先要有「貴」(名譽)而後才富。 不過,無論如果,太陽也有點名大於利的本質,尤其越光輝的太陽,越有此本質。 THÁI DƯƠNG Thái Dương thuộc Dương Hỏa, là sao chủ tại trung thiên, là sao của…