Danh mục: Hóa Quyền

Ý tượng căn bản của Hóa Khoa

1. Thùy tượng của Hóa Khoa:              Hóa Khoa đại biểu cho tài năng hiển lộ, có phong thái và tiết tháo cao nhã, có danh tiếng,…

Ý tượng căn bản của Hóa Quyền

1. Thùy tượng của Hóa Quyền: Hóa Quyền có thể ví với ngọn lửa dữ dội, giống như sức nóng của mùa hè, thẳng thắn, thích…

Tứ hóa sơ luận

Tứ hóa sơ luận Trích bài viết của Thầy TUETVNB) 1. Tứ hóa là Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kỵ. Là thùy tượng của tổ hợp sao trong đẩu số…

1 2 3 5