PHẦN MỀM LẬP LÁ SỐ TỨ TRỤ
  • Họ Tên:
  • Ngày sinh:
  • Giờ sinh:
  • Giới tính:
  • Năm xem:  
  • Múi giờ:
Trăm năm mệnh lý què quặt

Tác giả: Vương Khánh (Bạn Durobi dịch) 1. Tỉnh ngộ Học mệnh 15 năm, nghi hoặc và tìm kiếm mất đủ 11 năm, khoảng thời gian…

Luận dụng thần

Tác giả: Hoàng Đại Lục (Tuvivietnam – siêu tầm) Dụng thần là gì? Học giả mệnh lý hiện đại hầu như đều nhất chí cho rằng:…

Tự học tứ trụ

01. LỊCH PHÁP (Tuvivietnam – siêu tầm) “Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất” Để giúp các bạn tiếp cận với môn Tứ trụ -…

Tứ trụ là gì?

Tứ trụ là 4 trụ, mỗi trụ bao gồm một cặp can chi. Can chi ở đây là theo THIÊN CAN và ĐỊA CHI. Thiên Can…