271.-Lý học đông phương: chúng ta đã an sai vòng tràng sinh?-KHHB 73G1

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Lý học đông phương: Chúng ta đã an sai vòng Tràng sinh?

– Vòng Tràng sinh an ngược cho Âm nam và Dương nữ có đúng không?
– Tranh luận đúng hay không đúng
– Những vị lão thành về Tử vi nên cho kinh nghiệm của mình về bài này

(Cao Trung và Nhất Quán)

Tử vi là khoa học trừu tượng dựa trên Lý khí. Mà vòng Tràng sinh trên Lý khí thì bất di bất dịch với Tứ sinh, Tứ vượng và Tứ mộ. Trong khi đó phép an vòng Tràng sinh ở trường hợp Âm nam Dương nữ lại không phù hợp với Lý khí cổ truyền. Do đó vấn đề thảo luận nên nêu ra, và KHHB mong các cao nhân, lão thành cho biết ý kiến để rộng đường nghiên cứu.

KHHB

1) Nhận xét các cung trong lá số Tử vi
Trong lá số tử vi có 12 cung chia ra:
4 cung Tứ sinh là Dần Thân Tỵ Hợi
4 cung Tứ vượng là Tý Ngọ Mão Dậu
4 cung Tứ mộ là Thìn Tuất Sửu Mùi

2) An xuôi vòng Tràng sinh
Khi ta an vòng Tràng sinh (an xuôi) thì
a) Kim cục Tràng sinh tại Tỵ (đúng)
Đế vượng tại Dậu (đúng)
Mộ tại Sửu (đúng)
b ) Mộc cục Tràng sinh tại Hợi (đúng)
Để vượng tại Mão (đúng)
Mộ tại Mùi (đúng)
c ) Hỏa cục Tràng sinh tại Dần (đúng)
Để vượng tại Ngọ (đúng)
Mộ tại Tuất (đúng)
b ) Thủy, Thổ cục Tràng sinh tại Thân (đúng)
Để vượng tại Tý (đúng)
Mộ tại Thìn (đúng)
3) Nhận xét phép an xuôi
Ta thấy là rất đúng bởi vì bao giờ:
Tràng sinh cũng nằm vào 1 trong Tứ sinh
Đế vượng cũng nằm vào 1 trong Tứ vượng
Mộ cũng nằm vào 1 trong Tứ mộ
4) Nếu an ngược vòng Tràng sinh thì có sai
a) Kim cục:
Tràng sinh tại Tỵ (đúng)
Để vượng tại Sửu (sai, Mộ mới đúng)
Mộ tại Dậu (sai, Vượng mới đúng).
a) Mộc cục:
Tràng sinh tại Hợi (đúng)
Để vượng tại Mùi (sai, Mộ mới đúng)
Mộ tại Mão (sai, Vượng mới đúng).
a) Hỏa cục:
Tràng sinh tại Dần (đúng)
Để vượng tại Tuất (sai, Mộ mới đúng)
Mộ tại Ngọ (sai, Vượng mới đúng).
a) Thủy Thổ cục:
Tràng sinh tại Thân (đúng)
Để vượng tại Thìn (sai, Mộ mới đúng)
Mộ tại Tý (sai, Vượng mới đúng).
5) Phân tích rõ về cái sai của sự an ngược Tràng sinh
a) Kim cục
Sửu chính là Mộ của Kim lại đem an Vượng của Kim
Dậu chính là Vượng của Kim lại đem an Mộ của Kim
b ) Mộc cục
Mùi chính là Mộ của Mộc lại đem an Vượng của Mộc
Mão chính là Vượng của Mộc lại đem an Mộ của Mộc
c) Hỏa cục
Tuất chính là Mộ của Hỏa lại đem an Vượng của Hỏa
Dậu chính là Vượng của Hỏa lại đem an Mộ của Hỏa
d) Thủy Thổ cục
Thìn chính là Mộ của Thủy Thổ lại đem an Vượng của Thủy Thổ
Tý chính là Vượng của Thủy Thổ lại đem an Mộ của Thủy Thổ.
TRANH LUẬN
A- Người không chấp nhận nói:
Ta thấy an ngược sai như nhau: Mộ sang Vượng và Vượng sang Mộ. Suy cho kỹ chúng ta không thể chấp thuận được cách an này vì theo pháp Lý khí cổ truyền:
Mộ bao giờ cũng ở Thìn Tuất Sửu Mùi.
Vượng bao giờ cũng ở Tý Ngọ Mão Dậu.
Cũng như Sinh bao giờ cũng ở Dần Thân Tỵ Hợi.
Lấy bói dịch mà chứng minh ta thấy bói dịch cũng dùng:
Sinh bao giờ cũng ở Dần Thân Tỵ Hợi.
Vượng bao giờ cũng ở Tý Ngọ Mão Dậu.
Mộ bao giờ cũng ở Thìn Tuất Sửu Mùi.

B- Người chấp nhận nói:
Tử vi khác, Bói dịch khác.
Tử vi có cách an xuôi và an ngược.
Còn Bói dịch không bao giờ có an ngược mà chỉ toàn an xuôi thôi.
Hơn nữa, người xưa đặt ra hẳn đã có lý của họ. Chẳng thế đã mấy ngàn năm nay không có ai nêu ra sửa đổi. Nếu có sửa đổi được thì người ta đã sửa đổi rồi.
Hơn nữa ở Địa lý cũng có cách an ngược nếu Thủy an xuôi thì Long an ngược và Long an xuôi thì Thủy an ngược như sau:
Lưu ý:
1. Vòng trong cùng là vòng Địa chi
2. Vòng giữa là vòng Tràng sinh an xuôi
3. Vòng ngoài là vòng Tràng sinh an ngược của Địa lý và Tử vi.
Nhìn hai hình trên ta thấy 3 điểm quan trọng là Sinh Vượng Mộ thì:
– Ở địa lý có hai sai một đúng.
Hai sai: hai Sinh và Vượng khác chỗ.
Một đúng: Mộ bao giờ cũng gặp nhau.
– Còn ở Tử vi cũng có hai sai một đúng.
Hai sai: Mộ và Đế vượng khác chỗ
Một đúng: Tràng sinh bao giờ cũng gặp nhau.
A- Người không chấp nhận nói:
Từ Sinh đến Vượng là tốt có nghĩa là tốt lên và tốt xuống. Từ Vượng đến Mộ hay từ Sinh đến Mộ có nghĩa là từ tốt (nhiều hoặc ít) đến xấu.
Như vậy có thể thay đổi Sinh và Vượng cho nhau như ở Địa lý được, còn Mộ không thể thay cho Vượng và Vượng không thể thay cho Mộ được vì nó trái ngược lẫn nhau. Hơn nữa ở Tử vi khi ta an vòng Tràng sinh ngược là vì ở trường hợp này ta có Dương Nữ và Âm nam. Mà với trường hợp này thì đại hạn đã đi ngược rồi. Việc gì ta phải an vòng Tràng sinh ngược nữa, tôi nghĩ rằng:
– Cứ để vòng Tràng sinh an xuôi như Dương nam và Âm nữ. Khi Dương Nam Âm Nữ đại hạn đi ngược là đủ ta không cần phải an ngược vòng Tràng sinh nữa.
B- Người chấp nhận nói:
Lập luận như trên cũng gần có lý nhưng phép Tử vi theo cung đóng Mệnh để tìm cuộc (cục). thế cuộc này không dùng để an vòng Tràng sinh thì dùng làm gì.
A- Người không chấp nhận nói:
Theo tôi nghĩ về tìm xem cuộc trong Tử vi chỉ có ý xem lá số đó thuộc vào cuộc nào để có dữ liệu tìm sao Tử vi mà thôi.
Nếu có hơn nữa là tìm xem cung quan trọng của lá số đó nằm ở cung nào. Ví dụ
người Kim cuộc thì cung quan trọng là Tỵ Dậu Sửu.
Người Mộc cuộc thì cung quan trọng là Hợi Mão Mùi.
Người Thủy Thổ cuộc thì cung quan trọng là Thân Tý Thìn
Người Hỏa cuộc thì cung quan trọng là Dần Ngọ Tuất
B- Người chấp nhận nói:
Theo như ông không chấp nhận việc an vòng Tràng sinh ngược thì tuy có lý hơn nhưng có thể có những lý do nào nữa, mà chúng ta chưa biết đến. Vậy xin ngừng tại đây và đưa cuộc tranh luận này lên KHHB để xin ý kiến các vị lão thành về Tử vi cho rộng đường suy xét.

KHHB 73_G_1

Tử Vi Việt Nam Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số

Chia sẻ.

Bình luận