268.-Tự điển cung thiên di-

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tự điển cung Thiên Di
A.
Ác tinh hãm : gặp cảnh chết đường
Ấn Quý gặp Ấn Tướng :cách sang ,người có vị

B.
Binh Hình Tuế :người tranh đấu
Binh Đẩu :hay bị lừa
Binh Mã (hãm) :đi không về

C.
Cô Quả : có những bạn bè vô ích
Cơ hãm:người lẫn thẫn
Cơ Lương la võng :rất tốt
Cơ Lương –Khôi Việt :được nhiều người giúp đỡ ,nể phục
Cơ –Tả Hữu –Thanh :được nhiều may mắn
Cơ hãm gặp 2 cát tinh :tốt
Cơ hãm –Hỏa Linh hãm :số long đong
Cái (hoa cái) : có bạn là quý nhân
Cự -Hỏa Linh hãm :chết đường
Cự Kị La võng : chết đuối
Cự Kị ở 10 cung còn lại : chết đuối hụt
Cự Kị -Không Kiếp hãm :chết đuối
Cự Kị -Không –Tham hãm :chết đuối
Cự -Lưỡng Phù hãm :hay cãi cọ

D.
Diêu Hình ở Di :có nhiều người oán
Diêu Kị -Tham hãm :chết đường
Diêu Kị hãm :nhiều người oán
Dưỡng ở di hay quan lộc:nhiều người biếu xén quà hay mời mọc
Dưỡng –Lực –Phá : quý cách
Dưỡng –Lực –Tướng :đàn bà đẻ ở ngoài đường
Dương Đà :????
Dương –Sát hãm :chết đường
Dương-Thái tuế :khẩu thiệt
Dương –Phù –Tuế :khẩu thiệt nặng
Dương đắc địa –Tuế : vẫn thắng được
Dương Đà -Không Kiếp hãm :chết đường

Đ.
Đẩu –Phục :hay bị lừa
Đào Hồng :hưởng sự thân ái
Đào Hồng –Thiên Không :có tài và quỷ quyệt
Đào ngộ Thiên Không :có tài láo
Địa kiếp hãm ở Di :chết đường
Điếu Tang :nhiều âu lo
Đồng miếu :nhiều bạn quý
Đồng Tướng :nhiều bạn quý
Đà –Mã :du lịch ,ngao du sơn thủy

H.
Hỏa Linh hãm :nhiều bạn tà dâm
Hỏa Tham miếu :người hiên ngang
Hóa (tam hóa) :nhiều bạn quý
Hình Kị -Liêm Tham :người tù tội
Hổ Tang (Điếu Tang) :nhiều lo âu
Hư Khốc ở di :tính bi sầu
Hữu Tả :nhiều bạn giúp đỡ
Hao(song hao) :tán tài

K.
Kị -Tham :chết đường
Kị -Thiên không :nhiều người oán
Kiếp sát –Phá toái :bị kẻ thù hãm hại
Kiếp (địa kiếp) dần thân :tù tội
Kiếp Không miếu :giàu không bền
Kiếp Không hãm :chết đường
Khôi Việt :tốt đẹp ,hanh thông
Khôi Việt –Quyền Lộc :hay lý sự ,nhiều bạn tốt
Khúc Xương –Quyền Lộc :hay lý sự
Khúc Xương –Tấu :có trí nhớ ,sáng suốt
Khúc Xương –Tấu –Kình Đà :số phận long đong
Khoa Quyền –Tử Phủ : đại phú

L.
Liêm -Phù hãm :nghèo
Liêm PHủ -Phù hãm :chết vì nghề
Liêm Thất hãm :bị tai vạ
Liêm Phá-Thất -2 Phù hãm:chết đường
Liêm Tham –Hình Kị : hạn tù
Long ngộ Mã :số long đong
Linh tinh hãm :hay gặp nạn
Lộc ngộ Dưỡng :hay sinh tài
Lộc Mã –Song lộc :hay sinh tài
Long Phượng :nhiều bạn tốt
Lộc Quyền :hiển vinh
Lương –Khoa Quyền :đại phú
Lương Vũ –Tam hóa :đại phú
Linh Hỏa –Mã :long đong

N.
Nhật Nguyệt đồng cung :có bạn quý
Nhật Nguyệt hãm :có nhiều cái dỡ
Nhật Nguyệt minh:có nhiều cái hay
Nhật cư di ở Ngọ :có nhiều bạn sang
Nhật-Tam hóa :có nhiều bạn giúp đỡ mình
Nhật Nguyệt-Tả Hữu :có nhiều bạn giúp đỡ mình

P.
Phù-Tuế hay Phá Tuế :hay cãi cọ ,kiện cáo
Phá quân tý ngọ :võ tướng
Phá-Khúc Xương :có nhiều bạn quý
Phá-Thất sát :chết đường
Phá quân cư di :số vất vả
Phá ngộ Triệt :cũng như Tướng ngộ Triệt :nguy nan
Phá Tham –Dương Đà : bị nạn
Phá Hình Kị -Không Kiếp :bị nạn
Phá Hình Kị -Khốc Hư :bị nạn
Phá quân la võng :bị nạn
Phúc Quan : được nhiều âm tòng
Phủ Tử-Tam hóa :đại phú
Phủ Tử -Khôi Việt-Tả Hữu :đại phú
Phủ Tướng :có nhiều bạn tốt
Phủ Tướng chiếu di :bạn tốt
Phủ ở di :bạn tốt
Phủ la võng :bạn tốt
Phủ (quan phủ): ở Tuất :xấu ,hay kiện cáo

T.
Tham -Linh Hỏa –Không Kiếp :nhiều bạn giúp đỡ
Thanh Vượng :cản ngăn các may mắn
Triệt Tuần :nghèo
Thất sát ở di : đại phú
Tử vi-Tam hóa :đại phú
Tướng quân –Triệt :giặc cướp giết
Tướng ngộ Không Kiếp :mất việc
Tướng ở Hợi cung :rất tốt
Trinh ở Di :nghèo
Vũ Khoa Quyền :nhiều tài /.

Tử Vi Việt Nam Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số

Chia sẻ.

Bình luận