Vẽ Lá Số Tứ Trụ

Trăm năm mệnh lý què quặt

Tác giả: Vương Khánh (Bạn Durobi dịch) 1. Tỉnh ngộ Học mệnh 15 năm, nghi hoặc và tìm kiếm mất đủ 11 năm, khoảng thời gian…

Chương 34 – Luận Tài thủ vận

Chương 34. Luận Tài thủ vận Nguyên văn: Tài cách thủ vận, tức lấy Tài cách đã định cục rồi phân ra để phối với vận.…

Tự học tứ trụ

01. LỊCH PHÁP (Tuvivietnam – siêu tầm) “Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất” Để giúp các bạn tiếp cận với môn Tứ trụ -…

Thập, luận dụng thần biến hóa

Thập, luận dụng thần biến hóa (P1) Nguyên văn: Dụng thần chuyên gửi ở nguyệt lệnh hĩ, nhưng nguyệt lệnh tàng chứa bất nhất, nên dụng…