Danh mục: Thiên Lương

THIÊN LƯƠNG – CAN KỶ HÓA KHOA

Thiên lương – can Kỷ hóa Khoa (Tuvivietnam – siêu tầm)  Thiên lương là sao sang quý, Hóa Khoa khá hợp với khí chất của nó.…

THIÊN LƯƠNG – Tuvivietnam

天梁: 屬陽土, 為南斗第三星, 化氣為蔭, 又化為刑. 因天梁化氣為刑, 所以便有剛剋孤忌性質, 如果這時再遇天刑, 擎羊等, 則剛剋之性太強, 故此非佳. 而天梁亦有蔭的意味, 蔭者, 消災也, 大有先破後立, 先苦後先甜的味道, 然而必先有災才可發揮天梁的本性. 雖然最後凶終能散, 但人生幅度變化太大, 亦非佳造. 天梁不甚喜化祿, 但喜化科, 最能表現天梁良好一面. 更得輔弼曲昌同會, 更能發揮天梁”蔭” 的本質,…