Danh mục: Phú Tử Vi

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 2

1. 紫府同宫格 1. Tử Phủ Đồng Cung cách 安命在寅申, 值紫微天府同宫, 与禄存 、 科权禄 、 左右 、 昌曲 、 魁钺加会, 方合此格, 不见吉星并吉化, 不合此格。 此格生人, 必主大富大贵, 福寿隆昌。 甲年生人化吉极美,…

Bách tự thiên kim quyết

Bách tự thiên kim quyết Bách tự thiên kim quyết (100 chữ đáng giá nghìn vàng) là một bài tự ghi trong cổ thư của Bạch…

1 2 3