Danh mục: Hóa Quyền

Hóa Quyền

Hóa Quyền – Toàn thư Thuộc tính ngũ hành của sao Hóa Quyền là dương mộc, hóa khí là quyền và thế, chưởng quản sinh sát…

CÁCH CỤC TAM KỲ GIA HỘI

Cách cục Tam kỳ gia hội (Tuvivietnam – siêu tầm) Ba sao hóa là Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa được gọi là tam kỳ, nếu ba…

HÓA DIỆU LUẬN

HÓA DIỆU LUẬN (Tuvivietnam – siêu tầm) Hóa diệu trong Tử Vi Đẩu Số, là các sao biến hóa then chốt liên thông các tinh bàn…

Cung huynh đệ phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung huynh đệ phi hóa (1)       Cung huynh đệ phi Hóa Lộc: Cung huynh đệ phi Hóa Lộc nhập cung mệnh: Anh…

Cung phu thê phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung phu thê phi hóa (1)       Cung phu thê phi Hóa Lộc: Cung phu thê phi Hóa Lộc nhập cung mệnh: Mệnh…

Cung tật ách phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung tật ách phi hóa (1) Cung tật ách phi Hóa Lộc: Cung tật ách phi Hóa Lộc nhập cung mệnh: Có…

Cung nô bộc phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung nô bộc phi hóa (1) Cung nô bộc phi Hóa Lộc: Cung nô bộc phi Hóa Lộc nhập cung mệnh: Bạn…

Cung điền trạch phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung điền trạch phi hóa (1) Cung điền trạch phi Hóa Lộc: Cung điền trạch phi Hóa Lộc nhập cung mệnh: Hoàn…