Danh mục: Cách Cục Tử Vi

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 5

6. 机月同梁格 6.Cơ Nguyệt Đồng Lương cách 此 指天同天梁在寅申坐命, 天机太阴在寅申坐命而言, 三方四正必是天机 , 太阴 , 天同 , 天梁四星交会, 再与禄存 , 科权禄 , 左右 , 昌曲 , 魁钺加会方为本格,…

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 3

3. Thiên Phủ Triều Viên cách 天府 , 廉贞二星在戌宫坐命会禄存 , 科权禄 , 左右 , 昌曲 , 魁钺诸吉星, 无煞方合此格, 有左辅或右弼在命宫方好, 甲己年生人最佳, 丁年生人次之. 戌宫为乾卦位, 为君, 天府作臣, 人命得此, 主大富大贵.…

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 2

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) 2. 紫府朝垣格 2. Tử Phủ Triều Viên cách 紫 微 、 天府于庙旺之地合照命垣, 命宫三方四正有禄存 、 科权禄 、 左右 、 昌曲 、 魁钺诸吉星, 方合此格。…

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 2

1. 紫府同宫格 1. Tử Phủ Đồng Cung cách 安命在寅申, 值紫微天府同宫, 与禄存 、 科权禄 、 左右 、 昌曲 、 魁钺加会, 方合此格, 不见吉星并吉化, 不合此格。 此格生人, 必主大富大贵, 福寿隆昌。 甲年生人化吉极美,…