array(164) { [0]=> array(25) { [0]=> string(1) "0" [1]=> string(12) "Tuế đức" [2]=> string(19) "Tốt mọi việc." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(0) "" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "1" } [1]=> array(25) { [0]=> string(1) "1" [1]=> string(10) "Ngũ hợp" [2]=> string(19) "Tốt mọi việc." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(0) "" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "1" } [2]=> array(25) { [0]=> string(1) "2" [1]=> string(10) "Thiên ân" [2]=> string(19) "Tốt mọi việc." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "5" [6]=> string(1) "5" [7]=> string(1) "5" [8]=> string(1) "5" [9]=> string(1) "5" [10]=> string(1) "5" [11]=> string(0) "" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "1" } [3]=> array(25) { [0]=> string(1) "3" [1]=> string(13) "Thiên thụy" [2]=> string(19) "Tốt mọi việc." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "5" [6]=> string(1) "5" [7]=> string(1) "5" [8]=> string(1) "5" [9]=> string(1) "5" [10]=> string(1) "5" [11]=> string(0) "" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "1" } [4]=> array(25) { [0]=> string(1) "4" [1]=> string(11) "Sát cống" [2]=> string(102) "Rất tốt cho mọi việc, có thể giải được các sao xấu (trừ Kim thần thất sát)." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "5" [6]=> string(1) "5" [7]=> string(1) "5" [8]=> string(1) "5" [9]=> string(1) "5" [10]=> string(1) "5" [11]=> string(0) "" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "1" } [5]=> array(25) { [0]=> string(1) "5" [1]=> string(13) "Nhân chuyên" [2]=> string(102) "Rất tốt cho mọi việc, có thể giải được các sao xấu (trừ Kim thần thất sát)." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "5" [6]=> string(1) "5" [7]=> string(1) "5" [8]=> string(1) "5" [9]=> string(1) "5" [10]=> string(1) "5" [11]=> string(0) "" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "1" } [6]=> array(25) { [0]=> string(1) "6" [1]=> string(11) "Trực tinh" [2]=> string(102) "Rất tốt cho mọi việc, có thể giải được các sao xấu (trừ Kim thần thất sát)." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "5" [6]=> string(1) "5" [7]=> string(1) "5" [8]=> string(1) "5" [9]=> string(1) "5" [10]=> string(1) "5" [11]=> string(0) "" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "1" } [7]=> array(25) { [0]=> string(1) "7" [1]=> string(13) "Thiên đức" [2]=> string(19) "Tốt mọi việc." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(1) "9" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(2) "12" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(1) "3" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "1" } [8]=> array(25) { [0]=> string(1) "8" [1]=> string(13) "Thiên đức" [2]=> string(19) "Tốt mọi việc." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "2" [12]=> string(1) "4" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(1) "9" [15]=> string(1) "8" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(1) "1" [18]=> string(2) "10" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(1) "3" [21]=> string(1) "2" [22]=> string(1) "6" [23]=> string(1) "7" [24]=> string(1) "1" } [9]=> array(25) { [0]=> string(1) "9" [1]=> string(19) "Thiên đức hợp" [2]=> string(19) "Tốt mọi việc." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(1) "6" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(1) "3" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(2) "12" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(1) "9" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "1" } [10]=> array(25) { [0]=> string(2) "10" [1]=> string(19) "Thiên đức hợp" [2]=> string(19) "Tốt mọi việc." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "2" [12]=> string(1) "9" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(1) "4" [15]=> string(1) "3" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(1) "6" [18]=> string(1) "5" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(1) "7" [21]=> string(1) "8" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(1) "2" [24]=> string(1) "1" } [11]=> array(25) { [0]=> string(2) "11" [1]=> string(15) "Nguyệt đức" [2]=> string(19) "Tốt mọi việc." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "2" [12]=> string(1) "3" [13]=> string(1) "1" [14]=> string(1) "9" [15]=> string(1) "7" [16]=> string(1) "3" [17]=> string(1) "1" [18]=> string(1) "9" [19]=> string(1) "7" [20]=> string(1) "3" [21]=> string(1) "1" [22]=> string(1) "9" [23]=> string(1) "7" [24]=> string(1) "1" } [12]=> array(25) { [0]=> string(2) "12" [1]=> string(21) "Nguyệt đức hợp" [2]=> string(38) "Tốt mọi việc, kỵ tố tụng. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "2" [12]=> string(1) "8" [13]=> string(1) "6" [14]=> string(1) "4" [15]=> string(1) "2" [16]=> string(1) "8" [17]=> string(1) "6" [18]=> string(1) "4" [19]=> string(1) "2" [20]=> string(1) "8" [21]=> string(1) "6" [22]=> string(1) "4" [23]=> string(1) "2" [24]=> string(1) "1" } [13]=> array(25) { [0]=> string(2) "13" [1]=> string(11) "Thiên hỷ" [2]=> string(41) "Tốt mọi việc, nhất là hôn thú." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "11" [13]=> string(2) "12" [14]=> string(1) "1" [15]=> string(1) "2" [16]=> string(1) "3" [17]=> string(1) "4" [18]=> string(1) "5" [19]=> string(1) "6" [20]=> string(1) "7" [21]=> string(1) "8" [22]=> string(1) "9" [23]=> string(2) "10" [24]=> string(1) "3" } [14]=> array(25) { [0]=> string(2) "14" [1]=> string(11) "Thiên phú" [2]=> string(82) "Tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, khai trương và an táng." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "5" [13]=> string(1) "6" [14]=> string(1) "7" [15]=> string(1) "8" [16]=> string(1) "9" [17]=> string(2) "10" [18]=> string(2) "11" [19]=> string(2) "12" [20]=> string(1) "1" [21]=> string(1) "2" [22]=> string(1) "3" [23]=> string(1) "4" [24]=> string(1) "3" } [15]=> array(25) { [0]=> string(2) "15" [1]=> string(11) "Thiên quý" [2]=> string(20) "Tốt mọi việc. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "2" [12]=> string(1) "1" [13]=> string(1) "1" [14]=> string(1) "1" [15]=> string(1) "3" [16]=> string(1) "3" [17]=> string(1) "3" [18]=> string(1) "7" [19]=> string(1) "7" [20]=> string(1) "7" [21]=> string(1) "9" [22]=> string(1) "9" [23]=> string(1) "9" [24]=> string(1) "1" } [16]=> array(25) { [0]=> string(2) "16" [1]=> string(11) "Thiên quý" [2]=> string(20) "Tốt mọi việc. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "2" [12]=> string(1) "2" [13]=> string(1) "2" [14]=> string(1) "2" [15]=> string(1) "4" [16]=> string(1) "4" [17]=> string(1) "4" [18]=> string(1) "8" [19]=> string(1) "8" [20]=> string(1) "8" [21]=> string(2) "10" [22]=> string(2) "10" [23]=> string(2) "10" [24]=> string(1) "1" } [17]=> array(25) { [0]=> string(2) "17" [1]=> string(10) "Thiên xá" [2]=> string(132) "Tốt cho việc tế tự, giải oan, trừ được các xao xấu. Chỉ kiêng kỵ động thổ (gặp Sinh khí không kỵ)" [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "4" [12]=> string(2) "53" [13]=> string(2) "53" [14]=> string(2) "53" [15]=> string(2) "17" [16]=> string(2) "17" [17]=> string(2) "17" [18]=> string(2) "59" [19]=> string(2) "59" [20]=> string(2) "59" [21]=> string(2) "11" [22]=> string(2) "11" [23]=> string(2) "11" [24]=> string(1) "2" } [18]=> array(25) { [0]=> string(2) "18" [1]=> string(9) "Sinh khí" [2]=> string(82) "Tốt mọi việc, nhất là làm nhà, sửa nhà, động thổ, trồng cây." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "1" [13]=> string(1) "2" [14]=> string(1) "3" [15]=> string(1) "4" [16]=> string(1) "5" [17]=> string(1) "6" [18]=> string(1) "7" [19]=> string(1) "8" [20]=> string(1) "9" [21]=> string(2) "10" [22]=> string(2) "11" [23]=> string(2) "12" [24]=> string(1) "3" } [19]=> array(25) { [0]=> string(2) "19" [1]=> string(12) "Thiên phúc" [2]=> string(78) "Tốt mọi việc, nên đi nhận công tác ( việc quan) về nhà mới." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "2" [12]=> string(1) "6" [13]=> string(1) "5" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(1) "8" [16]=> string(1) "8" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(1) "2" [19]=> string(1) "1" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(1) "4" [22]=> string(1) "3" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [20]=> array(25) { [0]=> string(2) "20" [1]=> string(12) "Thiên phúc" [2]=> string(78) "Tốt mọi việc, nên đi nhận công tác ( việc quan) về nhà mới." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "2" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(2) "10" [16]=> string(1) "9" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [21]=> array(25) { [0]=> string(2) "21" [1]=> string(14) "Thiên thành " [2]=> string(20) "Tốt mọi việc. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "8" [13]=> string(2) "10" [14]=> string(2) "12" [15]=> string(1) "2" [16]=> string(1) "4" [17]=> string(1) "6" [18]=> string(1) "8" [19]=> string(2) "10" [20]=> string(2) "12" [21]=> string(1) "2" [22]=> string(1) "4" [23]=> string(1) "6" [24]=> string(1) "3" } [22]=> array(25) { [0]=> string(2) "22" [1]=> string(11) "Thiên quan" [2]=> string(20) "Tốt mọi việc. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "11" [13]=> string(1) "1" [14]=> string(1) "3" [15]=> string(1) "5" [16]=> string(1) "7" [17]=> string(1) "9" [18]=> string(2) "11" [19]=> string(1) "1" [20]=> string(1) "3" [21]=> string(1) "5" [22]=> string(1) "7" [23]=> string(1) "9" [24]=> string(1) "3" } [23]=> array(25) { [0]=> string(2) "23" [1]=> string(10) "Thiên mã" [2]=> string(96) "Tốt cho việc xuất hành, giao dịch, cầu tài lộc. (trùng với Bạch hổ: xấu)." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "7" [13]=> string(1) "9" [14]=> string(2) "11" [15]=> string(1) "1" [16]=> string(1) "3" [17]=> string(1) "5" [18]=> string(1) "7" [19]=> string(1) "9" [20]=> string(2) "11" [21]=> string(1) "1" [22]=> string(1) "3" [23]=> string(1) "5" [24]=> string(1) "2" } [24]=> array(25) { [0]=> string(2) "24" [1]=> string(12) "Thiên tài " [2]=> string(50) "Tốt cho việc cầu tài hoặc khai trương. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "5" [13]=> string(1) "7" [14]=> string(1) "9" [15]=> string(2) "11" [16]=> string(1) "1" [17]=> string(1) "3" [18]=> string(1) "5" [19]=> string(1) "7" [20]=> string(1) "9" [21]=> string(2) "11" [22]=> string(1) "1" [23]=> string(1) "3" [24]=> string(1) "3" } [25]=> array(25) { [0]=> string(2) "25" [1]=> string(11) "Địa tài" [2]=> string(50) "Tốt cho việc cầu tài hoặc khai trương. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "6" [13]=> string(1) "8" [14]=> string(2) "10" [15]=> string(2) "12" [16]=> string(1) "2" [17]=> string(1) "4" [18]=> string(1) "6" [19]=> string(1) "8" [20]=> string(2) "10" [21]=> string(2) "12" [22]=> string(1) "2" [23]=> string(1) "4" [24]=> string(1) "3" } [26]=> array(25) { [0]=> string(2) "26" [1]=> string(13) "Nguyệt tài" [2]=> string(90) "Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, di chuyển, giao dịch. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "7" [13]=> string(1) "6" [14]=> string(1) "6" [15]=> string(1) "8" [16]=> string(2) "10" [17]=> string(2) "12" [18]=> string(1) "7" [19]=> string(1) "6" [20]=> string(1) "6" [21]=> string(1) "8" [22]=> string(2) "10" [23]=> string(2) "12" [24]=> string(1) "3" } [27]=> array(25) { [0]=> string(2) "27" [1]=> string(12) "Nguyệt ân" [2]=> string(20) "Tốt mọi việc. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "2" [12]=> string(1) "3" [13]=> string(1) "4" [14]=> string(1) "7" [15]=> string(1) "6" [16]=> string(1) "5" [17]=> string(1) "8" [18]=> string(1) "9" [19]=> string(2) "10" [20]=> string(1) "7" [21]=> string(1) "2" [22]=> string(1) "1" [23]=> string(1) "8" [24]=> string(1) "1" } [28]=> array(25) { [0]=> string(2) "28" [1]=> string(15) "Nguyệt không" [2]=> string(50) "Tốt cho mọi việc sửa nhà, làm giường." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "2" [12]=> string(1) "9" [13]=> string(1) "7" [14]=> string(1) "3" [15]=> string(1) "1" [16]=> string(1) "9" [17]=> string(1) "7" [18]=> string(1) "3" [19]=> string(1) "1" [20]=> string(1) "9" [21]=> string(1) "7" [22]=> string(1) "3" [23]=> string(1) "1" [24]=> string(1) "3" } [29]=> array(25) { [0]=> string(2) "29" [1]=> string(9) "Minh tinh" [2]=> string(66) "Tốt mọi việc. (trùng với Thiên lao Hắc Đạo - xấu)" [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" [6]=> string(1) "0" [7]=> string(1) "0" [8]=> string(1) "0" [9]=> string(1) "0" [10]=> string(1) "0" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "9" [13]=> string(2) "11" [14]=> string(1) "1" [15]=> string(1) "3" [16]=> string(1) "5" [17]=> string(1) "7" [18]=> string(1) "9" [19]=> string(2) "11" [20]=> string(1) "1" [21]=> string(1) "3" [22]=> string(1) "5" [23]=> string(1) "7" [24]=> string(1) "2" } [30]=> array(25) { [0]=> string(2) "30" [1]=> string(11) "Thánh tâm" [2]=> string(55) "Tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "12" [13]=> string(1) "6" [14]=> string(1) "1" [15]=> string(1) "7" [16]=> string(1) "2" [17]=> string(1) "8" [18]=> string(1) "3" [19]=> string(1) "9" [20]=> string(1) "4" [21]=> string(2) "10" [22]=> string(1) "5" [23]=> string(2) "11" [24]=> string(1) "3" } [31]=> array(25) { [0]=> string(2) "31" [1]=> string(9) "Ngũ phú" [2]=> string(19) "Tốt mọi việc." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "12" [13]=> string(1) "3" [14]=> string(1) "6" [15]=> string(1) "9" [16]=> string(2) "12" [17]=> string(1) "3" [18]=> string(1) "6" [19]=> string(1) "9" [20]=> string(2) "12" [21]=> string(1) "3" [22]=> string(1) "6" [23]=> string(1) "9" [24]=> string(1) "1" } [32]=> array(25) { [0]=> string(2) "32" [1]=> string(11) "Lộc khố" [2]=> string(57) "Tốt cho việc cầu tài, khai trương, giao dịch. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "5" [13]=> string(1) "6" [14]=> string(1) "7" [15]=> string(1) "8" [16]=> string(1) "9" [17]=> string(2) "10" [18]=> string(2) "11" [19]=> string(2) "12" [20]=> string(1) "1" [21]=> string(1) "2" [22]=> string(1) "3" [23]=> string(1) "4" [24]=> string(1) "3" } [33]=> array(25) { [0]=> string(2) "33" [1]=> string(10) "Phúc sinh" [2]=> string(19) "Tốt mọi việc." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "10" [13]=> string(1) "4" [14]=> string(2) "11" [15]=> string(1) "5" [16]=> string(2) "12" [17]=> string(1) "6" [18]=> string(1) "1" [19]=> string(1) "7" [20]=> string(1) "2" [21]=> string(1) "8" [22]=> string(1) "3" [23]=> string(1) "9" [24]=> string(1) "3" } [34]=> array(25) { [0]=> string(2) "34" [1]=> string(11) "Cát khánh" [2]=> string(20) "Tốt mọi việc. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "10" [13]=> string(1) "3" [14]=> string(2) "12" [15]=> string(1) "5" [16]=> string(1) "2" [17]=> string(1) "7" [18]=> string(1) "4" [19]=> string(1) "9" [20]=> string(1) "6" [21]=> string(2) "11" [22]=> string(1) "8" [23]=> string(1) "1" [24]=> string(1) "3" } [35]=> array(25) { [0]=> string(2) "35" [1]=> string(10) "Âm đức" [2]=> string(20) "Tốt mọi việc. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "10" [13]=> string(1) "8" [14]=> string(1) "6" [15]=> string(1) "4" [16]=> string(1) "2" [17]=> string(2) "12" [18]=> string(2) "10" [19]=> string(1) "8" [20]=> string(1) "6" [21]=> string(1) "4" [22]=> string(1) "2" [23]=> string(2) "12" [24]=> string(1) "3" } [36]=> array(25) { [0]=> string(2) "36" [1]=> string(9) "U vi tinh" [2]=> string(20) "Tốt mọi việc. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "12" [13]=> string(1) "5" [14]=> string(1) "2" [15]=> string(1) "7" [16]=> string(1) "4" [17]=> string(1) "9" [18]=> string(1) "6" [19]=> string(2) "11" [20]=> string(1) "8" [21]=> string(1) "1" [22]=> string(2) "10" [23]=> string(1) "3" [24]=> string(1) "3" } [37]=> array(25) { [0]=> string(2) "37" [1]=> string(16) "Mãn đức tinh" [2]=> string(20) "Tốt mọi việc. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "3" [13]=> string(1) "8" [14]=> string(1) "5" [15]=> string(2) "10" [16]=> string(1) "7" [17]=> string(2) "12" [18]=> string(1) "9" [19]=> string(1) "2" [20]=> string(2) "11" [21]=> string(1) "4" [22]=> string(1) "1" [23]=> string(1) "6" [24]=> string(1) "3" } [38]=> array(25) { [0]=> string(2) "38" [1]=> string(10) "Kính tâm" [2]=> string(30) "Tốt đối với tang lễ. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "8" [13]=> string(1) "2" [14]=> string(1) "9" [15]=> string(1) "3" [16]=> string(2) "10" [17]=> string(1) "4" [18]=> string(2) "11" [19]=> string(1) "5" [20]=> string(2) "12" [21]=> string(1) "6" [22]=> string(1) "1" [23]=> string(1) "7" [24]=> string(1) "3" } [39]=> array(25) { [0]=> string(2) "39" [1]=> string(11) "Tuế hợp" [2]=> string(20) "Tốt mọi việc. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "2" [13]=> string(1) "1" [14]=> string(2) "12" [15]=> string(2) "11" [16]=> string(2) "10" [17]=> string(1) "9" [18]=> string(1) "8" [19]=> string(1) "7" [20]=> string(1) "6" [21]=> string(1) "5" [22]=> string(1) "4" [23]=> string(1) "3" [24]=> string(1) "3" } [40]=> array(25) { [0]=> string(2) "40" [1]=> string(15) "Nguyệt giải" [2]=> string(20) "Tốt mọi việc. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "9" [13]=> string(1) "9" [14]=> string(2) "10" [15]=> string(2) "10" [16]=> string(2) "11" [17]=> string(2) "11" [18]=> string(2) "12" [19]=> string(2) "12" [20]=> string(1) "7" [21]=> string(1) "7" [22]=> string(1) "8" [23]=> string(1) "8" [24]=> string(1) "3" } [41]=> array(25) { [0]=> string(2) "41" [1]=> string(11) "Quan nhật" [2]=> string(19) "Tốt mọi việc." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "4" [13]=> string(1) "4" [14]=> string(1) "4" [15]=> string(1) "7" [16]=> string(1) "7" [17]=> string(1) "7" [18]=> string(2) "10" [19]=> string(2) "10" [20]=> string(2) "10" [21]=> string(1) "1" [22]=> string(1) "1" [23]=> string(1) "1" [24]=> string(1) "3" } [42]=> array(25) { [0]=> string(2) "42" [1]=> string(13) "Hoạt diệu" [2]=> string(42) "Tốt, nhưng gặp Thụ tử thì xấu." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" [6]=> string(1) "0" [7]=> string(1) "0" [8]=> string(1) "0" [9]=> string(1) "0" [10]=> string(1) "0" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "6" [13]=> string(2) "11" [14]=> string(1) "8" [15]=> string(1) "1" [16]=> string(2) "10" [17]=> string(1) "3" [18]=> string(2) "12" [19]=> string(1) "5" [20]=> string(1) "2" [21]=> string(1) "7" [22]=> string(1) "4" [23]=> string(1) "9" [24]=> string(1) "2" } [43]=> array(25) { [0]=> string(2) "43" [1]=> string(13) "Giải thần" [2]=> string(85) "Tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan (trừ được các sao xấu). " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "9" [13]=> string(1) "9" [14]=> string(2) "11" [15]=> string(2) "11" [16]=> string(1) "1" [17]=> string(1) "1" [18]=> string(1) "3" [19]=> string(1) "3" [20]=> string(1) "5" [21]=> string(1) "5" [22]=> string(1) "7" [23]=> string(1) "7" [24]=> string(1) "3" } [44]=> array(25) { [0]=> string(2) "44" [1]=> string(10) "Phổ hộ" [2]=> string(56) "Tốt mọi việc, làm phúc, giá thú, xuất hành." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "9" [13]=> string(1) "3" [14]=> string(2) "10" [15]=> string(1) "4" [16]=> string(2) "11" [17]=> string(1) "5" [18]=> string(2) "12" [19]=> string(1) "6" [20]=> string(1) "1" [21]=> string(1) "7" [22]=> string(1) "2" [23]=> string(1) "8" [24]=> string(1) "3" } [45]=> array(25) { [0]=> string(2) "45" [1]=> string(10) "Ích hậu" [2]=> string(41) "Tốt mọi việc, nhất là giá thú." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "1" [13]=> string(1) "7" [14]=> string(1) "2" [15]=> string(1) "8" [16]=> string(1) "3" [17]=> string(1) "9" [18]=> string(1) "4" [19]=> string(2) "10" [20]=> string(1) "5" [21]=> string(2) "11" [22]=> string(1) "6" [23]=> string(2) "12" [24]=> string(1) "3" } [46]=> array(25) { [0]=> string(2) "46" [1]=> string(11) "Tục thế" [2]=> string(41) "Tốt mọi việc, nhất là giá thú." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "2" [13]=> string(1) "8" [14]=> string(1) "3" [15]=> string(1) "9" [16]=> string(1) "4" [17]=> string(2) "10" [18]=> string(1) "5" [19]=> string(2) "11" [20]=> string(1) "6" [21]=> string(2) "12" [22]=> string(1) "7" [23]=> string(1) "1" [24]=> string(1) "3" } [47]=> array(25) { [0]=> string(2) "47" [1]=> string(24) "Yếu yên (Thiên quý)" [2]=> string(41) "Tốt mọi việc, nhất là giá thú." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "3" [13]=> string(1) "9" [14]=> string(1) "4" [15]=> string(2) "10" [16]=> string(1) "5" [17]=> string(2) "11" [18]=> string(1) "6" [19]=> string(2) "12" [20]=> string(1) "7" [21]=> string(1) "1" [22]=> string(1) "8" [23]=> string(1) "2" [24]=> string(1) "1" } [48]=> array(25) { [0]=> string(2) "48" [1]=> string(10) "Dịch mã" [2]=> string(44) "Tốt mọi việc, nhất là xuất hành." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "9" [13]=> string(1) "6" [14]=> string(1) "3" [15]=> string(2) "12" [16]=> string(1) "9" [17]=> string(1) "6" [18]=> string(1) "3" [19]=> string(2) "12" [20]=> string(1) "9" [21]=> string(1) "6" [22]=> string(1) "3" [23]=> string(2) "12" [24]=> string(1) "1" } [49]=> array(25) { [0]=> string(2) "49" [1]=> string(9) "Tam hợp" [2]=> string(20) "Tốt mọi việc. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "7" [13]=> string(1) "8" [14]=> string(1) "9" [15]=> string(2) "10" [16]=> string(2) "11" [17]=> string(2) "12" [18]=> string(1) "1" [19]=> string(1) "2" [20]=> string(1) "3" [21]=> string(1) "4" [22]=> string(1) "5" [23]=> string(1) "6" [24]=> string(1) "1" } [50]=> array(25) { [0]=> string(2) "50" [1]=> string(9) "Tam hợp" [2]=> string(20) "Tốt mọi việc. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "11" [13]=> string(2) "12" [14]=> string(1) "1" [15]=> string(1) "2" [16]=> string(1) "3" [17]=> string(1) "4" [18]=> string(1) "5" [19]=> string(1) "6" [20]=> string(1) "7" [21]=> string(1) "8" [22]=> string(1) "9" [23]=> string(2) "10" [24]=> string(1) "1" } [51]=> array(25) { [0]=> string(2) "51" [1]=> string(11) "Lục hợp" [2]=> string(20) "Tốt mọi việc. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "12" [13]=> string(2) "11" [14]=> string(2) "10" [15]=> string(1) "9" [16]=> string(1) "8" [17]=> string(1) "7" [18]=> string(1) "6" [19]=> string(1) "5" [20]=> string(1) "4" [21]=> string(1) "3" [22]=> string(1) "2" [23]=> string(1) "1" [24]=> string(1) "1" } [52]=> array(25) { [0]=> string(2) "52" [1]=> string(14) "Mẫu thương" [2]=> string(43) "Tốt về cầu tài lộc, khai trương." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "12" [13]=> string(2) "12" [14]=> string(2) "12" [15]=> string(1) "3" [16]=> string(1) "3" [17]=> string(1) "3" [18]=> string(1) "5" [19]=> string(1) "5" [20]=> string(1) "5" [21]=> string(1) "9" [22]=> string(1) "9" [23]=> string(1) "9" [24]=> string(1) "3" } [53]=> array(25) { [0]=> string(2) "53" [1]=> string(14) "Mẫu thương" [2]=> string(43) "Tốt về cầu tài lộc, khai trương." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "1" [13]=> string(1) "1" [14]=> string(1) "1" [15]=> string(1) "4" [16]=> string(1) "4" [17]=> string(1) "4" [18]=> string(1) "2" [19]=> string(1) "2" [20]=> string(1) "2" [21]=> string(2) "10" [22]=> string(2) "10" [23]=> string(2) "10" [24]=> string(1) "3" } [54]=> array(25) { [0]=> string(2) "54" [1]=> string(14) "Mẫu thương" [2]=> string(43) "Tốt về cầu tài lộc, khai trương." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(2) "11" [19]=> string(2) "11" [20]=> string(2) "11" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [55]=> array(25) { [0]=> string(2) "55" [1]=> string(14) "Mẫu thương" [2]=> string(43) "Tốt về cầu tài lộc, khai trương." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(1) "8" [19]=> string(1) "8" [20]=> string(1) "8" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [56]=> array(25) { [0]=> string(2) "56" [1]=> string(11) "Phúc hậu" [2]=> string(43) "Tốt về cầu tài lộc, khai trương." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "3" [13]=> string(1) "3" [14]=> string(1) "3" [15]=> string(1) "6" [16]=> string(1) "6" [17]=> string(1) "6" [18]=> string(1) "9" [19]=> string(1) "9" [20]=> string(1) "9" [21]=> string(2) "12" [22]=> string(2) "12" [23]=> string(2) "12" [24]=> string(1) "3" } [57]=> array(25) { [0]=> string(2) "57" [1]=> string(16) "Đại hồng sa" [2]=> string(20) "Tốt mọi việc. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "1" [13]=> string(1) "1" [14]=> string(1) "1" [15]=> string(1) "5" [16]=> string(1) "5" [17]=> string(1) "5" [18]=> string(1) "7" [19]=> string(1) "7" [20]=> string(1) "7" [21]=> string(1) "9" [22]=> string(1) "9" [23]=> string(1) "9" [24]=> string(1) "3" } [58]=> array(25) { [0]=> string(2) "58" [1]=> string(16) "Đại hồng sa" [2]=> string(20) "Tốt mọi việc. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "11" [13]=> string(2) "11" [14]=> string(2) "11" [15]=> string(1) "6" [16]=> string(1) "6" [17]=> string(1) "6" [18]=> string(1) "8" [19]=> string(1) "8" [20]=> string(1) "8" [21]=> string(2) "11" [22]=> string(2) "11" [23]=> string(2) "11" [24]=> string(1) "3" } [59]=> array(25) { [0]=> string(2) "59" [1]=> string(26) "Dân nhật, thời đức" [2]=> string(20) "Tốt mọi việc. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "7" [13]=> string(1) "7" [14]=> string(1) "7" [15]=> string(2) "10" [16]=> string(2) "10" [17]=> string(2) "10" [18]=> string(1) "1" [19]=> string(1) "1" [20]=> string(1) "1" [21]=> string(1) "4" [22]=> string(1) "4" [23]=> string(1) "4" [24]=> string(1) "3" } [60]=> array(25) { [0]=> string(2) "60" [1]=> string(10) "Hoàng ân" [2]=> string(20) "Tốt mọi việc. " [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "11" [13]=> string(1) "2" [14]=> string(1) "3" [15]=> string(1) "6" [16]=> string(2) "10" [17]=> string(1) "4" [18]=> string(1) "1" [19]=> string(1) "7" [20]=> string(2) "12" [21]=> string(1) "5" [22]=> string(1) "9" [23]=> string(1) "8" [24]=> string(1) "3" } [61]=> array(25) { [0]=> string(2) "61" [1]=> string(10) "Thanh long" [2]=> string(90) "Có lợi cho việc tiến tới, làm việc gì cũng thành, cầu gì được nấy." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "1" [13]=> string(1) "3" [14]=> string(1) "5" [15]=> string(1) "7" [16]=> string(1) "9" [17]=> string(2) "11" [18]=> string(1) "1" [19]=> string(1) "3" [20]=> string(1) "5" [21]=> string(1) "7" [22]=> string(1) "9" [23]=> string(2) "11" [24]=> string(1) "1" } [62]=> array(25) { [0]=> string(2) "62" [1]=> string(14) "Minh đường" [2]=> string(96) "Có lợi cho việc gặp đại nhân, lợi cho việc tiến tới, làm gì được nấy." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "2" [13]=> string(1) "4" [14]=> string(1) "6" [15]=> string(1) "8" [16]=> string(2) "10" [17]=> string(2) "12" [18]=> string(1) "2" [19]=> string(1) "4" [20]=> string(1) "6" [21]=> string(1) "8" [22]=> string(2) "10" [23]=> string(2) "12" [24]=> string(1) "1" } [63]=> array(25) { [0]=> string(2) "63" [1]=> string(13) "Kim đường" [2]=> string(39) "Là phúc đức tinh nên cưới gả" [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "6" [13]=> string(1) "8" [14]=> string(2) "10" [15]=> string(2) "12" [16]=> string(1) "2" [17]=> string(1) "4" [18]=> string(1) "6" [19]=> string(1) "8" [20]=> string(2) "10" [21]=> string(2) "12" [22]=> string(1) "2" [23]=> string(1) "4" [24]=> string(1) "1" } [64]=> array(25) { [0]=> string(2) "64" [1]=> string(16) "Ngọc đường" [2]=> string(201) "Trăm sự tốt, cầu gì được nấy, xuất hành được của, thích hợp với học hành viết lách, lợi gặp đại nhân, an táng, không lợi cho việc bùn đất bếp núc." [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "3" [6]=> string(1) "3" [7]=> string(1) "3" [8]=> string(1) "3" [9]=> string(1) "3" [10]=> string(1) "3" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "8" [13]=> string(2) "10" [14]=> string(2) "12" [15]=> string(1) "2" [16]=> string(1) "4" [17]=> string(1) "6" [18]=> string(1) "8" [19]=> string(2) "10" [20]=> string(2) "12" [21]=> string(1) "2" [22]=> string(1) "4" [23]=> string(1) "6" [24]=> string(1) "1" } [65]=> array(25) { [0]=> string(2) "65" [1]=> string(8) "Thiên y" [2]=> string(29) "Tốt cho khám chữa bệnh" [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "1" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "2" [13]=> string(1) "3" [14]=> string(1) "4" [15]=> string(1) "5" [16]=> string(1) "6" [17]=> string(1) "7" [18]=> string(1) "8" [19]=> string(1) "9" [20]=> string(2) "10" [21]=> string(2) "11" [22]=> string(2) "12" [23]=> string(1) "7" [24]=> string(1) "3" } [66]=> array(25) { [0]=> string(2) "66" [1]=> string(13) "Bất tương" [2]=> string(23) "Tốt cho cưởi hỏi" [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" [6]=> string(1) "5" [7]=> string(1) "0" [8]=> string(1) "0" [9]=> string(1) "0" [10]=> string(1) "0" [11]=> string(0) "" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "1" } [67]=> array(25) { [0]=> string(2) "67" [1]=> string(22) "Kim thần thất sát" [2]=> string(18) "Xấu mọi việc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-5" [6]=> string(2) "-5" [7]=> string(2) "-5" [8]=> string(2) "-5" [9]=> string(2) "-5" [10]=> string(2) "-5" [11]=> string(0) "" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "1" } [68]=> array(25) { [0]=> string(2) "68" [1]=> string(23) "Thập ác đại bại" [2]=> string(18) "Xấu mọi việc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-5" [6]=> string(2) "-5" [7]=> string(2) "-5" [8]=> string(2) "-5" [9]=> string(2) "-5" [10]=> string(2) "-5" [11]=> string(0) "" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "1" } [69]=> array(25) { [0]=> string(2) "69" [1]=> string(7) "Ly sào" [2]=> string(58) "Xấu với giá thú, xuất hành, dọn sang nhà mới" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-3" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(1) "0" [9]=> string(1) "0" [10]=> string(1) "0" [11]=> string(0) "" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [70]=> array(25) { [0]=> string(2) "70" [1]=> string(10) "Hỏa tinh" [2]=> string(37) "Xấu với lợp nhà và làm bếp" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" [6]=> string(1) "0" [7]=> string(2) "-5" [8]=> string(1) "0" [9]=> string(1) "0" [10]=> string(1) "0" [11]=> string(0) "" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [71]=> array(25) { [0]=> string(2) "71" [1]=> string(12) "Xích khẩu" [2]=> string(41) "Kỵ giá thú, giao dịch, yến tiệc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(1) "0" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(1) "0" [10]=> string(1) "0" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(1) "3" [13]=> string(1) "2" [14]=> string(1) "1" [15]=> string(1) "6" [16]=> string(1) "5" [17]=> string(1) "4" [18]=> string(1) "3" [19]=> string(1) "2" [20]=> string(1) "1" [21]=> string(1) "6" [22]=> string(1) "5" [23]=> string(1) "4" [24]=> string(1) "3" } [72]=> array(25) { [0]=> string(2) "72" [1]=> string(12) "Xích khẩu" [2]=> string(41) "Kỵ giá thú, giao dịch, yến tiệc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(1) "0" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(1) "0" [10]=> string(1) "0" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(1) "9" [13]=> string(1) "8" [14]=> string(1) "7" [15]=> string(2) "12" [16]=> string(2) "11" [17]=> string(2) "10" [18]=> string(1) "9" [19]=> string(1) "8" [20]=> string(1) "7" [21]=> string(2) "12" [22]=> string(2) "11" [23]=> string(2) "10" [24]=> string(1) "3" } [73]=> array(25) { [0]=> string(2) "73" [1]=> string(12) "Xích khẩu" [2]=> string(41) "Kỵ giá thú, giao dịch, yến tiệc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(1) "0" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(1) "0" [10]=> string(1) "0" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(2) "15" [13]=> string(2) "14" [14]=> string(2) "13" [15]=> string(2) "18" [16]=> string(2) "17" [17]=> string(2) "16" [18]=> string(2) "15" [19]=> string(2) "14" [20]=> string(2) "13" [21]=> string(2) "18" [22]=> string(2) "17" [23]=> string(2) "16" [24]=> string(1) "3" } [74]=> array(25) { [0]=> string(2) "74" [1]=> string(12) "Xích khẩu" [2]=> string(41) "Kỵ giá thú, giao dịch, yến tiệc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(1) "0" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(1) "0" [10]=> string(1) "0" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(2) "21" [13]=> string(2) "20" [14]=> string(2) "19" [15]=> string(2) "24" [16]=> string(2) "23" [17]=> string(2) "22" [18]=> string(2) "21" [19]=> string(2) "20" [20]=> string(2) "19" [21]=> string(2) "24" [22]=> string(2) "23" [23]=> string(2) "22" [24]=> string(1) "3" } [75]=> array(25) { [0]=> string(2) "75" [1]=> string(12) "Xích khẩu" [2]=> string(41) "Kỵ giá thú, giao dịch, yến tiệc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(1) "0" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(1) "0" [10]=> string(1) "0" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(2) "27" [13]=> string(2) "26" [14]=> string(2) "25" [15]=> string(2) "30" [16]=> string(2) "29" [17]=> string(2) "28" [18]=> string(2) "27" [19]=> string(2) "26" [20]=> string(2) "25" [21]=> string(2) "30" [22]=> string(2) "29" [23]=> string(2) "28" [24]=> string(1) "3" } [76]=> array(25) { [0]=> string(2) "76" [1]=> string(18) "Đại không vong" [2]=> string(47) "Kỵ xuất hành, giao dịch, giao tài vật" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(1) "0" [7]=> string(1) "0" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(1) "0" [10]=> string(1) "0" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(1) "6" [13]=> string(1) "5" [14]=> string(1) "4" [15]=> string(1) "3" [16]=> string(1) "2" [17]=> string(1) "1" [18]=> string(1) "8" [19]=> string(1) "7" [20]=> string(1) "6" [21]=> string(1) "5" [22]=> string(1) "4" [23]=> string(1) "3" [24]=> string(1) "2" } [77]=> array(25) { [0]=> string(2) "77" [1]=> string(18) "Đại không vong" [2]=> string(47) "Kỵ xuất hành, giao dịch, giao tài vật" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(1) "0" [7]=> string(1) "0" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(1) "0" [10]=> string(1) "0" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(2) "14" [13]=> string(2) "13" [14]=> string(2) "12" [15]=> string(2) "11" [16]=> string(2) "10" [17]=> string(2) "17" [18]=> string(2) "16" [19]=> string(2) "15" [20]=> string(2) "14" [21]=> string(2) "13" [22]=> string(2) "12" [23]=> string(2) "11" [24]=> string(1) "2" } [78]=> array(25) { [0]=> string(2) "78" [1]=> string(18) "Đại không vong" [2]=> string(47) "Kỵ xuất hành, giao dịch, giao tài vật" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(1) "0" [7]=> string(1) "0" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(1) "0" [10]=> string(1) "0" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(2) "22" [13]=> string(2) "21" [14]=> string(2) "20" [15]=> string(2) "19" [16]=> string(2) "18" [17]=> string(2) "24" [18]=> string(2) "24" [19]=> string(2) "23" [20]=> string(2) "22" [21]=> string(2) "21" [22]=> string(2) "20" [23]=> string(2) "19" [24]=> string(1) "2" } [79]=> array(25) { [0]=> string(2) "79" [1]=> string(18) "Đại không vong" [2]=> string(47) "Kỵ xuất hành, giao dịch, giao tài vật" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(1) "0" [7]=> string(1) "0" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(1) "0" [10]=> string(1) "0" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(2) "30" [13]=> string(2) "29" [14]=> string(2) "28" [15]=> string(2) "27" [16]=> string(2) "26" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(2) "30" [21]=> string(2) "29" [22]=> string(2) "28" [23]=> string(2) "27" [24]=> string(1) "2" } [80]=> array(25) { [0]=> string(2) "80" [1]=> string(18) "Tiểu không vong" [2]=> string(47) "Kỵ xuất hành, giao dịch, giao tài vật" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(1) "0" [7]=> string(1) "0" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(1) "0" [10]=> string(1) "0" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(1) "2" [13]=> string(1) "1" [14]=> string(1) "8" [15]=> string(1) "7" [16]=> string(1) "6" [17]=> string(1) "5" [18]=> string(1) "4" [19]=> string(1) "3" [20]=> string(1) "2" [21]=> string(1) "1" [22]=> string(1) "8" [23]=> string(1) "7" [24]=> string(1) "2" } [81]=> array(25) { [0]=> string(2) "81" [1]=> string(18) "Tiểu không vong" [2]=> string(47) "Kỵ xuất hành, giao dịch, giao tài vật" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(1) "0" [7]=> string(1) "0" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(1) "0" [10]=> string(1) "0" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(2) "10" [13]=> string(1) "9" [14]=> string(2) "16" [15]=> string(2) "15" [16]=> string(2) "14" [17]=> string(2) "13" [18]=> string(2) "12" [19]=> string(2) "11" [20]=> string(2) "10" [21]=> string(1) "9" [22]=> string(2) "16" [23]=> string(2) "15" [24]=> string(1) "2" } [82]=> array(25) { [0]=> string(2) "82" [1]=> string(18) "Tiểu không vong" [2]=> string(47) "Kỵ xuất hành, giao dịch, giao tài vật" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(1) "0" [7]=> string(1) "0" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(1) "0" [10]=> string(1) "0" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(2) "18" [13]=> string(2) "17" [14]=> string(2) "24" [15]=> string(2) "23" [16]=> string(2) "22" [17]=> string(2) "21" [18]=> string(2) "20" [19]=> string(2) "19" [20]=> string(2) "18" [21]=> string(2) "17" [22]=> string(2) "24" [23]=> string(2) "23" [24]=> string(1) "2" } [83]=> array(25) { [0]=> string(2) "83" [1]=> string(18) "Tiểu không vong" [2]=> string(47) "Kỵ xuất hành, giao dịch, giao tài vật" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(1) "0" [7]=> string(1) "0" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(1) "0" [10]=> string(1) "0" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(2) "26" [13]=> string(2) "25" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(2) "30" [17]=> string(2) "29" [18]=> string(2) "28" [19]=> string(2) "27" [20]=> string(2) "26" [21]=> string(2) "25" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "2" } [84]=> array(25) { [0]=> string(2) "84" [1]=> string(18) "Dương công kỵ" [2]=> string(18) "Xấu mọi việc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(2) "13" [13]=> string(2) "11" [14]=> string(1) "9" [15]=> string(1) "7" [16]=> string(1) "5" [17]=> string(1) "3" [18]=> string(1) "2" [19]=> string(2) "27" [20]=> string(2) "25" [21]=> string(2) "23" [22]=> string(2) "21" [23]=> string(2) "19" [24]=> string(1) "3" } [85]=> array(25) { [0]=> string(2) "85" [1]=> string(18) "Dương công kỵ" [2]=> string(18) "Xấu mọi việc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(2) "29" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [86]=> array(25) { [0]=> string(2) "86" [1]=> string(13) "Nguyệt kỵ" [2]=> string(18) "Xấu mọi việc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-3" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(1) "5" [13]=> string(1) "5" [14]=> string(1) "5" [15]=> string(1) "5" [16]=> string(1) "5" [17]=> string(1) "5" [18]=> string(1) "5" [19]=> string(1) "5" [20]=> string(1) "5" [21]=> string(1) "5" [22]=> string(1) "5" [23]=> string(1) "5" [24]=> string(1) "3" } [87]=> array(25) { [0]=> string(2) "87" [1]=> string(13) "Nguyệt kỵ" [2]=> string(18) "Xấu mọi việc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-3" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(2) "14" [13]=> string(2) "14" [14]=> string(2) "14" [15]=> string(2) "14" [16]=> string(2) "14" [17]=> string(2) "14" [18]=> string(2) "14" [19]=> string(2) "14" [20]=> string(2) "14" [21]=> string(2) "14" [22]=> string(2) "14" [23]=> string(2) "14" [24]=> string(1) "3" } [88]=> array(25) { [0]=> string(2) "88" [1]=> string(13) "Nguyệt kỵ" [2]=> string(18) "Xấu mọi việc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-3" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(2) "23" [13]=> string(2) "23" [14]=> string(2) "23" [15]=> string(2) "23" [16]=> string(2) "23" [17]=> string(2) "23" [18]=> string(2) "23" [19]=> string(2) "23" [20]=> string(2) "23" [21]=> string(2) "23" [22]=> string(2) "23" [23]=> string(2) "23" [24]=> string(1) "3" } [89]=> array(25) { [0]=> string(2) "89" [1]=> string(14) "Nguyện tận" [2]=> string(18) "Xấu mọi việc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(0) "" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [90]=> array(25) { [0]=> string(2) "90" [1]=> string(11) "Tam nương" [2]=> string(18) "Xấu mọi việc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(1) "3" [13]=> string(1) "3" [14]=> string(1) "3" [15]=> string(1) "3" [16]=> string(1) "3" [17]=> string(1) "3" [18]=> string(1) "3" [19]=> string(1) "3" [20]=> string(1) "3" [21]=> string(1) "3" [22]=> string(1) "3" [23]=> string(1) "3" [24]=> string(1) "3" } [91]=> array(25) { [0]=> string(2) "91" [1]=> string(11) "Tam nương" [2]=> string(18) "Xấu mọi việc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(1) "7" [13]=> string(1) "7" [14]=> string(1) "7" [15]=> string(1) "7" [16]=> string(1) "7" [17]=> string(1) "7" [18]=> string(1) "7" [19]=> string(1) "7" [20]=> string(1) "7" [21]=> string(1) "7" [22]=> string(1) "7" [23]=> string(1) "7" [24]=> string(1) "3" } [92]=> array(25) { [0]=> string(2) "92" [1]=> string(11) "Tam nương" [2]=> string(18) "Xấu mọi việc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(2) "13" [13]=> string(2) "13" [14]=> string(2) "13" [15]=> string(2) "13" [16]=> string(2) "13" [17]=> string(2) "13" [18]=> string(2) "13" [19]=> string(2) "13" [20]=> string(2) "13" [21]=> string(2) "13" [22]=> string(2) "13" [23]=> string(2) "13" [24]=> string(1) "3" } [93]=> array(25) { [0]=> string(2) "93" [1]=> string(11) "Tam nương" [2]=> string(18) "Xấu mọi việc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(2) "18" [13]=> string(2) "18" [14]=> string(2) "18" [15]=> string(2) "18" [16]=> string(2) "18" [17]=> string(2) "18" [18]=> string(2) "18" [19]=> string(2) "18" [20]=> string(2) "18" [21]=> string(2) "18" [22]=> string(2) "18" [23]=> string(2) "18" [24]=> string(1) "3" } [94]=> array(25) { [0]=> string(2) "94" [1]=> string(11) "Tam nương" [2]=> string(18) "Xấu mọi việc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(2) "22" [13]=> string(2) "22" [14]=> string(2) "22" [15]=> string(2) "22" [16]=> string(2) "22" [17]=> string(2) "22" [18]=> string(2) "22" [19]=> string(2) "22" [20]=> string(2) "22" [21]=> string(2) "22" [22]=> string(2) "22" [23]=> string(2) "22" [24]=> string(1) "3" } [95]=> array(25) { [0]=> string(2) "95" [1]=> string(11) "Tam nương" [2]=> string(18) "Xấu mọi việc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "3" [12]=> string(2) "27" [13]=> string(2) "27" [14]=> string(2) "27" [15]=> string(2) "27" [16]=> string(2) "27" [17]=> string(2) "27" [18]=> string(2) "27" [19]=> string(2) "27" [20]=> string(2) "27" [21]=> string(2) "27" [22]=> string(2) "27" [23]=> string(2) "27" [24]=> string(1) "3" } [96]=> array(25) { [0]=> string(2) "96" [1]=> string(7) "Tứ li" [2]=> string(18) "Xấu mọi việc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(0) "" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [97]=> array(25) { [0]=> string(2) "97" [1]=> string(12) "Tứ tuyệt" [2]=> string(18) "Xấu mọi việc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(0) "" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [98]=> array(25) { [0]=> string(2) "98" [1]=> string(15) "Sát chủ mùa" [2]=> string(18) "Xấu mọi việc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "7" [13]=> string(1) "7" [14]=> string(1) "7" [15]=> string(1) "1" [16]=> string(1) "1" [17]=> string(1) "1" [18]=> string(2) "10" [19]=> string(2) "10" [20]=> string(2) "10" [21]=> string(1) "4" [22]=> string(1) "4" [23]=> string(1) "4" [24]=> string(1) "3" } [99]=> array(25) { [0]=> string(2) "99" [1]=> string(17) "Sát chủ tháng" [2]=> string(18) "Xấu mọi việc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "1" [13]=> string(1) "4" [14]=> string(1) "7" [15]=> string(2) "10" [16]=> string(1) "1" [17]=> string(2) "10" [18]=> string(1) "7" [19]=> string(1) "4" [20]=> string(1) "1" [21]=> string(1) "4" [22]=> string(1) "7" [23]=> string(2) "10" [24]=> string(1) "3" } [100]=> array(25) { [0]=> string(3) "100" [1]=> string(10) "Vãng vong" [2]=> string(18) "Xấu mọi việc" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-3" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "3" [13]=> string(1) "6" [14]=> string(1) "9" [15]=> string(2) "12" [16]=> string(1) "4" [17]=> string(1) "7" [18]=> string(2) "10" [19]=> string(1) "1" [20]=> string(1) "5" [21]=> string(1) "8" [22]=> string(2) "11" [23]=> string(1) "2" [24]=> string(1) "3" } [101]=> array(25) { [0]=> string(3) "101" [1]=> string(14) "Thiên cương" [2]=> string(20) "Xấu mọi việc. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-5" [6]=> string(2) "-5" [7]=> string(2) "-5" [8]=> string(2) "-5" [9]=> string(2) "-5" [10]=> string(2) "-5" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "6" [13]=> string(1) "1" [14]=> string(1) "8" [15]=> string(1) "3" [16]=> string(2) "10" [17]=> string(1) "5" [18]=> string(2) "12" [19]=> string(1) "7" [20]=> string(1) "2" [21]=> string(1) "9" [22]=> string(1) "4" [23]=> string(2) "11" [24]=> string(1) "1" } [102]=> array(25) { [0]=> string(3) "102" [1]=> string(12) "Thiên lại" [2]=> string(20) "Xấu mọi việc. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "10" [13]=> string(1) "7" [14]=> string(1) "4" [15]=> string(1) "1" [16]=> string(2) "10" [17]=> string(1) "7" [18]=> string(1) "4" [19]=> string(1) "1" [20]=> string(2) "10" [21]=> string(1) "7" [22]=> string(1) "4" [23]=> string(1) "1" [24]=> string(1) "2" } [103]=> array(25) { [0]=> string(3) "103" [1]=> string(13) "Thiên ngục" [2]=> string(20) "Xấu mọi việc. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "1" [13]=> string(1) "4" [14]=> string(1) "7" [15]=> string(2) "10" [16]=> string(1) "1" [17]=> string(1) "4" [18]=> string(1) "7" [19]=> string(2) "10" [20]=> string(1) "1" [21]=> string(1) "4" [22]=> string(1) "7" [23]=> string(2) "10" [24]=> string(1) "3" } [104]=> array(25) { [0]=> string(3) "104" [1]=> string(12) "Thiên hoả" [2]=> string(23) "Xấu về lợp nhà. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(0) "" [12]=> string(3) "Tý" [13]=> string(4) "Mão" [14]=> string(5) "Ngọ" [15]=> string(5) "Dậu" [16]=> string(3) "Tý" [17]=> string(4) "Mão" [18]=> string(5) "Ngọ" [19]=> string(5) "Dậu" [20]=> string(3) "Tý" [21]=> string(4) "Mão" [22]=> string(5) "Ngọ" [23]=> string(5) "Dậu" [24]=> string(1) "3" } [105]=> array(25) { [0]=> string(3) "105" [1]=> string(16) "Tiểu hồng sa" [2]=> string(20) "Xấu mọi việc. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "6" [13]=> string(2) "10" [14]=> string(1) "2" [15]=> string(1) "6" [16]=> string(2) "10" [17]=> string(1) "2" [18]=> string(1) "6" [19]=> string(2) "10" [20]=> string(1) "2" [21]=> string(1) "6" [22]=> string(2) "10" [23]=> string(1) "2" [24]=> string(1) "2" } [106]=> array(25) { [0]=> string(3) "106" [1]=> string(10) "Đại hao" [2]=> string(20) "Xấu mọi việc. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-5" [6]=> string(2) "-5" [7]=> string(2) "-5" [8]=> string(2) "-5" [9]=> string(2) "-5" [10]=> string(2) "-5" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "7" [13]=> string(1) "8" [14]=> string(1) "9" [15]=> string(2) "10" [16]=> string(2) "11" [17]=> string(2) "12" [18]=> string(1) "1" [19]=> string(1) "2" [20]=> string(1) "3" [21]=> string(1) "4" [22]=> string(1) "5" [23]=> string(1) "6" [24]=> string(1) "1" } [107]=> array(25) { [0]=> string(3) "107" [1]=> string(10) "Tiểu hao" [2]=> string(35) "Xấu về kinh doanh, cầu tài. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-3" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "6" [13]=> string(1) "7" [14]=> string(1) "8" [15]=> string(1) "9" [16]=> string(2) "10" [17]=> string(2) "11" [18]=> string(2) "12" [19]=> string(1) "1" [20]=> string(1) "2" [21]=> string(1) "3" [22]=> string(1) "4" [23]=> string(1) "5" [24]=> string(1) "3" } [108]=> array(25) { [0]=> string(3) "108" [1]=> string(13) "Nguyệt phá" [2]=> string(35) "Xấu về xây dựng nhà cửa. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "9" [13]=> string(2) "10" [14]=> string(2) "11" [15]=> string(2) "12" [16]=> string(1) "1" [17]=> string(1) "2" [18]=> string(1) "3" [19]=> string(1) "4" [20]=> string(1) "5" [21]=> string(1) "6" [22]=> string(1) "7" [23]=> string(1) "8" [24]=> string(1) "2" } [109]=> array(25) { [0]=> string(3) "109" [1]=> string(11) "Kiếp sát" [2]=> string(53) "Kỵ xuất hành, giá thú, an táng, xây dựng. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-5" [6]=> string(2) "-5" [7]=> string(2) "-5" [8]=> string(2) "-5" [9]=> string(2) "-5" [10]=> string(2) "-5" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "12" [13]=> string(1) "9" [14]=> string(1) "6" [15]=> string(1) "3" [16]=> string(2) "12" [17]=> string(1) "9" [18]=> string(1) "6" [19]=> string(1) "3" [20]=> string(2) "12" [21]=> string(1) "9" [22]=> string(1) "6" [23]=> string(1) "3" [24]=> string(1) "1" } [110]=> array(25) { [0]=> string(3) "110" [1]=> string(11) "Địa phá" [2]=> string(18) "Kỵ xây dựng. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "12" [13]=> string(1) "1" [14]=> string(1) "2" [15]=> string(1) "3" [16]=> string(1) "4" [17]=> string(1) "5" [18]=> string(1) "6" [19]=> string(1) "7" [20]=> string(1) "8" [21]=> string(1) "9" [22]=> string(2) "10" [23]=> string(2) "11" [24]=> string(1) "3" } [111]=> array(25) { [0]=> string(3) "111" [1]=> string(11) "Thổ phủ" [2]=> string(32) "Kỵ xây dựng,động thổ. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-3" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "3" [13]=> string(1) "4" [14]=> string(1) "5" [15]=> string(1) "6" [16]=> string(1) "7" [17]=> string(1) "8" [18]=> string(1) "9" [19]=> string(2) "10" [20]=> string(2) "11" [21]=> string(2) "12" [22]=> string(1) "1" [23]=> string(1) "2" [24]=> string(1) "3" } [112]=> array(25) { [0]=> string(3) "112" [1]=> string(9) "Thổ ôn" [2]=> string(65) "Kỵ xây dựng, đào ao, đào giếng, xấu về tế tự. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-3" [10]=> string(2) "-3" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "5" [13]=> string(1) "6" [14]=> string(1) "7" [15]=> string(1) "8" [16]=> string(1) "9" [17]=> string(2) "10" [18]=> string(2) "11" [19]=> string(2) "12" [20]=> string(1) "1" [21]=> string(1) "2" [22]=> string(1) "3" [23]=> string(1) "4" [24]=> string(1) "3" } [113]=> array(25) { [0]=> string(3) "113" [1]=> string(10) "Thiên ôn" [2]=> string(18) "Kỵ xây dựng. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "8" [13]=> string(2) "11" [14]=> string(1) "5" [15]=> string(1) "3" [16]=> string(1) "7" [17]=> string(1) "1" [18]=> string(2) "10" [19]=> string(1) "9" [20]=> string(1) "6" [21]=> string(2) "12" [22]=> string(1) "1" [23]=> string(1) "4" [24]=> string(1) "3" } [114]=> array(25) { [0]=> string(3) "114" [1]=> string(10) "Thụ tử" [2]=> string(45) "Xấu mọi việc (trừ săn bắn tốt). " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(3) "-10" [6]=> string(3) "-10" [7]=> string(3) "-10" [8]=> string(3) "-10" [9]=> string(3) "-10" [10]=> string(3) "-10" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "11" [13]=> string(1) "5" [14]=> string(2) "12" [15]=> string(1) "6" [16]=> string(1) "1" [17]=> string(1) "7" [18]=> string(1) "2" [19]=> string(1) "8" [20]=> string(1) "3" [21]=> string(1) "9" [22]=> string(1) "4" [23]=> string(2) "10" [24]=> string(1) "1" } [115]=> array(25) { [0]=> string(3) "115" [1]=> string(8) "Hoang vu" [2]=> string(20) "Xấu mọi việc. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-5" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "6" [13]=> string(1) "6" [14]=> string(1) "6" [15]=> string(1) "9" [16]=> string(1) "9" [17]=> string(1) "9" [18]=> string(2) "12" [19]=> string(2) "12" [20]=> string(2) "12" [21]=> string(1) "3" [22]=> string(1) "3" [23]=> string(1) "3" [24]=> string(1) "2" } [116]=> array(25) { [0]=> string(3) "116" [1]=> string(8) "Hoang vu" [2]=> string(20) "Xấu mọi việc. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-5" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "10" [13]=> string(2) "10" [14]=> string(2) "10" [15]=> string(1) "1" [16]=> string(1) "1" [17]=> string(1) "1" [18]=> string(1) "4" [19]=> string(1) "4" [20]=> string(1) "4" [21]=> string(1) "7" [22]=> string(1) "7" [23]=> string(1) "7" [24]=> string(1) "2" } [117]=> array(25) { [0]=> string(3) "117" [1]=> string(8) "Hoang vu" [2]=> string(20) "Xấu mọi việc. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-5" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "2" [13]=> string(1) "2" [14]=> string(1) "2" [15]=> string(1) "5" [16]=> string(1) "5" [17]=> string(1) "5" [18]=> string(1) "8" [19]=> string(1) "8" [20]=> string(1) "8" [21]=> string(2) "11" [22]=> string(2) "11" [23]=> string(2) "11" [24]=> string(1) "2" } [118]=> array(25) { [0]=> string(3) "118" [1]=> string(12) "Thiên tặc" [2]=> string(79) "Xấu đối với khởi tạo, động thổ, nhập trạch, khai trương. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-3" [9]=> string(2) "-3" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "5" [13]=> string(2) "10" [14]=> string(1) "9" [15]=> string(1) "8" [16]=> string(1) "1" [17]=> string(1) "6" [18]=> string(2) "11" [19]=> string(1) "4" [20]=> string(1) "9" [21]=> string(1) "2" [22]=> string(1) "7" [23]=> string(2) "12" [24]=> string(1) "3" } [119]=> array(25) { [0]=> string(3) "119" [1]=> string(12) "Địa tặc" [2]=> string(72) "Xấu đối với khởi tạo, an táng, động thổ, xuất hành. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-2" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-3" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "2" [13]=> string(1) "1" [14]=> string(2) "12" [15]=> string(2) "11" [16]=> string(2) "10" [17]=> string(1) "9" [18]=> string(1) "8" [19]=> string(1) "7" [20]=> string(1) "6" [21]=> string(1) "5" [22]=> string(1) "4" [23]=> string(1) "3" [24]=> string(1) "3" } [120]=> array(25) { [0]=> string(3) "120" [1]=> string(9) "Hoả tai" [2]=> string(42) "Xấu đối với làm nhà, lợp nhà. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-3" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "2" [13]=> string(1) "8" [14]=> string(1) "3" [15]=> string(1) "9" [16]=> string(1) "4" [17]=> string(2) "10" [18]=> string(1) "5" [19]=> string(2) "11" [20]=> string(1) "6" [21]=> string(2) "12" [22]=> string(1) "7" [23]=> string(1) "1" [24]=> string(1) "3" } [121]=> array(25) { [0]=> string(3) "121" [1]=> string(27) "Nguyệt hoả độc hoả" [2]=> string(43) "Xấu đối với lợp nhà, làm bếp. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "6" [13]=> string(1) "5" [14]=> string(1) "4" [15]=> string(1) "3" [16]=> string(1) "2" [17]=> string(1) "1" [18]=> string(2) "12" [19]=> string(2) "11" [20]=> string(2) "10" [21]=> string(1) "9" [22]=> string(1) "8" [23]=> string(1) "7" [24]=> string(1) "3" } [122]=> array(25) { [0]=> string(3) "122" [1]=> string(27) "Nguyệt yếm đại hoạ" [2]=> string(44) "Xấu đối với xuất hành, giá thú. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-2" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "11" [13]=> string(2) "10" [14]=> string(1) "9" [15]=> string(1) "8" [16]=> string(1) "7" [17]=> string(1) "6" [18]=> string(1) "5" [19]=> string(1) "4" [20]=> string(1) "3" [21]=> string(1) "2" [22]=> string(1) "1" [23]=> string(2) "12" [24]=> string(1) "2" } [123]=> array(25) { [0]=> string(3) "123" [1]=> string(12) "Nguyệt hư" [2]=> string(61) "Xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-3" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-3" [9]=> string(2) "-3" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "2" [13]=> string(2) "11" [14]=> string(1) "8" [15]=> string(1) "5" [16]=> string(1) "2" [17]=> string(2) "11" [18]=> string(1) "8" [19]=> string(1) "5" [20]=> string(1) "2" [21]=> string(2) "11" [22]=> string(1) "8" [23]=> string(1) "5" [24]=> string(1) "3" } [124]=> array(25) { [0]=> string(3) "124" [1]=> string(9) "Hoàng sa" [2]=> string(33) "Xấu đối với xuất hành. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-2" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "7" [13]=> string(1) "3" [14]=> string(1) "1" [15]=> string(1) "7" [16]=> string(1) "3" [17]=> string(1) "1" [18]=> string(1) "7" [19]=> string(1) "3" [20]=> string(1) "1" [21]=> string(1) "7" [22]=> string(1) "3" [23]=> string(1) "1" [24]=> string(1) "3" } [125]=> array(25) { [0]=> string(3) "125" [1]=> string(18) "Lục bất thành" [2]=> string(32) "Xấu đối với xây dựng. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-3" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "3" [13]=> string(1) "7" [14]=> string(2) "11" [15]=> string(1) "6" [16]=> string(2) "10" [17]=> string(1) "2" [18]=> string(1) "9" [19]=> string(1) "1" [20]=> string(1) "5" [21]=> string(2) "12" [22]=> string(1) "4" [23]=> string(1) "8" [24]=> string(1) "3" } [126]=> array(25) { [0]=> string(3) "126" [1]=> string(11) "Nhân cách" [2]=> string(41) "Xấu đối với giá thú khởi tạo" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-3" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "10" [13]=> string(1) "8" [14]=> string(1) "6" [15]=> string(1) "4" [16]=> string(1) "2" [17]=> string(2) "12" [18]=> string(2) "10" [19]=> string(1) "8" [20]=> string(1) "6" [21]=> string(1) "4" [22]=> string(1) "2" [23]=> string(2) "12" [24]=> string(1) "3" } [127]=> array(25) { [0]=> string(3) "127" [1]=> string(12) "Thần cách" [2]=> string(15) "Kỵ tế tự." [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-3" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "6" [13]=> string(1) "4" [14]=> string(1) "2" [15]=> string(2) "12" [16]=> string(2) "10" [17]=> string(1) "8" [18]=> string(1) "6" [19]=> string(1) "4" [20]=> string(1) "2" [21]=> string(2) "12" [22]=> string(2) "10" [23]=> string(1) "8" [24]=> string(1) "3" } [128]=> array(25) { [0]=> string(3) "128" [1]=> string(22) "Phi ma sát (Tai sát)" [2]=> string(31) "Kỵ giá thú nhập trạch. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-3" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "1" [13]=> string(2) "10" [14]=> string(1) "7" [15]=> string(1) "4" [16]=> string(1) "1" [17]=> string(2) "10" [18]=> string(1) "7" [19]=> string(1) "4" [20]=> string(1) "1" [21]=> string(2) "10" [22]=> string(1) "7" [23]=> string(1) "4" [24]=> string(1) "2" } [129]=> array(25) { [0]=> string(3) "129" [1]=> string(10) "Ngũ quỷ" [2]=> string(19) "Kỵ xuất hành. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-2" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-3" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "7" [13]=> string(1) "3" [14]=> string(1) "5" [15]=> string(2) "10" [16]=> string(1) "4" [17]=> string(1) "9" [18]=> string(1) "2" [19]=> string(1) "6" [20]=> string(1) "1" [21]=> string(2) "12" [22]=> string(1) "8" [23]=> string(2) "11" [24]=> string(1) "3" } [130]=> array(25) { [0]=> string(3) "130" [1]=> string(23) "Băng tiêu ngọa hãm" [2]=> string(20) "Xấu mọi việc. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "6" [13]=> string(1) "1" [14]=> string(1) "2" [15]=> string(1) "3" [16]=> string(1) "4" [17]=> string(2) "11" [18]=> string(2) "12" [19]=> string(1) "7" [20]=> string(1) "8" [21]=> string(1) "9" [22]=> string(2) "10" [23]=> string(1) "5" [24]=> string(1) "2" } [131]=> array(25) { [0]=> string(3) "131" [1]=> string(23) "Hà khôi, Cẩu giảo" [2]=> string(55) "Kỵ khởi công xây nhà cửa, xấu mọi việc. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "12" [13]=> string(1) "7" [14]=> string(1) "2" [15]=> string(1) "9" [16]=> string(1) "4" [17]=> string(2) "11" [18]=> string(1) "6" [19]=> string(1) "1" [20]=> string(1) "8" [21]=> string(1) "3" [22]=> string(2) "10" [23]=> string(1) "5" [24]=> string(1) "3" } [132]=> array(25) { [0]=> string(3) "132" [1]=> string(23) "Vãng vong (Thổ kỵ)" [2]=> string(61) "Kỵ xuất hành, giá thú, cầu tài lộc, động thổ" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-3" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "3" [13]=> string(1) "6" [14]=> string(1) "9" [15]=> string(2) "12" [16]=> string(1) "4" [17]=> string(1) "7" [18]=> string(2) "10" [19]=> string(1) "1" [20]=> string(1) "5" [21]=> string(1) "8" [22]=> string(2) "11" [23]=> string(1) "2" [24]=> string(1) "2" } [133]=> array(25) { [0]=> string(3) "133" [1]=> string(12) "Cửu không" [2]=> string(46) "Kỵ xuất hành, cầu tài, khai trương. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-2" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-3" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "5" [13]=> string(1) "2" [14]=> string(2) "11" [15]=> string(1) "8" [16]=> string(1) "4" [17]=> string(1) "1" [18]=> string(2) "10" [19]=> string(1) "7" [20]=> string(1) "3" [21]=> string(2) "12" [22]=> string(1) "9" [23]=> string(1) "6" [24]=> string(1) "3" } [134]=> array(25) { [0]=> string(3) "134" [1]=> string(11) "Trùng tang" [2]=> string(49) "Kỵ giá thú, an táng, khởi công xây nhà." [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-5" [6]=> string(2) "-5" [7]=> string(2) "-5" [8]=> string(2) "-5" [9]=> string(2) "-5" [10]=> string(2) "-5" [11]=> string(1) "2" [12]=> string(1) "1" [13]=> string(1) "2" [14]=> string(1) "6" [15]=> string(1) "3" [16]=> string(1) "4" [17]=> string(1) "6" [18]=> string(1) "7" [19]=> string(1) "8" [20]=> string(1) "6" [21]=> string(1) "9" [22]=> string(2) "10" [23]=> string(1) "6" [24]=> string(1) "1" } [135]=> array(25) { [0]=> string(3) "135" [1]=> string(14) "Trùng phục " [2]=> string(25) "Kỵ giá thú, an táng." [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-3" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-5" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "2" [12]=> string(1) "7" [13]=> string(1) "8" [14]=> string(1) "6" [15]=> string(1) "9" [16]=> string(2) "10" [17]=> string(1) "5" [18]=> string(1) "1" [19]=> string(1) "2" [20]=> string(1) "5" [21]=> string(1) "3" [22]=> string(1) "4" [23]=> string(1) "5" [24]=> string(1) "3" } [136]=> array(25) { [0]=> string(3) "136" [1]=> string(11) "Chu tước" [2]=> string(36) "Kỵ nhập trạch, khai trương. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-8" [6]=> string(2) "-8" [7]=> string(3) "-10" [8]=> string(3) "-10" [9]=> string(2) "-8" [10]=> string(3) "-10" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "4" [13]=> string(1) "6" [14]=> string(1) "8" [15]=> string(2) "10" [16]=> string(2) "12" [17]=> string(1) "2" [18]=> string(1) "4" [19]=> string(1) "6" [20]=> string(1) "8" [21]=> string(2) "10" [22]=> string(2) "12" [23]=> string(1) "2" [24]=> string(1) "1" } [137]=> array(25) { [0]=> string(3) "137" [1]=> string(12) "Bạch hổ " [2]=> string(58) "Kỵ mai táng. (trùng ngày với Thiên giải: tốt)." [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-8" [6]=> string(2) "-8" [7]=> string(2) "-8" [8]=> string(2) "-8" [9]=> string(3) "-10" [10]=> string(2) "-8" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "7" [13]=> string(1) "9" [14]=> string(2) "11" [15]=> string(1) "1" [16]=> string(1) "3" [17]=> string(1) "5" [18]=> string(1) "7" [19]=> string(1) "9" [20]=> string(2) "11" [21]=> string(1) "1" [22]=> string(1) "3" [23]=> string(1) "5" [24]=> string(1) "1" } [138]=> array(25) { [0]=> string(3) "138" [1]=> string(11) "Huyền vũ" [2]=> string(16) "Kỵ mai táng. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-8" [6]=> string(2) "-8" [7]=> string(2) "-8" [8]=> string(2) "-8" [9]=> string(3) "-10" [10]=> string(3) "-10" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "10" [13]=> string(2) "12" [14]=> string(1) "6" [15]=> string(1) "4" [16]=> string(1) "2" [17]=> string(1) "8" [18]=> string(2) "10" [19]=> string(2) "12" [20]=> string(1) "6" [21]=> string(1) "4" [22]=> string(1) "2" [23]=> string(1) "8" [24]=> string(1) "3" } [139]=> array(25) { [0]=> string(3) "139" [1]=> string(11) "Câu trần" [2]=> string(16) "Kỵ mai táng. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-8" [6]=> string(2) "-8" [7]=> string(2) "-8" [8]=> string(2) "-8" [9]=> string(3) "-10" [10]=> string(2) "-8" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "12" [13]=> string(1) "6" [14]=> string(1) "4" [15]=> string(1) "2" [16]=> string(1) "8" [17]=> string(2) "10" [18]=> string(2) "12" [19]=> string(1) "6" [20]=> string(1) "4" [21]=> string(1) "2" [22]=> string(1) "8" [23]=> string(2) "10" [24]=> string(1) "1" } [140]=> array(25) { [0]=> string(3) "140" [1]=> string(10) "Lôi công" [2]=> string(36) "Xấu với xây dựng nhà cửa. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "3" [13]=> string(2) "12" [14]=> string(1) "6" [15]=> string(1) "9" [16]=> string(1) "3" [17]=> string(2) "12" [18]=> string(1) "6" [19]=> string(1) "9" [20]=> string(1) "3" [21]=> string(2) "12" [22]=> string(1) "6" [23]=> string(1) "9" [24]=> string(1) "3" } [141]=> array(25) { [0]=> string(3) "141" [1]=> string(10) "Cô thần" [2]=> string(23) "Xấu với giá thú. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-3" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "11" [13]=> string(2) "12" [14]=> string(1) "1" [15]=> string(1) "2" [16]=> string(1) "3" [17]=> string(1) "4" [18]=> string(1) "5" [19]=> string(1) "6" [20]=> string(1) "7" [21]=> string(1) "8" [22]=> string(1) "9" [23]=> string(2) "10" [24]=> string(1) "3" } [142]=> array(25) { [0]=> string(3) "142" [1]=> string(9) "Quả tú" [2]=> string(23) "Xấu với giá thú. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-3" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "5" [13]=> string(1) "6" [14]=> string(1) "7" [15]=> string(1) "8" [16]=> string(1) "9" [17]=> string(2) "10" [18]=> string(2) "11" [19]=> string(2) "12" [20]=> string(1) "1" [21]=> string(1) "2" [22]=> string(1) "3" [23]=> string(1) "4" [24]=> string(1) "3" } [143]=> array(25) { [0]=> string(3) "143" [1]=> string(10) "Sát chủ" [2]=> string(20) "Xấu mọi việc. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(3) "-10" [6]=> string(3) "-10" [7]=> string(3) "-10" [8]=> string(3) "-10" [9]=> string(3) "-10" [10]=> string(3) "-10" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "6" [13]=> string(1) "1" [14]=> string(1) "8" [15]=> string(1) "4" [16]=> string(1) "9" [17]=> string(2) "11" [18]=> string(1) "2" [19]=> string(2) "12" [20]=> string(1) "7" [21]=> string(2) "10" [22]=> string(1) "3" [23]=> string(1) "5" [24]=> string(1) "1" } [144]=> array(25) { [0]=> string(3) "144" [1]=> string(14) "Nguyệt hình" [2]=> string(20) "Xấu mọi việc. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "6" [13]=> string(1) "1" [14]=> string(1) "5" [15]=> string(1) "9" [16]=> string(1) "7" [17]=> string(1) "2" [18]=> string(1) "3" [19]=> string(2) "10" [20]=> string(1) "8" [21]=> string(2) "12" [22]=> string(1) "4" [23]=> string(2) "11" [24]=> string(1) "2" } [145]=> array(25) { [0]=> string(3) "145" [1]=> string(10) "Tội chí" [2]=> string(36) "Xấu với tế tự, kiện cáo. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "7" [13]=> string(1) "1" [14]=> string(1) "8" [15]=> string(1) "2" [16]=> string(1) "9" [17]=> string(1) "3" [18]=> string(2) "10" [19]=> string(1) "4" [20]=> string(2) "11" [21]=> string(1) "5" [22]=> string(2) "12" [23]=> string(1) "6" [24]=> string(1) "3" } [146]=> array(25) { [0]=> string(3) "146" [1]=> string(29) "Nguyệt kiến chuyển sát" [2]=> string(20) "Kỵ động thổ. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-3" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "4" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(1) "7" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(2) "10" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(1) "1" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [147]=> array(25) { [0]=> string(3) "147" [1]=> string(29) "Thiên địa chính chuyển" [2]=> string(20) "Kỵ động thổ. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "4" [12]=> string(3) "104" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(2) "37" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(3) "410" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(2) "71" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [148]=> array(25) { [0]=> string(3) "148" [1]=> string(27) "Thiên địa chuyển sát" [2]=> string(20) "Kỵ động thổ. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-3" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "4" [12]=> string(2) "24" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(2) "37" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(3) "810" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(2) "91" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [149]=> array(25) { [0]=> string(3) "149" [1]=> string(27) "Thiên địa chuyển sát" [2]=> string(20) "Kỵ động thổ. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-3" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "4" [12]=> string(2) "84" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(2) "57" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "1010" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(2) "31" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [150]=> array(25) { [0]=> string(3) "150" [1]=> string(13) "Lỗ ban sát" [2]=> string(19) "Kỵ khởi tạo. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-3" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "1" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(1) "4" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(1) "7" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(2) "10" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [151]=> array(25) { [0]=> string(3) "151" [1]=> string(17) "Phủ đầu sát" [2]=> string(19) "Kỵ khởi tạo. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-3" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "5" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(1) "8" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(2) "10" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(1) "1" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [152]=> array(25) { [0]=> string(3) "152" [1]=> string(8) "Tam tang" [2]=> string(40) "Kỵ khởi tạo, giá thú, an táng. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-3" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-3" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "5" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(1) "8" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(2) "11" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(1) "2" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [153]=> array(25) { [0]=> string(3) "153" [1]=> string(8) "Ngũ hư" [2]=> string(40) "Kỵ khởi tạo, giá thú, an táng. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-3" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "6" [13]=> string(2) "10" [14]=> string(1) "2" [15]=> string(1) "9" [16]=> string(1) "1" [17]=> string(1) "5" [18]=> string(2) "12" [19]=> string(1) "4" [20]=> string(1) "8" [21]=> string(1) "3" [22]=> string(1) "7" [23]=> string(2) "11" [24]=> string(1) "3" } [154]=> array(25) { [0]=> string(3) "154" [1]=> string(23) "Tứ thời đại mộ" [2]=> string(15) "Kỵ an táng. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "4" [12]=> string(2) "28" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(3) "311" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(2) "82" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(2) "95" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [155]=> array(25) { [0]=> string(3) "155" [1]=> string(11) "Thổ cấm" [2]=> string(28) "Kỵ xây dựng, an táng. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-3" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-3" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "12" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(1) "3" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(1) "6" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(1) "9" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [156]=> array(25) { [0]=> string(3) "156" [1]=> string(8) "Ly sàng" [2]=> string(16) "Kỵ giá thú. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-3" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "10" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(1) "3" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(2) "11" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(1) "6" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [157]=> array(25) { [0]=> string(3) "157" [1]=> string(8) "Ly sàng" [2]=> string(16) "Kỵ giá thú. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-3" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "10" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(1) "7" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(2) "11" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(1) "6" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [158]=> array(25) { [0]=> string(3) "158" [1]=> string(21) "Tứ thời cô quả" [2]=> string(16) "Kỵ giá thú. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-3" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "2" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(1) "5" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(1) "8" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(2) "11" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } [159]=> array(25) { [0]=> string(3) "159" [1]=> string(13) "Không phòng" [2]=> string(16) "Kỵ giá thú. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-3" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(1) "5" [13]=> string(1) "6" [14]=> string(1) "1" [15]=> string(2) "11" [16]=> string(2) "12" [17]=> string(1) "8" [18]=> string(1) "3" [19]=> string(1) "4" [20]=> string(1) "7" [21]=> string(1) "9" [22]=> string(2) "10" [23]=> string(1) "2" [24]=> string(1) "3" } [160]=> array(25) { [0]=> string(3) "160" [1]=> string(9) "Âm thác" [2]=> string(38) "Kỵ xuất hành, giá thú, an táng" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-2" [6]=> string(2) "-3" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "4" [12]=> string(3) "711" [13]=> string(3) "810" [14]=> string(2) "79" [15]=> string(2) "48" [16]=> string(2) "37" [17]=> string(2) "46" [18]=> string(2) "15" [19]=> string(2) "24" [20]=> string(2) "13" [21]=> string(3) "102" [22]=> string(2) "91" [23]=> string(4) "1012" [24]=> string(1) "3" } [161]=> array(25) { [0]=> string(3) "161" [1]=> string(13) "Dương thác" [2]=> string(38) "Kỵ xuất hành, giá thú, an táng" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-2" [6]=> string(2) "-3" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "4" [12]=> string(2) "13" [13]=> string(2) "24" [14]=> string(2) "15" [15]=> string(2) "46" [16]=> string(2) "37" [17]=> string(2) "48" [18]=> string(2) "79" [19]=> string(3) "810" [20]=> string(3) "711" [21]=> string(4) "1012" [22]=> string(2) "91" [23]=> string(3) "102" [24]=> string(1) "3" } [162]=> array(25) { [0]=> string(3) "162" [1]=> string(12) "Quỷ khốc" [2]=> string(34) "Xấu với tế tự, mai táng. " [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(2) "-1" [6]=> string(2) "-1" [7]=> string(2) "-1" [8]=> string(2) "-1" [9]=> string(2) "-3" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(1) "1" [12]=> string(2) "11" [13]=> string(2) "11" [14]=> string(2) "11" [15]=> string(2) "11" [16]=> string(2) "11" [17]=> string(2) "11" [18]=> string(2) "11" [19]=> string(2) "11" [20]=> string(2) "11" [21]=> string(2) "11" [22]=> string(2) "11" [23]=> string(2) "11" [24]=> string(1) "3" } [163]=> array(25) { [0]=> string(3) "163" [1]=> string(8) "Sát sư" [2]=> string(21) "Kị cho thầy cúng" [3]=> string(1) "0" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" [6]=> string(1) "0" [7]=> string(1) "0" [8]=> string(1) "0" [9]=> string(2) "-1" [10]=> string(2) "-1" [11]=> string(0) "" [12]=> string(4) "-100" [13]=> string(4) "-100" [14]=> string(4) "-100" [15]=> string(4) "-100" [16]=> string(4) "-100" [17]=> string(4) "-100" [18]=> string(4) "-100" [19]=> string(4) "-100" [20]=> string(4) "-100" [21]=> string(4) "-100" [22]=> string(4) "-100" [23]=> string(4) "-100" [24]=> string(1) "3" } } a