Các danh hiệu

 1. 1

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài trên điễn dàn

 2. 2

  Được ái mộ

  Có người thích bài viết của bạn

 3. 5

  Thành viên nhiệt tình

  Đã đóng góp 30 viết cho diễn đàn

 4. 10

  Thưởng 100 bài viết

  Chúc mừng bạn đã gửi 100 bài viết

 5. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 7. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 8. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 9. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.