Danh mục: Tử Vi – Cách Cục Luận

MỆNH THIÊN ĐỒNG TẠI TÝ, NGỌ

Thiên Đồng ở Tý, đồng cung với Thái Âm, là cách cục “Thủy trừng quế ngạc”, đàn ông tướng mạo tuấn tú, phong thái nhẹ nhàng,…

Nữ mệnh cốt tủy phú

Nữ mệnh cốt tủy phú Phủ tương chi tinh nữ mệnh triền, tất đương tử quý dữ phu hiền. Liêm trinh thanh bạch năng tương thủ,…

Định tạp cục

Định tạp cục Phong vân tế hội thân mệnh tuy nhược nhị hạn phùng lộc mã thị dã. Cẩm thượng thiêm hoa vị hạn phá ác…

Định quý cục

Định quý cục Nhật nguyệt giáp mệnh bất tọa không vong ngộ phùng bổn cung hữu cát tinh thị dã. Nhật xuất phù tang nhật tại…

Định Phú Cục

Định phú cục ①, vũ tham thủ tài trạch, hoành phát; tử phủ vũ khúc thủ tài bạch cung, hựu gia quyền lộc, định thị phú…

1 2 3 5