Danh mục: Tứ trụ

Thập, luận dụng thần biến hóa

Thập, luận dụng thần biến hóa (P1) Nguyên văn: Dụng thần chuyên gửi ở nguyệt lệnh hĩ, nhưng nguyệt lệnh tàng chứa bất nhất, nên dụng…