Kính gửi toàn thể thành viên diễn đàn và bạn bè thân hữu gần xa, Liệt Tử khi xưa có viết : “Si lung ấm á ra hào phú – Tuệ trí thông minh khước thụ bần”. Nghĩa là “Người ngây dại, câm điếc thì lại được giàu có. Kẻ thông minh sáng láng lại chịu cảnh bần hàn” Vạn vật trên đời đều tuân thủ cái lẽ chung của tạo hóa huyền vi. Con người ta sống giữa Thiên-Địa cũng không nằm ngoài lẽ ấy. Quy luật ấy chính là SỐ MỆNH vậy. Khát khao tìm hiểu, muốn làm sáng tỏ…

Chia sẻ.

SAO THÁI DƯƠNG – Tuvivietnam

太陽: 屬陽火,為中天星主,譬為官祿之星,主貴.為日生人主星,喜居事業宮。 判斷太陽吉凶,先視其宮位廟旺,寅卯辰巳午未為廟旺。 宜日生人,日生人太陽廟旺最佳,落陷較次。 夜生人太陽廟旺為平常,落陷較凶。再視其所會合輔佐煞曜以斷吉凶。 因太陽主貴,化權化科更加強顯貴性質,但須留意在現代社會對財富甚為重視,所以太清貴的太陽未必全美。因此太陽最喜化祿,會合化祿,祿存乃富貴之命。 太陽普照萬物,施而不受,在午為日麗中天,光芒太盛,可能為名大於利,未必為最佳結構。最令人舒服的太陽乃光熱適中。所以應仔細參祥所會星曜,得光熱適中的太陽最為福厚。 太陽在天運行不息,光耀大地,所以太陽主動,主傳播,施而不受。 所以一般對太陽的評價要以「貴」著眼,先要有「貴」(名譽)而後才富。 不過,無論如果,太陽也有點名大於利的本質,尤其越光輝的太陽,越有此本質。 THÁI DƯƠNG Thái Dương thuộc…

Luận dụng thần

Tác giả: Hoàng Đại Lục (Tuvivietnam – siêu tầm) Dụng thần là gì? Học giả…