Monthly Archives: Tháng Mười, 2020

Nữ mệnh cốt tủy phú

Nữ mệnh cốt tủy phú Phủ tương chi tinh nữ mệnh triền, tất đương tử quý dữ phu hiền. Liêm trinh thanh bạch năng tương thủ,…

Định tạp cục

Định tạp cục Phong vân tế hội thân mệnh tuy nhược nhị hạn phùng lộc mã thị dã. Cẩm thượng thiêm hoa vị hạn phá ác…

Định quý cục

Định quý cục Nhật nguyệt giáp mệnh bất tọa không vong ngộ phùng bổn cung hữu cát tinh thị dã. Nhật xuất phù tang nhật tại…

Định Phú Cục

Định phú cục ①, vũ tham thủ tài trạch, hoành phát; tử phủ vũ khúc thủ tài bạch cung, hựu gia quyền lộc, định thị phú…

Định bần tiện cục

Định bần tiện cục ⑴, “Sinh lai bần tiện, kiếp không lâm tài phúc nhị cung” : mệnh vô phú quý cách cục, chính tinh hựu…

1 2 3 4