Monthly Archives: Tháng Mười Hai, 2016

Tăng bổ Thái vi phú – Tuvivietnam

1. Tiền hậu lưỡng hung thần vi lưỡng lân, gia hội thượng khả xanh trì, đồng thất dữ mưu tối nan đề phòng. 2. Phiến hỏa…